Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 9 (1999), s. 9-11.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Dokončení z minulého čísla. Na základě modelových situací a ilustračních výpočtů hledají autorky odpověď na dvě základní otázky: 1/ V případě, že příjemci nově plánovaného příspěvku na péči zvolí péči vlastní rodiny, bude výše tohoto příspěvku v plné míře kompenzovat stávající příspěvky a dávky, které budou po jeho zavedení zrušeny ? Bude rodina ekonomicky motivována k převzetí péče o handicapovaného člena ? 2/ Rozhodne-li se klient pro péči ve specializovaných institucích, budou příspěvky na péči včetně vlastních příspěvků klientů dostatečné k financování domovů důchodců a ústavní sociální péče ?
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma; reforma sociálních služeb; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti; péče ústavní; bezmocnost; postižení těžce

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled; helplessness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 36-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cíle nového způsobu financování soc. služeb. Stávající systém financování soc. služeb. Návrh nového způsobu financování soc. služeb. Role státu, obcí, neziskových organizací. Základní principy financování. Dvě skupiny soc. služeb (služby soc. péče, služby soc. intervence). Financování služeb soc. péče. Pojetí a konstrukce nově navrhované dávky: "příspěvku na péči". Předběžná kvantifikace počtu příjemců příspěvku na péči. Financování služeb sociální intervence. Ekonomické dopady navrhovaného řešení, stávající zdroje. Organizační zabezpečení, administrace. Zabezpečení bezkonfliktního přechodu na nový systém financování. Výhody a rizika navrhovaného způsobu řešení. Zahraniční trendy a zkušenosti.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; SRN; služby sociální; financování; postižení; staří; péče ústavní; výdaje; péče ošetřovatelská; péče domácí; pomoc sociální; péče dlouhodobá; bezmocnost; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Germany; social services; financing; disabled people; elderly; institutional care; expenditure; nursing care; home care; pensions; social assistance; benefit for care of a family member; helplessness; long-term care; long-term care insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám. [Gender and care provision to the elderly.]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 2 (2007), s. 20-23 (4 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Genderové rozdíly v poskytování péče starším osobám. Fenomén tzv. "sandwich generation". Kombinace zaměstnání, péče o děti a péče o staré rodiče.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. Gender differences in the provision of care for the elderly. The so-called ôsandwich generationö phenomenon. The combination of employment, caring for children and caring for elderly parents.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: the elderly; the disabled; helplessness; long term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (3.). [Gender and care provision to the elderly (3.)]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 20-24 (5s).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. V jakém prostředí by si představovali prožít své stáří lidé, kteří se do této životní fáze brzy dostanou, a jakým způsobem by svým rodičům chtěli poskytnout pomoc jejich děti. Výsledky několika výzkumů VÚPSV a výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. In what sort of living environment do people imagine their elders (who are soon going to enter this stage of life) and in what way do children want to provide assistance to their parents? The results of several surveys by the Research Institute for Labour and Social Affairs and a survey on Men and Women in the Czech Republic: Life Paths and Intergenerational Differences.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; gender; služby sociální; péče ústavní; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; gender; social services; institutional care; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 11 (2008), s.40-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné fyzické osoby. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby. Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek. Závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; diskriminace pracovní; vztahy pracovní; rovnost; podmínky pracovní; doba pracovní; invalidita; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče o osobu blízkou; právo pracovní; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour discrimination; labour relations; equity; working conditions; working hours / hours of work; disability; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; labour law; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT