Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. [Skilled labour migration and the need for qualified labour.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2006. - 87 s. - ISBN 80-87007-00-X

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje problematiku mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém, formuluje motivaci a impulzy ovlivňující zahraniční migraci u této skupiny obyvatel. Dokumentuje vytváření nabídkových programů pro udržení domácích elitních pracovníků a aktivity k získání zahraniční kvalifikované síly u řady vyspělých států. Těžiště publikace spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském pracovním trhu.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. The core of publication is identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; programy imigrační; motivace příjmová; struktura vzdělanostní

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; need for skilled labour; qualified labour force; national immigration programmes; income motivation; educational structure of labour force
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Základní zákonitosti zahraniční pracovní migrace s důrazem na migraci ysokokvalifikovaných pracovních sil. [The basic regularities of international labour migration with emphasis on skilled migration.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 10-12 (3s.).

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Charakteristické rysy migrace u kvalifikovaných pracovních sil.
 
Anotace v angličtině:  Characteristic features ofskilled labour migration.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: highly skilled labour; characteristics of international skilled migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání vysokokvalifikovaných odborníků. [Brain drain in the European Union and programmes for attracting of skilled labour force.]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 13-21 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie ]

Anotace:  Pro EU znamená odliv mozků reálnou hrozbu, které je třeba předcházet. Nabídkové programy pro kvalifikované odborníky ve vybraných zemích EU (Irsko, Velká Británie, SRN, Rakousko).
 
Anotace v angličtině:  The brain drain represents a real threat to the EU which must be avoided. Work programmes for qualified professional in selected EU countries (Ireland, the UK, Germany, and Austria).
Klíčová slova: brain drain; pracovní síla kvalifikovaná; programy nabídkové

Klíčová slova v angličtině: brain drain; highly skilled labour; incentive programmes for skilled workers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí - souhrnné charakteristiky. [Wage motivation for professionals to migrate for work abroad - characteristics summary.]. / Ivo Baštýř, Karol Ujházy - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 44-47 (4 s.).

[ Baštýř, Ivo - Ujházy, Karol ]

Anotace:  Úroveň pracovních příjmů (výdělků) v zahraničí oproti mateřskému státu (ČR) je významným faktorem v komplexu motivací k migraci odborníků za prací do zahraničí; rozdíl výdělků však nemá tak dominantní pozici jako u mezistátní migrace pracovníků se střední a nižší kvalifikací a běžného, zejména manuálního profesního zaměření. Významným impulzem pro migraci je pro odborníky rovněž získání profesních znalostí a zkušeností ve špičkových zahraničních týmech, které je výhodné i pro budoucí pracovní pozici a rozvoj profesní kariéry po návratu do ČR.
 
Anotace v angličtině:  Wage levels (salaries) abroad compared to country of origin (CR) are an important factor in the complex of motivations for professionals migrating abroad to work; Wage differences however do not have such a dominant position as for the international migration of workers with medium and lower qualifications and for regular, blue-collar workers. An important impulse for professionals is also to obtain professional skills and experience in top foreign teams, which will be beneficial for future jobs and career development on returning to the CR.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; migrace odborníků; motivace; motivace příjmová

Klíčová slova v angličtině: highly skilled labour; migration of highly skilled labour; income motivation; motivation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí. [International migration of skilled labour and the risk of outflow of Czech doctors to other countries.]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 6-10 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek analyzuje otázky mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém a identifikuje faktory, které motivují a ovlivňují migraci v této skupině populace. Dokumentuje také vytváření motivačních programů pro udržení rodilých elitních pracovníků i to, co se dělá pro přilákání kvalifikovaných cizích pracovníků v řadě vyspělých evropských státech. Autorka se zaměřuje na identifikování nedostatku kvalifikovaných specialistů na českém a evropském trhu práce. Článek vychází z výsledků terénních šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. Author is concentrated on identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets. The article is mainly based on information from field surveys.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; lékaři

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; the need for skilled labour; doctors; attitude of doctors to foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT