Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". [The assessment of the scope, targeting and effectiveness of Active Labour Market Programmes. The interim report of the project ôAssessment of Effectiveness of Active Labour Market Programmesö.]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Václav Kulhavý, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 162 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva představuje dílčí výstup z projektu Hodnocení efektivnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit informace o účincích programů APZ a zlepšit informační základnu k pravidelnému hodnocení účinků programů APZ. Zpráva přináší analýzy na datech ze tří základních zdrojů: (1) z agregovaných dat vykazovaných MPSV týkajících se obecných vývojových tendencí aktivní politiky zaměstnanosti a jejího regionálního zaměření, (2) z agregovaných dat vykazovaných MPSV týkajících se cílenosti rekvalifikací a úspěšnosti umísťování účastníků rekvalifikací a (3) z individuálních dat uchazečů ze šesti okresů (Louny, Ostrava, Vyškov, Kladno, Zlín, Tábor) získaných v průběhu let 2000-2002 srovnávajících vliv účasti v jednotlivých programech APZ na odliv uchazečů z registrů (v různých okresech, s různým časovým odstupem po programu a u různých kategorií nezaměstnaných). Analýza rozsahu, cílenosti a účinnosti opatření APZ podle agregovaných dat za rok 2003 a podle individuálních dat mezi roky 2000-2002 ukázala, že rozsah opatření APZ se u nás zatím kvantitativně příliš nezvyšuje, nicméně dochází k vývoji v rámci struktury opatření. Zejména narůstá význam rekvalifikací (rozsah dalších opatření je však poněkud potlačen).
 
Anotace v angličtině:  This study represents the interim report from the evaluation project Assessment of Effectiveness of Active Labour Market (ALM) Programmes. The aim of this project is to improve the quality of the information and data needed for the regular assessment of the effects of the labour market programmes. The paper is based on three data sources: (1) aggregate data sets reporting on the general developmental tendencies of the ALM programmes, with respect to the regional aspects, (2) aggregate data reporting on the targeting and the subsequent placement of the training programmes´ participants and (3) individual data of the unemployed in six regions (Louny, Ostrava, Vyškov, Kladno, Zlín, Tábor) in the time period 2000-2002. The report proves that the scope of the ALM measures in Czech Republic has not risen adequately until now, however, there is a qualitative progress in their structure. There is an obvious increase in the provision of training programmes (whereas the volume of other measures is relatively low).
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; regiony; rekvalifikace; výzkum; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; REGIONS; HISTORY / DEVELOPMENT; RETRAINING; RESEARCH
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). [Historical development of the social and health insurance at our territory.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 25-26.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Období po převratu v únoru 1948. Období 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  Time after the coup in February 1948. The 90s of the 20th century.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: SOCIAL INSURANCE; sickness insurance; HISTORY / DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; accident insurance; prevention; health care; MATERNITY BENEFITS; legislation; social security income; BENEFITS
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností [The consequences of an ageing population on the need for social services in the administrative district of Písek as a municipality with extended powers]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 6 (2012), s. 23-25 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Projekce vývoje obyvatelstva ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Důsledky projekce obyvatelstva na potřebu služeb sociální péče. Porovnání vybavenosti správního obvodu Písku jako obce s rozšířeenou působností vybranými typy služeb sociální péče s údaji za ČR a Jihočeský kraj. Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Písek 2011.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; staří; stárnutí; demografie; vývoj; prognózování; prognózování sociální; plánování; plánování sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; elderly / aged; ageing; demography; history / development; forecasting; social forecasting; planning; social planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT