Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. [How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part II.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 2 (2004), s. 31-46.

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor ]

Anotace:  Výsledky výzkumu kultury a standardů poskytovaných služeb ve vybraných zařízeních sociálních služeb (v Domech na půl cesty, v Pečovatelské službě), který realizoval v období 2000-2003 tým pracovníků brněnské pobočky VÚPSV. Stručný výtah ze závěrečné zprávy z případové studie, týkající se hodnocení poskytovaných sociálních služeb v pečovatelských službách; náměty na řešení potíží.
 
Anotace v angličtině:  Results of the research of culture and standards of care provision in selected social services facilities realized by workers at a Brno branch of the RILSA in 2000-2003. Brief abstract of the final research report from a case study concerning the evaluation of social services provision in care services; suggestions for resolving of problems.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; péče ošetřovatelská; péče domácí; standardy kvality; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL SERVICES; NURSING CARE; HOME CARE; STANDARDS; SOCIAL WORKERS
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. [The Standards of Quality and Social Work in Social Services.]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práce. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 53-74.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Článek upozorňuje manažery a řadové pracovníky organiací sociálních služeb, že mohou ve Standarech kvality sociálních služeb,které vydalo MPSV ČR v roce 2002, samostatně hledat inspiraci pro využití činností sociální práce při koncipování změn struktury činností své organizace. Autor definuje činnosti sociální práce a upozorňuje na to, že ustanovení Standardů kvality vybízejí k využívání těchto činností pro dosažení cílů sociálních služeb. Na příkladu dvou případových studií organizací sociálních služeb ukazuje, jaké překážky mohou organizacím bránit ve využití činností sociální práce a jaké změny struktury činností zkoumaných organizací lze na základě poznatků doporučit.
 
Anotace v angličtině:  The article tries to attract attention of social service organisations` managers as well as frontline workers to possible usage of the Quality Standards of Social Services published by the Czech Ministry of Work and Social Affairs in 200 in implementing social work activities into the practice of their organisations. The author defines social work activities and pays attention to the specific Quality Standards regulations which recommend using of social work activities as an instrument of reaching social services` goals. He quotes the results of two case studies of selected social service organisations to present obstacles that hamper using of social works activities in social services. Based on these results he proposes possible changes in role-structure of the respective organisations.
Klíčová slova: ČR; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; práce sociální; péče ústavní; pracovníci sociální; definice; služby sociální; péče ošetřovatelská; péče domácí; bydlení chráněné; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; STANDARDS; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL WORK; INSTITUTIONAL CARE; SOCIAL WORKERS; DEFINITION; SOCIAL SERVICES; RESEARCH; NURSING CARE; HOME CARE; SHELTERED HOUSING
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 36-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cíle nového způsobu financování soc. služeb. Stávající systém financování soc. služeb. Návrh nového způsobu financování soc. služeb. Role státu, obcí, neziskových organizací. Základní principy financování. Dvě skupiny soc. služeb (služby soc. péče, služby soc. intervence). Financování služeb soc. péče. Pojetí a konstrukce nově navrhované dávky: "příspěvku na péči". Předběžná kvantifikace počtu příjemců příspěvku na péči. Financování služeb sociální intervence. Ekonomické dopady navrhovaného řešení, stávající zdroje. Organizační zabezpečení, administrace. Zabezpečení bezkonfliktního přechodu na nový systém financování. Výhody a rizika navrhovaného způsobu řešení. Zahraniční trendy a zkušenosti.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; SRN; služby sociální; financování; postižení; staří; péče ústavní; výdaje; péče ošetřovatelská; péče domácí; pomoc sociální; péče dlouhodobá; bezmocnost; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Germany; social services; financing; disabled people; elderly; institutional care; expenditure; nursing care; home care; pensions; social assistance; benefit for care of a family member; helplessness; long-term care; long-term care insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Péče o nesoběstačného seniora v domácnosti. [Care for a self-insufficient senior in a household.]. / Ladislav Průša - In: Zpravodaj ústavů sociální péče pro management rezidenčních zařízeníRoč. 1, č. 1 (2005), s. 2.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jak je česká společnost připravena pečovat o své nesoběstačné seniory mimo ústavy v jejich přirozeném prostředí. Závěry šetření VÚPSV, která mapovala aktuální stav a problémy v této oblasti. V následujících letech by měly být vytvářeny podmínky pro možnost kombinace institucionální a rodinné péče. Významným krokem dopředu by ěmlo být přijetí zákona o sociálních službách.
 
Anotace v angličtině:  To what level is the Czech society ready to care for its self-insufficient senior citizens outside the institutions, in their home environment? The outcomes of the survey conducted by the VUPSV mapping the current status and issues in this area. In the near future, conditions will be established to combine the institutional and family care. Passing the Bill on social services should be a significant step forward.
Klíčová slova: staří; služby sociální; pomoc sociální; péče ústavní; péče domácí; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social services; social assistance; institutional care; home care; family social assistance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. [Reflecting on the current results of subsidy management in terms of the provision of social services.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 4-6.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Analýza výsledků dotačního řízení (dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb) pro rok 2007. Rozdělení dotací podle druhů sociálních služeb, typu poskytovatele sociálních služeb. MPSV mohlo vyhovět pouze 69 % z celkového objemu požadavků poskytovatelů SS. Přehled nejčastějších chyb, které se objevovaly v žádostech o dotace. Hodnocení dosavadních výsledků dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  An analysis of the results of subsidy management (the supplementary financing of routine expenditures in the provision of social services) for 2007. The distribution of subsidies according to types of social services and the type of social service provider. The Ministry of Labour and Social Affairs can only accommodate 69% of the total volume of requests from social service providers. An overview of the most frequent errors that appear in applications for subsidies. An evaluation of the existing results of subsidy management in terms of the provision of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování; péče ústavní; rozpočet státní; péče ošetřovatelská; péče domácí; asistence osobní

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; institutional care; state budget; nursing care; home care; personal assistance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (3.). [Gender and care provision to the elderly (3.)]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 20-24 (5s).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. V jakém prostředí by si představovali prožít své stáří lidé, kteří se do této životní fáze brzy dostanou, a jakým způsobem by svým rodičům chtěli poskytnout pomoc jejich děti. Výsledky několika výzkumů VÚPSV a výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. In what sort of living environment do people imagine their elders (who are soon going to enter this stage of life) and in what way do children want to provide assistance to their parents? The results of several surveys by the Research Institute for Labour and Social Affairs and a survey on Men and Women in the Czech Republic: Life Paths and Intergenerational Differences.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; gender; služby sociální; péče ústavní; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; gender; social services; institutional care; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. [Dilemata, kterým čelí frontline pracovníci ve veřejnoprávní a nevládní péči o staré lidi.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Mirka Nečasová - In: Social Work in Restructured European Welfare Systems. / Vincenzo Fortunato. - Roma : Carocci, 2008. - ISBN 978-88-430-4559-4. - s. 95-113.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Kapitola se věnuje otázce "jak pracovníci se starými lidmi reagují na různé politiky české vlády, pokud jde o veřejnoprávní a nevládní organizace sociálních služeb, a jak jejich reakce modifikují jejich přístup ke klientům"? Kapitola popisuje český systém sociálního zabezpečení a souvisejících politik. Autoři komentují různá chápání sociální práce v rámci českých služeb pro seniory. V tomto kontextu potom popisují a srovnávají dilemata práce se seniory, se kterými mají lidé z obecní domácí péče a charitativní osobní péče zkušenost, a jejich reakce na tato dilemata.
 
Anotace v angličtině:  This chapter devotes to the question "how do workers with the elderly respond to the different policies of the Czech government in respect to statutory and non-governmental social service organisations and how do their responses modify their approach to their clients?" The chapter describes the Czech social security system and concerning policies. Authors comment on various understandings of social work in the Czech services for the elderly. In this context, they then describe and compare dilemmas of work with the elderly that people from Municipality Home-Care and Charity Personal Care experience and their responses to these dilemmas.
Klíčová slova: ČR; staří; práce sociální; služby sociální; služby sociální osobní; pracovníci sociální; organizace nevládní; home care; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social work; social services; social services for the elderly; personal social services; non-governmental organisations; HOME CARE; social security system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 22-25. obr.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském hotelu Holiday Inn.
Klíčová slova: ČR; pečovatelé; staří; stárnutí; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; Mezinárodní; konference; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; caregivers; elderly / aged; ageing; family social assistance; long-term care for the close relative; International; conference; home care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT