Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Očekávání bezdomovců od sociální služby "azylový dům" a úskalí jejich interpretace. [Homeless People Expectations from Shelter Services and How to Interpret Them.]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 87-97 (11 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této studie je obrazně udělit slovo samotným bezdomovcům ľ uživatelům sociální služby azylový dům, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež této službě adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli vybraného azylového domu pro osoby bez přístřeší, které byly uskutečněny v r. 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby "azylový dům" při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? Zjistili jsme, že očekávaní uživatelů se neliší v závislosti na jejich pohlaví, ale existují rozdíly související s věkem uživatelů. V závěru se věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to give a voice to the homeless people themselves to learn what they expect from social services offered them. This article draws on the findings of a qualitative study of 14 homeless users of a shelter carried out in 2008. We focused on their expectations from this social service, which they had when entering the shelter, and consequently whether or not the service has met their needs. Although there was no difference in expectations among men and women, there was a difference depending on the age of users. On background of our findings, we finally discuss the importance of listening to perspective of service users, but we also draw attention to the difficulty with picking up users voice and with its interpretation in the context of social services.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; azylový dům; potřeby klientů; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless people; homelessness; shelter; needs of users; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BAV

Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR [The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and keeping a job and their cooperation with the Labour Office of the Czech Republic]. / Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Miriam KOTRUSOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 95 stran - ISBN 978-80-7416-358-6

[ KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - KOTRUSOVÁ, Miriam ]

Soubory ke ztažení:
Policy Brief

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu bylo identifikovat roli poskytovatelů sociálních služeb (dlouhodobě) nezaměstnaným osobám v procesu hledání zaměstnání a zjistit, jak poskytovatelé služeb v tomto procesu spolupracují s Úřadem práce ČR. Vzhledem k heterogenitě jak poskytovatelů sociálních služeb, tak dlouhodobě nezaměstnaných osob, byla cílová skupina zúžená na poskytovatele přístřeší osobám bez domova (tj. azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty atp.), které jsou osobami v hmotné nouzi. Byly použity kvantitativní i kvalitativní metody sběru dat.
Hlavní zjištění našeho výzkumu potvrzuje závěry již dříve realizovaných výzkumů, že spolupráce mezi úřadem práce a sociálními pracovníky různých zařízení poskytujících sociální služby je funkční tam, kde na lokální úrovni existují dobré, často neformální vztahy mezi zúčastněnými aktéry. Pro efektivní realizaci "skutečné" sociální práce s osobami bez domova je však nutné zajistit koordinaci a v některých případech také funkční spolupráci mezi poskytovateli přístřeší osobám bez domova a zaměstnanci ÚP, zejména oddělením nepojistných sociálních dávek a útvarem zprostředkování.
 
Anotace v angličtině:  Aims of our research were to identify a role of social services providers to long-term unemployed people to find a job and determine how social service providers cooperate with labour officers in the process of looking for a job. Because of great heterogeneity of social service providers as well as long-term unemployed people, we narrowed a target group to providers of a shelter to homeless people whom social assistance benefits are payed by labour office. Examples of the social service providers included in our research were different types of asylum homes or dosshouses according to the Czech social service legislation. We used quantitative and qualitative methods of data collection.
Main conclusions of our research confirm results of previously realised researches that cooperation between labour offices and social service providers in general is functioning well if at the local levels informal and friendly relations between them exist. To provide effective (and real) social work with homeless people is necessary to ensure coordination and, in some cases also functional cooperation between subjects providing a shelter to homeless persons and labour officers, who administer social benefits as well as job brokerage to them.
Klíčová slova: služby sociální; osoby bez domova; poskytovatelé sociálních služeb; Úřad práce České republiky; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; homeless people; social services providers; Labour office of the Czech Republic; social work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-378-4 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pandemie covidu-19 a osoby bez domova [COVID-19 pandemic and the homeless population]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 5 (2020), s. 35-37 (3 strany).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek vychází z rozhovorů s vedoucími pracovníky a úředníky v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Cílem bylo zjistit, jak se jarní pandemie dotkla jejich práce a jaký měla dopad na osoby bez domova. Poskytnuté informace se týkají Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Nicméně situace byla vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou a s ním spojenými celostátními omezeními podobná i v dalších krajích na území ČR. Uvedená zjištění z českého prostředí byla následně doplněna o mezinárodní zkušenosti s pandemií, které byly prezentovány předními světovými odborníky na danou problematiku na webináři organizace FEANTSA dne 25. 9. 2020.
 
Anotace v angličtině:  The article is based on interviews with executives and officials in the field of social work and social services. The aim was to find out how the spring pandemic affected their work and what impact it had on homeless persons. The information provided relates to the Ústí Region and the Capital City of Prague. However, due to the state of emergency declared by the government and the associated national restrictions with that, the situation was similar in other regions in the Czech Republic. These findings from the Czech territory were subsequently supplemented by international experience with the pandemic, which was presented by the world's experts on the issue at the FEANTSA web-seminar on 25 September 2020.
Klíčová slova: VÚPSV; ČR; šetření; bezdomovci; bezdomovectví; COVID-19; služby sociální; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: RILSA; CR; RESEARCH; homeless people; homelessness; COVID-19; social services; social workers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výzkum osob bez domova [Research on the Homeless Persons]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: Zpravodaj sociálního bydlení č. 3 (2020), s. 24-28 (5 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek shrnuje průběh a výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření navazujícího na Sčítání osob bez domova, jehož cílem bylo zjistit podrobnější informace o osobách bez domova přespávajících "venku", nebo v různých typech sociálních ubytovacích zařízeni´. Šetření bylo realizováno v květnu roku 2019 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
Anotace v angličtině:  The article summarizes the process and results of an extensive quantitative survey following the Census of Homeless People, the aim of which was to find out more detailed information about homeless people sleeping "outside" or in various types of social accommodation facilities. The survey was realized in May 2019 by the Research Institute of Labor and Social Affairs, v. v. i., for the Ministry of Labor and Social Affairs.
Klíčová slova: VÚPSV; ČR; šetření; bezdomovci; bezdomovectví; azylové domy; noclehárny; domy na půl cesty; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: RILSA; CR; RESEARCH; homeless people; homelessness; SHELTERED HOUSING; shelter; half-way-houses; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT