Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče. [Certain problems of financing of social and health bed care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: The XIIth International Conference .Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, EUR
Anotace:  Stárnutí populace představuje celosvětový jev. Nárůst podílu starých osob v populaci je zvláště patrný v ekonomicky vyspělých evropských zemích. V důsledku nepříznivého demografického vývoje roste potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské následné péče jak v domovech pro seniory, tak i v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ačkoli věková struktura, základní diagnózy a úroveň samoobsluhy klientů jsou v obou typech zařízení podobné, ekonomické a personální podmínky ošetřovatelské péče se značně liší. V léčebnách dlouhodobě nemocných hradí zdravotní pojišťovny téměř všechnu péči (zdravotní i sociální). Finanční spoluúčast pacienta neexistuje. Naproti tomu v domovech pro seniory zdravotní pojišťovny pouze nepatrně přispívají na zdravotní péči a domovy ošetřovatelskou péči financují z běžného rozpočtu, tj. na úkor sociálních služeb. Doporučení: Zavést v obou typech zařízení vícezdrojové financování s účastí zdravotních pojišťoven, státu a pacientů/klientů.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in homes for ageing people and health institutes (hospitals) for long-term patients. However the age structure, the basic diagnoses and the level of self-sufficiency of patients/clients of both types of institutions are essentially similar, economical and personal conditions of nursery care offered in the two types of institutions are very different. In institutes for long-term patients health insurance companies pay almost for all the care (medical and social). Financial participation of patient does not exist. On the other hand the health insurance companies give to houses for ageing people only a tiny contribution on the health care and the pensioners houses mostly finance the nursery care from the current budget i.e. at the expense of social services. Recommendations for future: To finance services in these institutions from multiple sources with participation of health insurance companies, government and patients/clients.
Klíčová slova: senioři; staří; stárnutí; péče zdravotní; služby pečovatelská; domovy pro seniory; financování

Klíčová slova v angličtině: the elderly; ageing of population; health care; nursery care; homes for ageing people; financing from multiple sources
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. [Effectiveness of social services financing in homes for seniors.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 57 s. - ISBN 978-80-7416-018-9

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem této monografie je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Implementation of new system of financing of social services establishes conditions for finding of optimal form of security of needs of person in disadvantageous social situation. It can contribute to increasing of effectiveness of financial resources. The objective of this monograph is to analyse the effectiveness of social services for seniors. These services are most widespread of type of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování; příspěvek na péči; staří; ústavy; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; homes for ageing people; elderly people; care allowance; institutional care; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT