Publikační činnost: 1997
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Magdalena Kotýnková, Jana Vavrečková, Anna Červenková - Praha: MPSV, 1997. - 168 s. - ISBN 80-85529-27-0

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna ]

Klíčová slova: minimum životní; chudoba; příjmy-domácnosti; výdaje-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: minimum; poverty; household income; household expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: RV11 ľ Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR [Analysis of the distribution aspects of regulation/deregulation of rents in the CR]. / Robert Jahoda, Dagmar Špalková - In: Urbanismus a územní rozvoj. - ISSN 1212 -085 - Roč. 12, č. 4 (2009), s.28-37 (10 s.).

[ Jahoda, Robert - Špalková, Dagmar ]

Anotace:  Regulace nájemného má v České republice dlouhou tradici (téměř 90 let). Velký význam měla také v době ekonomické transformace. V průběhu minulých let se však stala jedním z nejrigidnějších nástrojů bytové politiky. Až v roce 2006 vstoupil v platnost zákon, který by měl vést k deregulaci nájemného, a tedy k dalšímu uvolnění trhu s byty. Dva roky po začátku procesu deregulace se tak nabízí otázka: jaký bude dopad deregulace nájemného na jednotlivé domácnosti, nepřekročí jejich výdaje na bydlení hranici únosnosti? Cílem příspěvku je zhodnotit dosavadní zkušenost s probíhající deregulací nájemného. Pomocí dat z šetření EU-SILC odpovíme v příspěvku na otázku, jaký je sociální status domácností využívajících regulované nájemné a zda jsou mezi domácnostmi patrné regionální rozdíly v nákladech na bydlení.
 
Anotace v angličtině:  Rent regulation has a long tradition in the Czech Republic (almost 90 years). It also played a very significant role during the period of economic transformation. In recent years, however, it has become one of the most rigid tools of housing policy. A law intended to lead to the deregulation of rent, and thus also the liberalisation of the housing market, only came into force in 2006. Two years after the start of the deregulation process the following questions need to asked: what impact will rent deregulation have on individual households, and will their expenditure on housing become unfeasibly high? The aim of the paper is to assess experiences to date with the ongoing deregulation of rent. Using data from the EU-SILC research project the paper reveals what the social status of households with regulated rent is and whether there are evident regional differences in housing costs between households.
Klíčová slova: bydlení; výdaje-domácnosti; deregulace nájemného

Klíčová slova v angličtině: housing; household expenditure; housing deregulation rent
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT