Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s.

[ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je rozdělena do tří samostatných částí. 1. část je věnována vývoji výše a struktury nákladů na bydlení v nájemních bytech domácností důchodců a zaměstnanců v období let 1989 až 1998 a jejich vzájemnému srovnání. 2. část popisuje úroveň a strukturu výdajů na bydlení v ČR z různých úhlů pohledu. 3. část se zabývá problematikou bydlení domácností oficiálně chudých domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into three independent parts. The first part is addicted to the trend of housing cost amount and structure in rented flats in pensioners' and employees' households in 1989 - 1998 and their comparison. The second part concentrates on the housing cost analysis in households of basic and supplementary describes housing expenditures in the Czech Republic from different corners. The third part deals with the housing issue of officially poor households.
Klíčová slova: výdaje-domácnosti; vádaje na bydlení; domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; domácnosti nízkopříjmové

Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století [Structure of consumption of households of employees and retirees in 2004-2008, socio-economic context at the beginning of the 21st century]. / Drahomíra Zajíčková, Jan Vlach, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 84 s. - ISBN 978-80-7416-082-0

[ Zajíčková, Drahomíra - Vlach, Jan - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zhodnotit informace a popsat vztahy o spotřebních vydáních domácností důchodců ve srovnání s domácnostmi zaměstnanců v ČR na mikroúrovni, tj. na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů za období let 2004-2008, zejména: trendy a tendence vývoje vydání domácností důchodců a zaměstnanců; trendy a tendence s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání dle zadaných věkových kohort; vztahy mezi rozložením příjmů do výdajových položek k uspokojení potřeb pro život člověka zbytných a nezbytných. S ohledem na projekci demoČgraČfického vývoje se publikace zabývá rovněž podmínkami zaměstnanosti starších osob v příštích 50 letech. Mapuje klíčové makroekonomické problémy vyššího podílu méně výkonných seniorů na pracovních silách a dopady změn ve struktuře spotřeby na ekonomický vývoj a zajištění sociálního a zdravotního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The publication aims to evaluate the information and to describe the relations of the consumption expenditures of households of pensioners, compared with households of workers in the CR at the micro level, i.e. on the basis of data provided by the CSO for the period 2004-2008, in particular: trends and tendencies of development of expenditures of households of pensioners and workers; trends and tendencies with a closer look at the evolution of consumption expenditures according to the specified age cohorts; the relationship between the distribution of income to expenditure items to meet the needs of non-essential and necessary for human life. With regard to the demographic projection, the publication also deals with conditions of older people employment in the next 50 years. It is mapping the key macroeconomic issues of higher proportion of less efficient seniors and the impacts of changes in consumption patterns on the economic development and ensuring of social and health insurance.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; kapacita výdajová; spotřeba; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditure; consumption; age groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Comparison of consumer expenditures of household of employees and retirees in the CR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: RELIK 2016 Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - s. 641-653 (13 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : mezinárodní, Praha, 2016-11-10, Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. S ekonomickým oživením po roce 2014 lze očekávat návrat k vývoji před rokem 2008, kdy se rozdíl mezi spotřebou na osobu v obou typech domácností zvyšoval ve prospěch domácností zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. With an economic recovery after 2014 it is expected the behavior to resume the pattern from before 2008, when the difference between the consumption per person in both types of households increased in favor of the household of emplo
yees.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; příjmy; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Consumer expenditures of household of employees and retirees in the ČR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: MMK 2016 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník VII. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7. - s. 284-292 (9 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: mezinárodní konference, Hradec Králové, 2016-12-12 Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. V průběhu tzv. finanční krize došlo v roce 2014 téměř k vyrovnání spotřebních výdajů na osobu v obou typech domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. During an economic downturn, in the year 2014 consumption expenditures per person in both types of households virtually equated.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; skupiny věkové; majetek

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; property
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT