Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik poznámek k lůžkové péči o seniory v regionech ČR. [Several remarks on bed care of senior citizens in Czech Republic according to regional differences.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Regiony - Měsíčník krajů, měst, obcí pro rozvoj regionů, podnikání a turistického ruchu. - ISSN 1802-6672 - Roč. 1, č. 10 (2007), s. 39-41 (3 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Demografický vývoj v České republice ukazuje na nezadržitelné stárnutí populace. Díky pokrokům v medicíně a změně životního stylu roste průměrný věk, a tak se v populaci zvyšuje podíl seniorů (osob nad 65 let). V této skupině pak narůstá i počet velmi starých osob (85 let a více). Přestože řada seniorů zůstává soběstačná i do poměrně vysokého věku a není tudíž odkázána na ústavní péči, společnost se neobejde bez dostatečné zdravotně sociální lůžkové kapacity.
 
Anotace v angličtině:  Demographic development in the Czech Republic shows inevitable aging of population. Thanks to medical advances and lifestyle changes the average age is increasing and senior citizens (age 65 and over) are becoming an increasingly large part of the population. In this group the number of very old people (age 85 and over) is especially increasing. Despite the fact that many senior citizens remain self-sufficient even until rather old age and do not therefore need institutionalized care, the need for social-health bed capacity will be further increasing.
Klíčová slova: senioři; domovy pro seniory; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: seniors; houses for seniors; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001. [The analysis of noninvestment expenditure in residential facilities in 2001.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2002. - 16 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nejvýznamnější otázkou nově připravovaného systému sociálních služeb je otázka jejich financování. V rámci projektu byla věnována pozornost struktuře neinvestičních nákladů v domovech důchodců a v ústavech sociální péče. Důraz byl položen na to, zda je výše průměrných neinvestičních výdajů v přepočtu na 1 klienta závislá na tom, zda zřizovatelem zařízení je okresní úřad, obec nebo nestátní nezisková organizace a na to, zda se s rostoucí velikosti zařízení snižuje výše průměrných neinvestičních výdajů v přepočtu na 1 klienta.
 
Anotace v angličtině:  The issue of social services financing is the most important question in a newly prepared system. Within the project the attention was paid to a noninvestment expenditure structure in homes for the elderly and social care facilities. Stress was put on that an amount of average noninvestment expenditure per one client depends on that fact that a founder of a facility is a district authority, a community or a non state non-profit organization. It was also analysed if a growing capacity of a facility decreases the amount of average noninvestment expenditure per one client.
Klíčová slova: služby sociální; systém; financování; péče ústavní; domovy pro seniory

Klíčová slova v angličtině: social services; social services system; financing of social services; institutional care; houses for seniors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Bydlení seniorů v České republice. [Housing of seniors in the Czech Republic.]. / Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 2-8 (7 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Článek se zabývá otázkou bydlení seniorů v ČR. Data z reprezentativního empirického šetření umožňují charakterizovat situaci bydlení seniorů, tj. s kým sdílejí své domácnosti, kolik mají životního prostoru, jak své bydlení získali, jakou právní formu má jejich bydlení ap. Dalším předmětem zájmu je prostorová mobilita seniorů v souvislosti s jejich stávajícím bydlením, jejich spokojenost s bydlením a preferované formy bydlení v případě špatného zdravotního stavu v kontextu možného soužití s dospělými dětmi. Nehledě na jasný důraz na život v přirozeném prostředí a související rozšíření služeb reflektujících individuální potřeby se poslední část příspěvku zaměřuje také na základní alternativní bydlení pro seniory, kteří nejsou soběstační, formou institucionální péče.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of seniors housing in the Czech Republic. Data from a representative empirical survey make it possible to characterise the housing situation of seniors, i.e. who they share their household with, how much living space they have, how they acquired their housing, what the legal form of their housing is etc. Another topic of interest is seniors spatial mobility in connection with their present housing, their satisfaction with their housing situation and the preferred form of housing in the event of poor health in the context of possible cohabitation with adult children. Despite the clear emphasis placed on living in a natural environment and the related expansion of support services reflecting individual needs, the last part of the paper also focuses on the essential alternative housing for seniors who are not self-sufficient in form of institutional care.
Klíčová slova: staří; bydlení; domácnosti; péče ústavní; pomoc sociální v rodině; šetření

Klíčová slova v angličtině: seniors; old age; housing; housing situation; households; houses for seniors; institutional care
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT