Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Možnosti zmírnění důsledků liberalizace nájemného. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 6, č. 7 (2003), s. B 37-41.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Autor sumarizuje sociální opatření realizovaná v oblasti bydlení v 90. letech a poukazuje na úskalí samostatných dávek. Tabulky: Vývoj nákladů na státní dávky související s bydlením v letech 1996-2002. Počet rodin pobírajících v prosinci 2002 příspěvek na bydlení v závislosti na výši příjmu a počtu osob v domácnosti.
Klíčová slova: ČR; bydlení; příspěvek na bydlení; kompenzace nájemného; dávky SSP; výdaje

Klíčová slova v angličtině: CR; housing; housing benefit; compensation of house rent; social support benefits; expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů [The affordability of housing and the current housing situation of the senior population]. / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-250-3

[ Godarová, Jana - Trbola, Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
 
Anotace v angličtině:  The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
Klíčová slova: senioři; bydlení sociální; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; pomoc mimořádná okamžitá; služby sociální pro seniory; SILC; AROP; chudoba

Klíčová slova v angličtině: senior citizens; social housing; housing benefit; housing supplement; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT