Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 [The economic burden of middle income groups: development in 2008-2011]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-7416-110-0

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonoČmické zátěži a u některých skupin, jako jsou třeba rodiny s dětmi, to může vést k jejich přiblížení k nízkým příjmovým skupinám či dokonce k podobné životní situaci. Proto bylo cílem studie ověřit, nakolik k takovým situacím zvýšené zátěže skupin se středními příjmy dochází a nakolik lze tento vývoj anticipovat do budoucna (období 2008-2011): opírá se o rozbor dokumentů charakterizujících změny v dávkově-daňoČvém systému, rozbor dat rodinných účtů, SILC 2009 a 2010 a konečně modelování vývoje v roce 2011.
 
Anotace v angličtině:  Currently, due to several circumstances the economic burden on the Czech households is increasing. Thus the middle income groups may be increasingly exposed to economic burden and some groups like families with children may get even closer to the low income groups and similar life situation. From this reason the study aimed to examine to what extent such situations of burdening the middle income groups are emerging and in what extent such developments may be anticipated (period 2008-2011). The study is based on the analysis of the materials which characterise the changes in the benefit-tax system, analysis of household budget surveys, SILC 2009 and 2010 and finally, modelling of the dynamic in 2011.
Klíčová slova: střední příjmové skupiny; ekonomické zatížení; příjmy; výdaje; náklady na bydlení; transfery sociální; daně

Klíčová slova v angličtině: middle income groups; economic burden; incomes; expenditures; housing costs; social transfers; taxes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic by EU indicators - development as a result of the crisis, fiscal consolidation and social reforms]. / Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-129-2

[ Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se zaměřujeme na problematiku chudoby, materiální a finanční deprivaci a sociálního vyloučení v České republice s důrazem na situaci dětí s cílem poskytnout přehled vývoje v letech 2008-2011, posoudit dopady krize a dopady sociálních reforem na vývoj rizika chudoby a sociálního vyloučení. Monografie rovněž zkoumá faktory rizika chudoby u dětí a dalších kategorií populace, zkoumá roli nákladů na bydlení z hleČdiska dopadů na riziko chudoby a deprivace, nabízí i mezinárodní srovnání. Věnuje se konečně kategorii populace pobírající dávky hmotné nouze a jejich příjmové situaci. Zhoršení míry rizika chudoby můžeme zaznamenat především v roce 2011 (příjmy jsou za rok 2010). Rizika chudoby a sociálního vyloučení jsou obecně stále relativně nízká, ale soustředěna do určitých kategorií populace, včetně dětské populace. Krom toho je zachycena relativně vysoká úroveň deprivace v některých položkách materiální deprivace, zejména jde o náklady na bydlení, které hrají rostoucí roli. Poklesla efektivnost sociál
ních transferů v eliminaci rizika chudoby.
 
Anotace v angličtině:  In this monograph we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation and social exclusion in the Czech Republic with focus on children, with the aim is to provide an overview of developments in years 2008-2011, finally, to assess the impact of the crisis and the impact of social reforms on the development of the risk of poverty and social exclusion. The study includes the analysis of the factors influencing the risks of poverty among children and other population categories, analysis the role of housing costs in terms of impact on the risk of poverty and deprivation, and offers international comparisons. It also deals with the category of the population receiving social assistance benefits and their income situation. The deterioration of the risk of poverty can be observed especially in the year 2011 (incomes are from year 2010). The risk of poverty and social exclusion are still relative low, but they are concentrated into certain categories of the population, including chi
ldren population. Beside the relatively high levels of deprivation in some items of material deprivation can be observed, specifically, the costs of housing are becoming more important. The effectiveness of social transfers in eliminating the risks of poverty has decreased.
Klíčová slova: riziko chudoby; deprivace materiální; vyloučení sociální; náklady na bydlení; dávky hmotné nouze

Klíčová slova v angličtině: risk-of-poverty; material deprivation; social exclusion; housing costs; benefits in material need
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení [A description of the size and structure of the categories of persons that could represent a target group for social housing]. / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-231-2

[ Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se autoři snaží vyjít vstříc požadavku na určení velikosti a struktury skupiny domácností, které by mohly představovat cílovou skupinu pro sociální bydlení. Vzhledem k absenci vhodnějších empirických dat jsou využity dva soubory dat, a to výběrové šetření Životní podmínky 2013 (EU-SILC 2013) a administrativní data o příjemcích dávek hmotné nouze. Použitá data pak představují hlavní limit výstupu, neboť nedovolují zachytit významnou část cílové skupiny sociálního bydlení, a to podle typologie ETHOS "osoby bez domova" a "osoby bez střechy". Autoři vytvořili konstrukty cílové skupiny sociálního bydlení, a to jednak skupiny osob či domácností ohrožených ztrátou bydlení z titulu nedostaČtečných příjmů a pak skupiny osob či domácností vyloučených ze standardního bydlení. V první kapitole je představena struktura celé populace ČR z hlediska typů domácností a právního důvodu užívání bydlení. Druhá kapitola se věnuje struktuře domácností z hlediska podílu nákladů na bydlení na jejich příjmech. Ve třetí ka
pitole jsou identifikovány domácnosti ohrožené ztrátou bydlení v důsledku kombinace nízkých příjmů a vysokých nákladů na bydlení a také v důsledku vzniku dluhů spojených s bydlením. Tato kapitola je pak stěžejní pro identifikaci cílové skupiny sociálního bydlení. Poslední dvě kapitoly se zabývají osobami bydlícími v ubytovacích zařízeních a distribucí nevyhovujícího bydlení v populaci.
 
Anotace v angličtině:  In the monograph, the authors endeavour to meet the requirement to determine the size and structure of households that could be a target group for social housing. In the absence of better empirical data are used two sets of data: the sample survey Living Conditions 2013 (EU-SILC 2013) and administrative data on recipients of social assistance. The data used becomes the major limit of the analytical output as it does not allow to capture a significant part of the target group for social housing, especially, according to the ETHOS typology, "homeless peopleö and "people without a roofö. The authors have created two analytical constructs of the target group for social housing. First, they are perceived as groups of persons or households being at risk of losing their homes due to insufficient income. Second, as a group of persons or households being excluded from the standard housing. The first chapter introduces the structure of the whole population of the Czech Republic in terms of household types and tenure of
housing. The second chapter deals with the structure of households according to the proportion of housing costs on their income. In the third chapter households at risk of losing their homes due to the combination of low incomes and high housing costs and also due to the emergence of debt related to housing are identified. This chapter is crucial to determining the target group for social housing. The last two chapters deal with the population of persons living in the substandard forms of housing and the distribution of substandard housing in the population.
Klíčová slova: bydlení sociální; náklady na bydlení; struktura domácností; riziko ohrožení ztrátou bydlení; riziko vyloučení z bydlení

Klíčová slova v angličtině: social housing; housing costs; household structure; risk of losing housing; risk of exclusion from housing
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

The Effect of Immigration on the German Housing Market [Vliv imigrace na německý trh s nemovitostmi]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Isil EROL - In: MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics. - ISSN 1867-3678 - č. 38 (2022), s. 1-32.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  This study provides evidence of the causal impact of immigration on German house prices, flat prices, and flat rents using an extensive dataset covering 382 administrative districts over the period 2004-2020. Employing a panel-data approach and a manually constructed shift-share instrument, we show that international migration has a significantly positive short-term effect on German flat prices and rents. House prices are not significantly affected. We estimate that an increase in international migration of 1% of the initial district population causes a hike in flat prices of up to 3% as well as a hike in flat rents of about 1%. The increase in flat prices is more than twice as high as this at the lower end of the market, whereas the flat rental market demonstrates a more linear response. We also discover that immigrationĺs impact on flat prices and rents does not significantly differ across rural and urban areas within the country.
Klíčová slova: Německo; imigrace; ceny; bydlení; náklady na bydlení

Klíčová slova v angličtině: Germany; immigration; prices; housing; housing costs
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT