Publikační činnost: 2011
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých [Financial support of individual learning activities of adults]. / Helena Vychová - In: 7. ročník festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. Sborník příspěvků z odborných konferencí. - Olomouc : Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. - ISBN 978-80-244-2858-1. - 21 s..

[ Vychová, Helena ]

Akce: Olomouc, 12-09-2011, EUR
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Příspěvek přináší stručný přehled o existujících finančních nástrojích zacílených na stimulaci individuální vzdělávací aktivity občanů. Představení jednotlivých nástrojů obsahuje popis mechanismu jejich fungování, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací podpůrných nástrojů. Uvedené příklady dobré praxe dále názorně ilustrují aplikaci vybraných nástrojů v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments of educational activities of citizens. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools. Presented examples of good practice have been selected for the purpose of illustration the real operation of instruments.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; vzdělávání dospělých; vzdělávání-výcvik; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult continuing education; corporate training; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; tax deductible training costs; support the creation of corporate resources to education; training cost subsidies; free advice on the development of staff; tax advantages
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education [Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých]. / Helena Vychová - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 29-60 (32 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Permanentní znalostní rozvoj patří k preventivním nástrojům v boji s aktuálními problémy narůstající nezaměstnanosti a nevyhovující znalostní vybaveností stárnoucí pracovní síly. Neustálé zdokonalování dovedností napomáhá udržovat a navracet pracovní sílu na trh práce. Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Finanční nákladnost dalšího vzdělávání je jednou z hlavních bariér aktivního zapojení dospělých v dalším vzdělávání. Předkládaná práce se proto věnuje analýze rozmanitých podpůrných finančních nástrojů poptávkové strany trhu dalšího vzdělávání, tedy především individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, dále zaměstnavatelů a ostatních zájmových skupin. Zpracovaná analýza podává detailní charakteristiku mechanismu fungování jednotlivých podpůrných nástrojů, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací nástrojů.
 
Anotace v angličtině:  Permanent development of knowledge is one of the preventive tools in the fight with the current problems of rising unemployment and poor facilities knowledge of an aging workforce. Continuous improvement of skills helps to maintain and to return the workforce to the labor market. Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments focused on demand-side in the market of adult education, especially the individual demand for educational activities of citizens, employers and other interest groups. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult education; financial support for training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1578 - dostupné také z: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2011-01.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43.

[ Doležalová, Hana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariérního růstu? Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál? Jakou roli hraje v profesním rozvoji zaměstnanců jejich přímý nadřízený? jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé? Způsob, jak může zaměstnavatel najít odpověď nejen tyto otázky, a proč jsou právě tyto informace pro úspěšnou firmu důležité, je tématem tohoto článku.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; kariéra profesionální; rozvoj profesní kariéry; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Co může nabídnout šetření postojů zaměstnanců firmy? / Aleš Kroupa - In: HR forumč. 1 (2010), s. 24-25.

[ Kroupa, Aleš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Odpovědný přístup zaměstnavatele vede k vyšší výkonnosti a stabilizaci kvalifikovaných pracovníků.
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů; zaměstnanci; vztahy pracovní; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: human resource development; employees; labour relations; quality of working life
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT