Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace dat o zaměstnanosti v ČR. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 36, č. 4 (1999), s. 157-171.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Minulé i současné základní zdroje informací o zaměstnanosti. Systém podnikového výkaznictví o zaměstnanosti. Systém výběrového šetření pracovních sil. Použití odlišných koncepcí šetření, odlišných metodologií. Nedokonalá vypovídací schopnost obou typů šetření; rozdílnost výsledků v případě porovnání obou typů šetření. Stupeň harmonizace dat o zaměstnanosti se standardy EU. Vzhledem k nedostatkům obou typů šetření hledány nové způsoby šetření (např. sestavování účtů práce apod.).
Klíčová slova: ČR; EU; zaměstnanost; metody statistické; sčítání lidu; nezaměstnanost; zdroje lidské; cizinci; samostatní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; employment; statistical methods; population census; unemployment; human resources; foreigners; self-employed; European integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Moderní společnost a její proměny v připravovaném výzkumu. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 10 (2002), s. 8-9.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stanovení základních požadavků na přípravu, obsah a řízení "Národního programu výzkumu", vyhlášeného na období 2004-2008 a definovaného v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků s účinností od 1. července 2002. Tematický program Moderní společnost a její proměny v roce 2003, připravovaný MPSV.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; odpovědnost sociální; společnost; zdroje lidské

Klíčová slova v angličtině: CR; social development; social responsibility; society; human resources
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour Market and Human Resources. / Tomáš Sirovátka - In: Ten Years of Rebuilding Capitalism: Czech Society after 1989-1998. / Jiří Večerník, Petr Matějů, (eds.). - Praha : Academia, 1999. - ISBN 80-200-0774-1. - s. 21-43.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: trh práce; zdroje lidské; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; human resources; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. [Analysis of the level of education of the Czech population in relation to the EU and some selected EU countries]. / Ludvík Michalička, Věra Czesaná, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 38 s.

[ Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra - a kol. ]

Anotace:  Komaparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. Studie je součástí první etapy řešení projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  A comparison of the structure of the level of education achieved by the Czech labour force with that of the EU. The study forms a part of the first stage of the project ôThe risk of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: ČR; EU; vzdělání dosažené; vzdělanost; zdroje lidské; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; educational attainment; population education; human resources; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Inženýrská odysea. [Graduate Voyages.]. / Jana Vavrečková, Martin Petříček - In: Ekonom. - ISSN 1210-0714 - Roč. 50, č. 9 (2006), s. 62-63.

[ Vavrečková, Jana - Petříček, Martin ]

Anotace:  Z průzkumu VÚPSV vyplývá, že čeští zaměstnavatelé pociťují nedostatek zejména kvalifikovaných pracovníků, kde je podmínkou vyšší nebo vysokoškolské vzdělání.
 
Anotace v angličtině:  The RILSA research shows that Czech employers are experiencing a lack of qualified employees, in particular, with higher or university education.
Klíčová slova: zdroje lidské; kvalifikace odborná; statistika

Klíčová slova v angličtině: human resources; occupational qualification; statistics; Czech Republic
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.11-23.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Státní politika zaměstnanosti. Centrální politika zaměstnanosti. Regionální politika zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů. Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru. Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Vyplňování údajů zaměstnavateli na doporučenkách do zaměstnání vydaných úřady práce. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílené programy k řešení zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Hromadné propouštění. Povinnosti k úřadu práce. Důsledky porušení povinnosti doručit úřadu práce písemnou zprávu. Místní příslušnost úřadu práce. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Změny týkající se příjemců příspěvků od 1.ledna 2009. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; úřady práce; politika zaměstnanosti; zdroje lidské; rovnost; diskriminace pracovní; poměr pracovní; příležitosti pracovní; podmínky pracovní; práce-postižení; práce chráněná; práce-ženy; rehabilitace pracovní; ukončení zaměstnání; nezaměstnaní; uchazeči o práci; právo pracovní; nezaměstnanost; krize ekonomická; práce-cizinci; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment; labour offices; employment policy; human resources; equality; labour discrimination; employment relationship; employment opportunities; working conditions; employment of disabled people; sheltered employment; employment of women; vocational rehabilitation; termination of employment; unemployed; job seekers; labour law; unemployment; economic crisis; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Dvacet let sociodemografické transformace. / Kamila Svobodová - 2010. - 5 s. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Informace o XXXX. konferenci České demografické společnosti s názvem Dvacet let sociodemografické transformace, která se konala 27.-28. května 2010 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Klíčová slova: demografie; konference; zdroje lidské; politika populační

Klíčová slova v angličtině: demography; conference; human resources; population policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1565
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 [The Fourth Industrial Revolution, the labour market and Covid-19]. / Arno KRAUS, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 27-30 (4 strany).

[ KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší první poznatky z výzkumného úkolu "Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a vzdělávání". Zároveň se příspěvek snaží zohlednit dopady koronavirové pandemie. Podle autorů bude mít čtvrtá průmyslová revoluce zásadní vliv na zaměstnanost, na povahu práce i na vznik nových pracovněprávních vztahů a v důsledku toho i na život celé společnosti. Digitalizace ekonomiky vyvolá nutnost změn ve vzdělání a přinese i rizika, jako je růst sociální polarizace společnosti. Pandemie covidu-19 do tohoto procesu zasáhla diferencovaně. Omezením sociálních kontaktů poškodila aktivity a celá odvětví, od nichž se očekávalo, že postupně vstřebají pracovní sílu uvolněnou automatizací. Na druhé straně výrazně akcelerovalo využití digitálních technologií a rozvoj pracovních vztahů, které je využívají. Nadále budou ovlivňovat vývoj tři vlivy: nesporný a dynamický rozvoj moderních technologií, diferencované důsledky pandemie na různé sektory a důsledky útl
umu ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The article considers the initial findings from the "Comprehensive solutions to the impacts of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on society and education" research project. At the same time, the article attempts to take into account the effects of the coronavirus pandemic. According to the authors, the Fourth Industrial Revolution will exert a major impact on employment, the character of work and the emergence of new employment relationships and, consequently, life in society as a whole. The digitalisation of the economy will necessitate changes in the field of education and will also present risks such as the growth of social polarisation in society. The Covid-19 pandemic exerted contrasting impacts on this process. By reducing social contact, it had a negative effect on activities and entire industries that were expected to gradually absorb the workforce released by automation. On the other hand, the application of digital technologies and the development of wor
king relationships based on these technologies have accelerated significantly. Three factors will continue to influence development going forward: the indisputable and dynamic development of modern technologies, differing impacts of the pandemic on various sectors and the consequences of the economic downturn.
Klíčová slova: automatizace; digitalizace; průmysl; COVID-19; trh práce; zdroje lidské; zaměstnanost; potřeby pracovních sil; spravedlnost sociální; společnost; výzkum

Klíčová slova v angličtině: automation; digitalization; industry; COVID-19; labour market; human resources; employment; labour demand; social justice; society; RESEARCH
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT