Publikační činnost: 2015
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Jižní Město as a Place to Live from the Perspective of Two Generations of Its First Inhabitants [Jižní Město jako místo pro život z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel]. / Jana Barvíková - In: Economic and Business Review. - ISSN 1580-0466 - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 249-257 (9 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Článek představuje výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s respondenty třicátníky (kteří se jako děti ve věku 2 až 3 let přestěhovali s rodiči do pražského sídliště Jižní Město v r. 1977-1978 a strávili tam své dětství a dospívání) a s jejich rodiči. Soubor dat umožňuje identifikaci a analýzu jevů a procesů, které jsou typické pro sídliště a život na sídlištích během posledních třiceti let v kontextu společenských změn a zrání sídlišť.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the results of a qualitative analysis of in-depth interviews with respondents in their thirties (who as children at the age of 2-3 moved with their parents into the Prague housing estate Jižní Město in 1977-1978 and spent their childhood and adolescence there) and with their parents. The dataset allows for the identification and analysis of phenomena and processes that are typical of housing estates and life in housing estates during the last thirty years in the context of society changes and maturing of the estates.
Klíčová slova: sídliště; identita; dojem; vnímání bydlení

Klíčová slova v angličtině: housing estate; identity; image; residential perceptions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers [Zamlžený přechod k otcovství: zkušenosti českých otců]. / Olga Nešporová - In: Journal of Family Issues. - ISSN 0192-513X - Roč. 40, č. 2 (2019),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Pomocí longitudinálního kvalitativního výzkumu se studie zaměřuje na přechod k otcovství a na životní změny, které otcovství ovlivňuje v každodenním životě mužů. Srovnávací tematická analýza byla využita při studiu dat poskytnutých dvěma vlnami výzkumu zaměřeného na 16 českých rodičovských párů s dvojím příjmem. První vlna rozhovorů proběhla během těhotenství a druhá v 18 měsících dítěte. Očekávaní otcové projevovali nejasné plány týkající se blížícího se otcovství; někteří zdůrazňovali zapojení do péče o dítě, zatímco jiní zdůrazňovali roli živitele. Pojem "zamlženého" přechodu k otcovství se vyvinul na základě vyprávění prvních otců a je použit k popisu nezřetelného charakteru přechodu k otcovství. Jako vysvětlující rámec je použita teorie identity. Navrhuji, aby mlhavý přechod k otcovství zahrnoval nízké sociální hodnocení otcovství, roli živitele rodiny a identitu centrálního pracovníka.
 
Anotace v angličtině:  Using longitudinal qualitative research, the study focuses on the transition to fatherhood and the life changes which fatherhood effects in menĺs everyday lives. Comparative thematic analysis was used in the study of data provided by two waves of research focusing on 16 dual-earner Czech parental couples. The first wave of interviews took place during pregnancy and the second on the child reaching 18 months. The expectant fathers evinced vague plans concerning approaching fatherhood; some stressed involvement in childcare while others emphasized the provider role. The concept of a "hazyö transition to fatherhood evolved based on the narratives of first-time fathers and is used to describe the indistinct character of the transition to fatherhood. Identity theory is used as the explanatory framework. I suggest that the hazy transition to fatherhood involves the low social appraisal of fatherhood, the breadwinner role, and the central worker identity.
Klíčová slova: otcovství; přechod k otcovství; otcovská maskulinita; identita; gender role; kvalitativní analýza

Klíčová slova v angličtině: transition to fatherhood; paternal masculinity; identity; gender roles; qualitative analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/0192513X18806028
Scopus 2-s2.0-85057826145
UT WOS:000452268800001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování [Unclear identity of social work as a barrier to social inclusion - examples from research]. / Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola - In: SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ v kontextu sociální práce/SOCIAL INTEGRATION in the Context of Social Work; Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 204-211 (8 s.).

[ Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, WRD Externí odkaz
Anotace:  Identita sociální práce je podle mnohých autorů poněkud nejasná. Tato nejasnost může způsobovat řadu problémů, např. nečitelnost sociální práce pro subjekty, se kterými sociální pracovníci jednají. V důsledku tohoto stavu pak může docházet ke komplikacím v přístupu sociálních pracovníků ke zdrojům, které jsou potřebné pro podporu sociálního začleňování klientů. Cílem příspěvku je přispět k objasnění souvislosti mezi identitou sociální práce a bariérami sociálního začleňování za využití vybraných příkladů z kvalitativní části výzkumu hodnot, dilemat a obtížných situací, se kterými se sociálních pracovníci ve své práci setkávají. Na základě prezentovaných zjištění jsou pak v závěru navržena doporučení pro oblast vzdělávání v sociální práci.
 
Anotace v angličtině:  According to many authors, the identity of social work is somewhat unclear. This lack of clarity can cause a number of problems, such as the illegibility of social work for the entities social workers deal with. As a result, this may lead to complications in the access of social workers to the resources needed to support social inclusion of clients. The aim of this paper is to contribute to clarify the connection between social work identity and barriers to social inclusion using selected examples from the qualitative part of research of values, dilemmas and difficult situations that social workers encounter in their work. Based on the presented findings, recommendations for education in social work are proposed at the end.
Klíčová slova: práce sociální; identita; bariéry; začleňování sociální; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; identity; barriers; social inclusion; education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT