Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnanecký status a formy úvazků. / Tomáš Soukup - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 16-24.

[ Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Zaměstnanost v roce 2007 činila přibližně 4 907 tis. osob. Zhruba 84 % z nich jsou zaměstnanci, 4 % zaměstnavatelé a 12 % samostatně výdělečně činní bez zaměstnanců. Od roku 1995 se absolutně i relativně snížil podíl zaměstnanců a naproti tomu do poloviny roku 2004 rostl počet a podíl samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. V roce 2004 byly zavedeny minimální daňové odvody pro živnostníky a zároveň došlo ke zpřísnění zákazu tzv. Švarcsystému, tedy zaměstnávání přes živnostenský list. Pracovní poměr na dobu určitou. Částečný úvazek. Nelegální práce Čechů a cizinců. Rozdílná ochrana pracovních poměrů. Nárůst agenturního zaměstnávání. Délka trvání pracovního poměru. Politika zaměstnanosti pasivní a aktivní.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; poměr pracovní; formy pracovních úvazků; práce nelegální; ochrana pracovních úvazků; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; employment relationship; forms of employment relationship; illegal employment; agency employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nedávat do RIVu (autor publikce)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva. [The impact of new forms of employment in the Czech Republic and the EU on labour law development.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 35 s. - ISBN 978-80-7416-057-8

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kvalitativně zaměřená studie přibližuje současný vývoj v oblasti právní regulace flexibilních forem zaměstnávání v ČR s úvodním přiblížením situace v zemích EU. Informace o zemích EU čerpá z výstupu dvouletého mezinárodního projektu "Vliv nových forem práce na průmyslové vztahy a vývoj pracovního práva v EU". Studie hodnotí vývoj pracovního práva jak v oblasti zavedených flexibilních forem zaměstnáČvání, tak i ve sféře tzv. trojstranných pracovních vztahů (agenturní zaměstnávání, vysílání pracovníků a subdodavatelské pracovní vztahy). Studie neopomíjí rovněž zhodnotit situaci na evropských trzích práce z hlediska nelegálních forem zaměstnávání, které poskytují zaměstnavatelům nejvyšší možnou míru flexibility. Součástí studie je také určitá kategorizace základních pracovních práv vyplývajících z legislativní úpravy vztahů na trhu práce v jednotlivých členských zemích EU a posouzení, do jaké míry jsou tato práva zajištěna rovněž pro různé skupiny flexibilních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  This study is qualitatively oriented and describes present labour law developČment in area of the flexible forms of employment in CR. Its first part is focused on labour law in other Member States. Information about other Member States coming from the output of international project The effects of new forms of employment on industrial relations and labour law development in EU. This paper evaluates labour law development both in area of the old/new flexible forms of employment and in the sphere of so called triangular labour relationships (temporary agency work, posting of workers, subcontracting). Paper is also focused on the illegal forms of employment on the European labour markets, which provide employers with the highest level of flexibility. Integral part of the text is also categorization of the workerĺs core labour rights in EU. The aim is to judge, to what extent these rights are ensured for the different groups of flexible workers.
Klíčová slova: ČR; EU; právo pracovní; flexibilita pracovní; zaměstnávání nelegální; flexicurity; flexibilní formy zaměstnávání

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour law; flexible forms of employment; European labour law; illegal employment; flexicurity; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Studie má méně jak 50 s. - nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Illegal Employment in the Czech Republic [Nelegální zaměstnávání v České republice]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 13th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2016. - ISBN 978-80-248-3796-3. - s. 19-27.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 2015-09-02, Karolinka, EUR Externí odkaz
Anotace:  Trh práce je jednou z nejvíce spravovaných ekonomických oblastí. Důvod je dán obchodovanou komoditou - volný čas lidí, jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti. To vedlo vládní instituce k vytvoření legislativního rámce pro dohled a zajištění práv lidí. Zákon definuje práva a povinnosti sdílené mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Konkurenční povaha a obchodní tlak nutí firmy řešit své problémy přežití pomocí nelegálních forem zaměstnání. Tento jev lze vysledovat do počátku 90. let. Analýza rozsahu nelegálního zaměstnávání v ČR vychází z nejnovějších údajů z roku 2013, které získal Český statistický úřad, Státní inspekce práce a úřad práce. Při analýze jsme použili údaje z různých institucí, která jsou také založena na různé metodice. Z tohoto důvodu musí být rozsah nelegálního zaměstnávání chápán jako přibližný odhad, protože každá instituce vnímá tento problém odlišně, z ekonomického nebo právního hlediska.
 
Anotace v angličtině:  Labour market is one of the most administered economic areas. The reason is given by the commodity that is being marketed ľ peoples free time, their knowledge, skills and experiences. This led the governmental institutions to create a legislative framework to oversee and secure peopleĺs rights. The law defines rights and responsibilities shared among employers and employees. The competitive nature and business pressure forces firms to solve their problems of survival using illegal forms of employment. This phenomena can be traced back to early 1990s. The analysis of the scope of the illegal employment in the Czech Republic is based on most recent data available from the year 2013 that were acquired by the Czech Statistical Office, the State Labour Inspection and the Labour Office. In the analysis we used data from diverse institutions that are also based on different methodology. That is the reason why the amount of illegal employment has to be conceived as an approximation, because each institution perceives
this problem differently, from economic or legal perspective.
Klíčová slova: práce nedeklarovaná; zaměstnávání nelegální; zaměstnanost skrytá; činnost produktivní

Klíčová slova v angličtině: undeclared work; illegal employment; illegal labour; productive activity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT