Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. [The illegal employment of foreigners as a obstacle in their desired integration into the labour market. Part II. The results of the empirical survey in labour offices in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Milan Polívka, Danica Čerňanská, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Polívka, Milan - Čerňanská, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatnou přílohou k základní výzkumné práci o nelegálním zaměstnávání cizinců je vyhodnocení empiric-kého šetření na úřadech práce k uvedenému tématu, které bylo organizováno ve druhé polovině roku 2001. Vlastnímu šetření, které bylo realizováno korespondenční formou na všech úřadech práce, předcházelo pilotní ověřování u vybraných úřadů práce západočeského kraje, které mělo za cíl posoudit vhodnost navržených otá-zek, jejich srozumitelnost a možnost jejich jednoznačného zodpovězení. Pilotní ověřování splnilo zadaný cíl, některé otázky zpřesnilo, jiné doplnilo nebo dokonce vypustilo. Vlastním korespondenčním šetřením bylo dopi-sem vrchního ředitele SSZ obesláno všech 77 úřadů práce. O živém zájmu respondentů o tuto problematiku svědčí skutečnost, že v daném termínu odpovědělo plných 76 úřadů práce . Lze tedy konstatovat, že vypovídací schopnost anketního šetření je více než vysoká. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které dle názoru řešitelů v plné šíři pokryly uvedenou problematiku. Vyhodno
cení otázek je vlastní náplní této přílohy. Nejcennější jsou odpovědi na otázky 13 a 14, kde jednotliví respondenti hledají cesty k řešení uvedených problémů a doporučují opatření, která by pomohla popsanou situaci zlepšit.
 
Anotace v angličtině:  The evaluation of the empirical survey of foreigners´ illegal employment is a separate supplement of a basic study on these problems. The survey was realized through postal questionnaires in the second half of 2001 and all Czech labour offices were included. In the first phase a pilot verification was conducted in selected labour offices in West Bohemia. The aim of this pilot study was to assess comprehensibility and suitability of proposed questions and the final basic questionnaire was revised on the base of the pilot study. The questionnaires were addressed to 77 labour offices and the research team received 76 filled questionnaires so the informative value of the survey is really significant. The questionnaire comprised 14 questions that fully covered given problems. The assessment of questions is a subject matter of this supplement. The most valuable are answers number 13 and 14: individual respondents present their solutions and recommendations of measures for improving of the current situation.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost skrytá; cizinci

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; illegal employment of foreigners; foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Legal and illegal labour migration in the Czech Republic .Background and current trends [Legální a ilegální pracovní migrace v České republice. Východiska a stávající trendy.]. / Milada Horáková - Genenva: ILO, 2000. - 29 s. - ISBN 92-2-112108-9

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Studie popisuje vývoj zahraničních migrací v České republice od založení státu, zahrnuje předválečné a poválečné období. Dále analyzuje základní migrační typy po roce 1990 a fenomén legální a nelegální práce cizinců.
Klíčová slova: ČR; migrace; trendy migrační; zaměstnanost cizinců; cizinci; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: CR; development of migration; migration; employment of foreigners; illegal employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. [Illegal employment and enterprise of foreigners on the Czech labour market. ]. / Aleš Kroupa, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - 72 s.

[ Kroupa, Aleš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum nelegálního zaměstnávání cizinců na českém trhu práce vznikl za finanční podpory ILO v rámci aktivit neformální sítě odborníků ze zemí Střední a Východní Evropy, kteří se zabývají problematikou migrací. Výzkumná zpráva obsahuje popis právního prostředí, v jehož rámci pracovní migrace v České republice probíhají, na jehož základě lze odlišit, které ekonomické aktivity cizinců probíhají v souladu s právními předpisy ČR a které jsou s nimi v rozporu. Druhou část zprávy tvoří výsledky expertního šetření. Experti byli vybráni mezi odborníky, kteří řeší v praxi záležitosti související se zaměstnáním či podnikáním cizinců. (Experti z MPSV, pracovníci úřadů práce, finančních úřadů, cizinecké a pohraniční policie, představitelé odborových svazů, zástupci soukromých firem i nevládních organizací). Expertní dotazník a doplňující skupinové a individuální rozhovory byly zaměřeny na příčiny zaměstnávání cizinců v ČR, motivy vedoucí k porušování předpisů jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Dále
sledoval názoru expertů na to, ze kterých zemí především proudí na trh práce ČR nelegální pracovníci, v jakých typech firem, ve kterých odvětvích a profesích dochází ve větší míře k porušování právních předpisů o zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR. Rovněž byly vyhodnoceny názory expertů na trendy v nelegálním zaměstnávání a podnikání cizinců i na to, jak porušování zákonů předcházet. Závěrečná zpráva obsahuje některá doporučení ke změnám v legislativě, které by bylo vhodné přijmout pro to, aby byly nelegální ekonomické aktivity cizinců omezeny na minimum.
 
Anotace v angličtině:  The research of foreignersĺ illegal employment on the Czech labour market originated under a financial support of ILO as part of activities of an informal network of experts from Central and Eastern European countries, who deal with the migration issue. The research report includes a description of legal environment in which labour migrations in the Czech Republic are under way and based on which a distinction can be made as for which foreignerĺs economic activities proceed in compliance with the Czech legal regulations, and which contradict them. The second part of the report consists of results of a survey by experts. These experts were selected among specialists who deal in their practise with matters related to employment or business of foreigners (experts from MoLSA, staff from labour offices, revenue authorities, alien and border police, trade union members, representatives of private companies as well as non-government organizations). A specialised questionnaire and additional group discussions and fac
e-to-face interviews focused on causes of foreignersĺ employment in the CR, motives leading to a breach of regulations by both employers and employees. Additionally, it monitored development in the expertsĺ opinion regarding from which countries most illegal workers flow to the Czech labour market, in what sorts of companies, in which branches and professions breaches of legal regulations on employment and business of foreigners in the CR occur in a large degree. Also, evaluation was made regarding expertsĺ opinions on trends in illegal employment and business of foreigners and on methods for preventing a breach of law. The final report includes some recommendations for amendments to the legislation, adoption of which would be advisable in order to reduce illegal economic activities by foreigners to a minimum.
Klíčová slova: cizinci; práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; zaměstnanost cizinců; podnikání soukromé; právo pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: foreigners; employment of foreigners; illegal employment of foreigners; private enterprise; labour law; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 109-ILO Illegal employment and enterprise of foreigners on the Czech labour market; MPS0000000001
Poznámka:  Finanční podpora Mezinárodní organizace práce.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců ve stavebnictví. [Illegal employment and enterprise of foreigners in construction industry.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Kux - In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. / Jitka Polanská, Markéta Kadlecová. - Praha : Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008. - s. 74-76.

[ Kroupa, Aleš - Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Formy nelegální práce cizinců. Jaké výhody mají české stavební firmy z nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Klíčová slova: práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; zaměstnanost cizinců; podnikání soukromé; stavebnictví; právo pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: employment of foreigners; illegal employment of foreigners; construction industry; private enterprise; labour law; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sborník - uložené 923
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Peer Country Comments Paper - Czechia : How important is the support of legal forms of labour migration? [Komentář z partnerské země - Česká republika : Jak je důležitá podpora legálních forem pracovní migrace?]. / Soňa VEVERKOVÁ - Brussels: European Union, 2021. - 17 stran

[ VEVERKOVÁ, Soňa ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Dokument byl připraven pro Peer Review na téma "Kontrola a prevence nehlášené práce v komplexních řetězcích ekonomické činnosti", který vznikl v rámci Programu vzájemného vzdělávání (the Mutual Learning Programme - MLP). Práce poskytuje srovnání a hodnocení politiky země hostitelské a situace v České republice. Informace o zásadách hostitelské země naleznete v diskusním dokumentu hostitelské země (the Host Country Discussion Paper).
 
Anotace v angličtině:  This paper has been prepared for the Peer Review on "Control and prevention of undeclared work in complex chains of economic activityö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides a comparative assessment of the policy example of the host country and the situation in Czechia. For information on the host country policy example, please refer to the Host Country Discussion Paper.
Klíčová slova: EU; trh práce; práce nelegální; zaměstnanci; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: EU; labour market; illegal employment of foreigners; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT