Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Image sociálních pracovnic aneb sociální práce s rodinou ve stínu paní Zubaté. [Image of social workers - social work in the shadow of Mrs. Toothed.]. / Jana Barvíková - In: Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. - Brno : Tribun EU, 2009. - ISBN 978-80-7399-8. - s. 498-509 (12 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Akce: Olomouc, 24. ľ 25. 6. 2009,EUR
Anotace:  Z našich výzkumů vyplývá, že pracovníci oddělení sociálně právní ochrany se při své práci často potýkají s předsudky ze strany klientů, zejména ve fázi navázání kontaktu a počátcích spolupráce. Obraz sociální pracovnice v očích veřejnosti odpovídá paní Zubaté z populárního českého filmu Kolja. Příspěvek přináší informace o tom, jak se sociální pracovníci cítí být vnímáni, jak by si přáli být vnímáni a co z jejich pohledu brání tomu, aby svoji práci mohli vykonávat na úrovni odpovídající jejich vlastní představě o smysluplné sociální práci s rodinou. Rovněž seznamuje s výsledky zahraničních výzkumů věnujících se vlivu způsobu prezentace sociálních pracovníků ve sdělovacích prostředcích, filmech a televizních seriálech na jejich image a očekávání veřejnosti vůči nim.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; péče pěstounská; image

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; image
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí". [Whatĺs the life like in housing estate Jižní Město from the "Husakĺs children" generation point of view.]. / Jana Barvíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 3 (2010), s. 59-78 (20 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Text představuje dílčí výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s dnešními třicátníky, kteří se v letech 1977-1978 spolu s rodiči přistěhovali na sídliště Jižní Město I. a prožili zde dětství i dospívání. Změna společenského režimu v roce 1989 respondenty zastihla v období přechodu na střední školy. Dnes se většina z nich nachází ve stejné životní fázi jako jejich rodiče, když se na Jižním Městě v 70. letech usadili: již založili vlastní rodiny a jejich životní styl je ustálený. Nicméně nejen oni, ale i Jižní Město mezitím dospělo do kristových let. Výzkumný soubor je určitým vzorkem populace Jižního Města, v rámci něhož lze vysledovat a analyzovat procesy pro sídliště a život na sídlišti v posledních třiceti letech v souvislosti se společenskými změnami a stárnutím sídliště typické. Cílem rozhovorů bylo zjistit, jak se prožívá život v různých fázích životního cyklu na největším a nejproslulejším českém sídlišti.
 
Anotace v angličtině:  This article introduces partial results of qualitative analysis of in-depth interviews with respondents in their thirties, who moved with their parents into Prague housing estate Jižní Město I. in 1977-1978 and spent their childhood and adolescence there. At the time of the regime change in 1989 these respondents just started their secondary education. Nowadays most of them are in the same phase of life cycle as their parents were in the 1970's, when they settled in Jižní Město: they started families and their lifestyle is stabilized. Nevertheless, Jižní Město also matured in its Christ year in the meantime. The data set is a certain sample of Jižní Město population, which allows to observe and analyse phenomena and processes which are typical of housing estates and life in housing estates during the last 30 years in the context of society changes and maturing of the estates. The aim of the study was to find out how the life is going in the largest housing estate in different phases of the life cycle.
Klíčová slova: bydlení; bydlení na sídlišti; cyklus životní; obraz; vnímání bydlení; rezidenti

Klíčová slova v angličtině: housing estate; image; life cycle; residents; residential perceptions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Jižní Město as a Place to Live from the Perspective of Two Generations of Its First Inhabitants [Jižní Město jako místo pro život z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel]. / Jana Barvíková - In: Economic and Business Review. - ISSN 1580-0466 - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 249-257 (9 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Článek představuje výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s respondenty třicátníky (kteří se jako děti ve věku 2 až 3 let přestěhovali s rodiči do pražského sídliště Jižní Město v r. 1977-1978 a strávili tam své dětství a dospívání) a s jejich rodiči. Soubor dat umožňuje identifikaci a analýzu jevů a procesů, které jsou typické pro sídliště a život na sídlištích během posledních třiceti let v kontextu společenských změn a zrání sídlišť.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the results of a qualitative analysis of in-depth interviews with respondents in their thirties (who as children at the age of 2-3 moved with their parents into the Prague housing estate Jižní Město in 1977-1978 and spent their childhood and adolescence there) and with their parents. The dataset allows for the identification and analysis of phenomena and processes that are typical of housing estates and life in housing estates during the last thirty years in the context of society changes and maturing of the estates.
Klíčová slova: sídliště; identita; dojem; vnímání bydlení

Klíčová slova v angličtině: housing estate; identity; image; residential perceptions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT