Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců I. [Immigrant families I.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2007. - 62 s. - ISBN 978-80-87007-55-6

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika migrací nabývá v dnešním globalizovaném světě na významu. Publikace představuje jednak teoretická východiska a základní údaje týkající se migračních procesů, jednak jsou popsány základní oblasti života cizinců a jejich rodin. První část práce shrnuje hlavní vývojové trendy a poznatky z evropského a amerického studia migrací a přináší přehled evropských politik uplatňovaných vůči imigrantům. Druhá část je věnována aktuální situaci cizinců v ČR. Pojednáno je o základních životních podmínkách přistěhovalců, jejich postavení na pracovním trhu, přístupu k bydlení, vzdělání, zdravotnímu ošetření, dávkám státní sociální podpory a důchodům. Dále jsou řešeny legislativní úpravy a reálné možnosti slučování rodin cizinců na území ČR. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků poukazováno na vhodné zaměření dalšího studia rodin přistěhovalců a je stanoveno několik prioritních oblastí, kterým by měla být věnována podrobnější pozornost s cílem vyřešit zjištěná sporná či nedostatečná opatření.Práce přináší vstupní poznatky pro další výzkum, který bude prováděn přímo v přistěhovaleckých rodinách.
 
Anotace v angličtině:  The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies. The second part is focused on current situation of immigrants in the Czech Republic (CR). This part of the study is about life conditions of the immigrants, their labour market position, access to housing, education, health care, state social support benefits and pensions. Moreover, legislative and real practice of family unification in the CR is mentioned. In the end of the study main issues and methodology of the future research of the immigrant families are outlined.The study brings introductory knowledge for further research that will be conducted in the immigrant families.
Klíčová slova: rodina; imigrace; rodiny imigrantů; zákonodárství; podmínky životní; sjednocení rodiny; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: family; immigration; immigrant families; legislation; living conditions of immigrants; family unification; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSVPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodinný život neregulérních migrantů. [Family life of irregular migrants.]. / Olga Nešporová - In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. / Jitka Polanská, Markéta Kadlecová. - Praha : Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008. - s. 37-41.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jaký dopad má neregulérní status migrantů na jejich rodinný život. Normy lidských práv nejsou na neregulérní migranty vztahovány. Neregulérní status vede ke ztíženým podmínkám pro vytváření a udržování rodinných a sociálních vazeb a k omezenému přístupu k životně důležitým službám (sociální systémy, zdravotní péče). Nelegální status se dotýká i psychiky migrantů.
Klíčová slova: Mezinárodní; cizinci; imigranti; pracovníci migrující; migrace tajná; situace sociální; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: internatioanal; foreigners; migrant workers; illegal migration; immigrant families; immigrants; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1462
sborník - uložené 923
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Internal Family Relations. [Vztahy uvnitř rodiny.]. / Pavel Bareš - In: INTERFACE: Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration. - Eutin : CJD Eutin, The European Commission, 2008. - s. 63-85.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem kapitoly je poukázat na nejvýznamnější vlivy migrace na rodinné vztahy. Zkušenost migrace je často obtížná i pro migranta jednotlivce. Ačkoliv rodina může jednotlivci ulehčit některé obtíže spojené s životem v hostitelské společnosti, fungování rodiny v novém prostředí přináší řadu dalších problémů. Navíc rodina sama a vztahy mezi jejími členy jsou migrací silně ovlivněny. Tato kapitola se týká vnitřních rodinných vztahů a postihuje různé aspekty vztahující se k migraci z hlediska vnitřního uspořádání rodiny.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this chapter is to highlight the most important influences of migration on family relations. The migration experience is often difficult to bear even for an individual migrant. Though the family should be of help in this regard, it does bring up a host of other issues. Moreover, the family itself and the relationships between its members are also heavily influenced by migration. This chapter, however, concerns internal family relations and a whole range of aspects related to migration will be touched upon from this point of view.
Klíčová slova: migrace; rodiny imigrantů; vztahy rodinné; kapitál sociální; integrace

Klíčová slova v angličtině: immigrant families; immigrants; internal family relations; migration; family relations; integration
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  uložené 929
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Discrimination. [Diskriminace.]. / Milada Horáková - In: INTERFACE - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration. - Eutin : CJD Eutin, The European Commission, 2008. - s. 126-143.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této kapitoly je využít příběhů členů rodin imigrantů k zachycení toho, jak může diskriminace změnit klima, život a vztahy uvnitř rodiny a modifikovat chování jednotlivých členů rodiny v jejím rámci i mimo ni. V projektu Interface představuje rodina specifickou cílovou skupinu. Tři opakované vyprávění životních příběhů všech členů rodiny postupně odhalují odlišné aspekty rodinného života, které jsou ovlivněny mezinárodní migrací. Pocit diskriminace a způsob, jakým se rodiny s tímto fenoménem vyrovnávají je jedním z těch aspektů. Dopady diskriminace na vnitřní život rodiny a vliv na vnější vztahy rodiny s jejím širším sociálním okolím se mohou významně lišit.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this chapter is to use the stories of the family members of immigrants to capture the way in which discrimination can change the climate, life, and relationships inside a family and modify the behaviour of individual family members within and outside the family. In the Interface project the family represents a specific focus group. Three repeated narratives of the life stories of all family members gradually reveal the various different aspects of family life that are affected by international migration. The feeling of discrimination and the way in which families cope with this phenomenon is one of these aspects. The effects of discrimination on the inner life of the family and the influence on the external families relationships with their wider social environment can vary greatly.
Klíčová slova: migrace; cizinci; diskriminace; rodiny imigrantů; vztahy rodinné; chování členů rodiny

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; discrimination; immigrant families; family relations; discrimination of foreigners; behaviour of family members
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  uložené 929
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. [Immigration to the Czech Republic and the Families of foreigners.]. / Zdeněk Uherek, Milada Horáková, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných migračních skupin v České republice / Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87112-12-0. - s. 85-117.

[ Uherek, Zdeněk - Horáková, Milada - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Anotace:  Kapitola je přehledným odborným pojednáním informujícím o počtech, charakteru a socio-demografickém profilu imigrantů. K identifikaci jednotlivých skupin kapitola primárně využívá klasifikaci podle občanství. Specifickým znakem je, že věnuje důkladnou pozornost lokalizaci rodinné migrace. Cizinci nežijí v sociálních jednotkách organizovaných podle občanství, ale podle jiných kritérií. A rodina je v této oblasti určitě klíčovou jednotkou. V textu jsou prezentovány časové řady, charakterizující základní vývojové trendy migrace do ČR, a jsou zmíněny práce, které dané téma zpracovávají.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a synoptic treatise informing on the numbers, character and socio-demographic profile of the immigrants. When identifying individual groups, the chapter uses primarily classification according to citizenship. What is specific about it is that it pays close attention to the localization of family migration. Foreigners do not live in social units organized according to their citizenship but according to other criteria. And family is in this area certainly a key unit. Numerical series characerising the basic developmental trends of migration to the CR are presented in the text and works which elaborate the theme are mentioned.
Klíčová slova: cizinci; imigrace; ČR; migrace rodin; vývojové trendy; migrace; povolení k pobytu; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; immigration; immigrant families; family migration; developmental trends; migration; residence permits; families of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců II. [Immigrant families II.]. / Olga Nešporová, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 79 s. - ISBN 978-80-7416-040-0

[ Nešporová, Olga - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zaměřuje na problematiku imigrace z rodinné perspektivy, což je přístup doposud v České republice v souvislosti s migracemi značně opomíjený. Sledována byla pouze jedna kategorie imigrantů, a sice imigranti ze "třetích zemí", na jejichž pobyt a zaměstnání se vztahují nejpřísnější legislativní pravidla. Zjištění vychází z kvalitativního terénního výzkumu realizovaného v homogenních (dle státního občanství) rodinách přistěhovalců z Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska. Při analýze dat byly zohledňovány tři základní roviny: národní, rodinná a individuální. Hlavní pozornost byla věnována několika základním oblastem života cizinců, které pomáhají objasnit jejich strategie v České republice: rodinné sítě, pozice na trhu práce, integrace a životní podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph paper focuses on the issue of immigration from a family perspective, which has so far been largely overlooked by research into migration in the Czech Republic. Only one group of immigrants is observed, namely immigrants from "third countriesö to which the strictest legislative measures apply. The methodology used is that of a qualitative field survey in non-mixed families of immigrants from Ukraine, Vietnam, and Bulgaria. Analysis of qualitative data takes place on three levels: national, family and individual. Attention is focused on the following areas of foreignersĺ lives that can help to explain many of the strategies opted for by foreigners in the Czech Republic: family networks, labour market positions, integration, and living conditions.
Klíčová slova: rodiny přistěhovalců; cizinci; rodinné sítě; Ukrajinci; Vietnamci; Bulhaři

Klíčová slova v angličtině: immigrant families; foreigners; family networks; Ukrainians; Vietnamese; Bulgarians
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Immigrant Family in the Integration Process [Rodina imigrantů v integračním procesu]. / Pavel Bareš, Milada Horáková - In: Migration, Diversity and Their Management. - Praha : Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2011. - ISBN 978-80-87112-46-5. - s. 103-132 (30 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada ]

Anotace:  Kapitola se věnuje současné migraci. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda a do jaké míry může rodina představovat úspěšnou strategii pro usnadnění integrace přistěhovalců, stejně jako pro absorbování a zmírnění nejtěžších a nejbolestnějších dopadů, které přináší zkušenost migrace. Mezinárodní srovnávací analýzy bylo dosaženo za účelem odpovídajícího posouzení různých integračních trajektorií jednotlivých imigrantů a imigrujících rodin. Shromážděné údaje jsou kvalitativní povahy a jsou velmi různorodé. Jsou tvořeny souborem 77 rodinných rozhovorů, prováděných v pěti evropských zemích. Náš pokus s vytvořením obecného rámce analýzy umožnil každému evropskému partnerovi dosáhnout mezinárodně srovnávací analýzy.
 
Anotace v angličtině:  The text returns to contemporary migration. The main objective of the research project was to identify if and to what extent the family can represent a successful strategy for facilitating immigrantsĺ integration as well as for absorbing and mitigating the hardest and most painful effects brought by the migration experience. A cross-national comparative analysis was achieved in order to assess different integration trajectories of individual immigrants and immigrant families accordingly. The data collected is of a qualitative nature and is particularly huge and extremely varied in nature, composed of a collection of 77 familyĺs interviews carried out in five European countries. Our attempt with the building of a general framework of analysis was to make it possible for every European partner to achieve a Ĺcross-national comparative analysisĺ.
Klíčová slova: migrace; migrace rodin; osoby migrující; integrace přistěhovalců; společnost

Klíčová slova v angličtině: international migration; immigrants; immigrant families; integration process of immmigrant family; family strategies of integration; migrational behaviour; cross-national comparative analysis
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  viz uložené 1328
celkem 298 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT