Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká veřejnost a imigranti, aneb vláda míní, veřejnost však mění? [The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 2 (2003), s. 88-98.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Anotace:  Článek si klade - v kontextu připravované aktivní imigrační politiky české vlády - otázku, jakým způsobem česká veřejnost cizince-imigranty percipuje a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena imigranty akceptovat. Zdrojem pro analýzy byl reprezentativní sociologický průzkum na podzim roku 2001 na souboru 1 094 respondentů. Výsledky ukazují, že česká veřejnost není imigraci příliš nakloněna, potenciální imigranty není příliš ochotna přijímat a celkově se domnívá, že imigrace je pro českou společnost spíše nepotřebná.
 
Anotace v angličtině:  The article which is built on data from a rerpesentative survey on the Czech population (as part of the international comparative study "The Acceptance of Population-Related Policies") analyses attitudes of Czech population towards potential immigrants. The basic idea is to inquire whether there is, in terms of active immigrantion policy pursued by the Czech government, a positive social climate amont the Czechs to accept the idea of immigration of foreginers to the Czech republic. Results indicate that the Czechs are not much in favour of immigration, moreover they think immigration is not necessary.
Klíčová slova: politika migrační; imigrace; mínění veřejné; migrace; cizinci

Klíčová slova v angličtině: active immigration policy; immigration; public opinion; migration; foreigners
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců I. [Immigrant families I.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2007. - 62 s. - ISBN 978-80-87007-55-6

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika migrací nabývá v dnešním globalizovaném světě na významu. Publikace představuje jednak teoretická východiska a základní údaje týkající se migračních procesů, jednak jsou popsány základní oblasti života cizinců a jejich rodin. První část práce shrnuje hlavní vývojové trendy a poznatky z evropského a amerického studia migrací a přináší přehled evropských politik uplatňovaných vůči imigrantům. Druhá část je věnována aktuální situaci cizinců v ČR. Pojednáno je o základních životních podmínkách přistěhovalců, jejich postavení na pracovním trhu, přístupu k bydlení, vzdělání, zdravotnímu ošetření, dávkám státní sociální podpory a důchodům. Dále jsou řešeny legislativní úpravy a reálné možnosti slučování rodin cizinců na území ČR. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků poukazováno na vhodné zaměření dalšího studia rodin přistěhovalců a je stanoveno několik prioritních oblastí, kterým by měla být věnována podrobnější pozornost s cílem vyřešit zjištěná sporná či nedostatečná opatření.Práce přináší vstupní poznatky pro další výzkum, který bude prováděn přímo v přistěhovaleckých rodinách.
 
Anotace v angličtině:  The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies. The second part is focused on current situation of immigrants in the Czech Republic (CR). This part of the study is about life conditions of the immigrants, their labour market position, access to housing, education, health care, state social support benefits and pensions. Moreover, legislative and real practice of family unification in the CR is mentioned. In the end of the study main issues and methodology of the future research of the immigrant families are outlined.The study brings introductory knowledge for further research that will be conducted in the immigrant families.
Klíčová slova: rodina; imigrace; rodiny imigrantů; zákonodárství; podmínky životní; sjednocení rodiny; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: family; immigration; immigrant families; legislation; living conditions of immigrants; family unification; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSVPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace. [Employment of foreigners in the Czech Republic and their integration.]. / Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 19-22.

[ Vyhlídal, Jiří - Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Kofroň, Pavel ]

Anotace:  V průběhu posledních 20 let se ČR transformovala ze země emigrace na zemi imigrace. S příchodem a pobytem cizích pracovníků a jejich rodinných příslušníků vyvstaly nové výzvy. Vztah mezi zaměstnavateli a cizími pracovníky a problematika integrace cizích pracovníků na trhu práce jsou hlavními tématy textu. Autoři se pokouší ukázat, kdo jsou zaměstnavatelé a jaké mají důvody k zaměstnávání cizinců, a zda existuje šance, aby se takoví pracovníci prostřednictvím trhu práce integrovali.
 
Anotace v angličtině:  In the course of the last twenty years, the Czech Republic has transformed itself from a country of emigration into a country of immigration. With the arrival and settlement of foreign workers and their family members, new challenges have arisen. The relationship between employers and foreign workers and the problem of integration of foreign workers on the labour market are the main topics of the text. Authors try to show who the employers are, what the reasons are for employing of foreigners, and whether there is a chance for such workers to be integrated through the labour market.
Klíčová slova: ČR; cizinci; integrace cizinců; imigrace; trh práce; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; foreign workers; immigration; integration of foreigners; labour market; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. [Immigration to the Czech Republic and the Families of foreigners.]. / Zdeněk Uherek, Milada Horáková, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných migračních skupin v České republice / Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87112-12-0. - s. 85-117.

[ Uherek, Zdeněk - Horáková, Milada - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Anotace:  Kapitola je přehledným odborným pojednáním informujícím o počtech, charakteru a socio-demografickém profilu imigrantů. K identifikaci jednotlivých skupin kapitola primárně využívá klasifikaci podle občanství. Specifickým znakem je, že věnuje důkladnou pozornost lokalizaci rodinné migrace. Cizinci nežijí v sociálních jednotkách organizovaných podle občanství, ale podle jiných kritérií. A rodina je v této oblasti určitě klíčovou jednotkou. V textu jsou prezentovány časové řady, charakterizující základní vývojové trendy migrace do ČR, a jsou zmíněny práce, které dané téma zpracovávají.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a synoptic treatise informing on the numbers, character and socio-demographic profile of the immigrants. When identifying individual groups, the chapter uses primarily classification according to citizenship. What is specific about it is that it pays close attention to the localization of family migration. Foreigners do not live in social units organized according to their citizenship but according to other criteria. And family is in this area certainly a key unit. Numerical series characerising the basic developmental trends of migration to the CR are presented in the text and works which elaborate the theme are mentioned.
Klíčová slova: cizinci; imigrace; ČR; migrace rodin; vývojové trendy; migrace; povolení k pobytu; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; immigration; immigrant families; family migration; developmental trends; migration; residence permits; families of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Foreign Labour Force in the Czech Spatially Segmented Labour Market [Zahraniční pracovní síla na českém prostorově segmentovaném trhu práce]. / Jiří Vyhlídal - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 113-129 (17 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  První část textu popisuje změny v teorii segmentace trhů práce. Ukazuje se, že nová teorie segmentace je více citlivá na prostorové (geografické) rozdíly a považuje je za konstitutivní složku při pochopení toho, jak funguje (národní) trh práce a jak to může potenciálně přispět k sociálnímu začleňování. Ve druhé části textu je testován předpoklad prostorově diferencovaných trhů práce na empirických datech z českého trhu práce. V závěru jsou navrženy nové směry pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The first part of the text describes changes in the segmentation theory of labour markets. It shows that new segmentation theory is more sensitive to spatial (geographical) differences and considers them as a constitutive component in understanding how the (national) labour market works and how it can potentially contribute to social inclusion. In the second part of the text the assumption of spatially differentiated labour markets is tested on empirical data taken from the Czech labour market. The conclusion suggests new directions for future research.
Klíčová slova: trh práce; segmentace trhu práce; imigrace; začleňování sociální; korespondenční analýza

Klíčová slova v angličtině: labour market; spatial segmentation; immigration; social inclusion; correspondence analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

The Effect of Immigration on the German Housing Market [Vliv imigrace na německý trh s nemovitostmi]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Isil EROL - In: MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics. - ISSN 1867-3678 - č. 38 (2022), s. 1-32.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  This study provides evidence of the causal impact of immigration on German house prices, flat prices, and flat rents using an extensive dataset covering 382 administrative districts over the period 2004-2020. Employing a panel-data approach and a manually constructed shift-share instrument, we show that international migration has a significantly positive short-term effect on German flat prices and rents. House prices are not significantly affected. We estimate that an increase in international migration of 1% of the initial district population causes a hike in flat prices of up to 3% as well as a hike in flat rents of about 1%. The increase in flat prices is more than twice as high as this at the lower end of the market, whereas the flat rental market demonstrates a more linear response. We also discover that immigrationĺs impact on flat prices and rents does not significantly differ across rural and urban areas within the country.
Klíčová slova: Německo; imigrace; ceny; bydlení; náklady na bydlení

Klíčová slova v angličtině: Germany; immigration; prices; housing; housing costs
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT