Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? [Immigration and immigration policy as a element of the Czech demographic situation solution.]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 58 s.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva se na základě speciálně provedeného sociologického šetření na reprezentativním vzorku po-pulace ČR zabývá otázkou, jakým způsobem česká populace percipuje cizince a do jaké míry a za jakých pod-mínek je připravena cizince akceptovat. Jejím předmětem je tedy imigrace a její potenciální efekty. Zpráva je vypracována v kontextu diskusí o současném i budoucím demografickém vývoji české společnosti, kdy jako jedno z řešení, které má na tuto očekávanou demografickou situaci reagovat, je zvažováno řešení imigrační.
Klíčová slova: migrace; cizinci; společnost; integrace cizinců; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; society; integration of immigrants; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců I. [Immigrant families I.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2007. - 62 s. - ISBN 978-80-87007-55-6

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika migrací nabývá v dnešním globalizovaném světě na významu. Publikace představuje jednak teoretická východiska a základní údaje týkající se migračních procesů, jednak jsou popsány základní oblasti života cizinců a jejich rodin. První část práce shrnuje hlavní vývojové trendy a poznatky z evropského a amerického studia migrací a přináší přehled evropských politik uplatňovaných vůči imigrantům. Druhá část je věnována aktuální situaci cizinců v ČR. Pojednáno je o základních životních podmínkách přistěhovalců, jejich postavení na pracovním trhu, přístupu k bydlení, vzdělání, zdravotnímu ošetření, dávkám státní sociální podpory a důchodům. Dále jsou řešeny legislativní úpravy a reálné možnosti slučování rodin cizinců na území ČR. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků poukazováno na vhodné zaměření dalšího studia rodin přistěhovalců a je stanoveno několik prioritních oblastí, kterým by měla být věnována podrobnější pozornost s cílem vyřešit zjištěná sporná či nedostatečná opatření.Práce přináší vstupní poznatky pro další výzkum, který bude prováděn přímo v přistěhovaleckých rodinách.
 
Anotace v angličtině:  The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies. The second part is focused on current situation of immigrants in the Czech Republic (CR). This part of the study is about life conditions of the immigrants, their labour market position, access to housing, education, health care, state social support benefits and pensions. Moreover, legislative and real practice of family unification in the CR is mentioned. In the end of the study main issues and methodology of the future research of the immigrant families are outlined.The study brings introductory knowledge for further research that will be conducted in the immigrant families.
Klíčová slova: rodina; imigrace; rodiny imigrantů; zákonodárství; podmínky životní; sjednocení rodiny; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: family; immigration; immigrant families; legislation; living conditions of immigrants; family unification; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSVPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I : Integrační politika [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic I : Integration policy]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována analýze přistěhovalecké politiky v České republice a hodnocení vybraných nástrojů integrační politiky; významnou část tvoří analýza cizinecké legislativy. Jednotliví autoři v monografii, mimo jiné, poukazují na různé aspekty přístupu státu v oblasti přistěhovalectví a identifikují v nich řadu problémů a selhání.
 
Anotace v angličtině:  The publication is devoted to analysis of immigration policy and evaluation of selected instruments of integration policy in the Czech Republic. Analysis of immigration law also forms an important part of the book. Individual authors of the monograph, among others, show various aspects of stateĺs approach in the area of immigration and identify a number of its problems and failures
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; zákonodárství; osoby migrující; integrace sociální; podmínky institucionální; právo cizinecké

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrants; social integration; institucional context; legislative framework; immigration law
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic II. : The role of employment and selected institutions in the integration process]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace čtenářům nabízí vhled do vnitřních mechanismů institucí, které významným způsobem determinují možnosti přistěhovalců integrovat se do života v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The publication offers readers insight into the internal mechanisms of the institutiČons, which significantly determine the opportunities for migrants to integrate into life in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; pracovníci migrující; trh práce; úřady práce; organizace neziskové; poradenství; policie cizinecká

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrant workers; labour market; labour offices; non-profit organizations; counselling; foreign police
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT