Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. [Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-028-8

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky výzkumu Využití Standardů kvality v politice vybraČného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům. Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména Standardů kvality. Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
 
Anotace v angličtině:  The study summarises the results of research into the Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clients. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the process of implementation of the policy of personal social services, in particular Quality Standards. A non-governmental organisation with national field of action was selected for the realisation of the case study, specifically a service established within the organisation, a shelter for homeless.
Klíčová slova: služby sociální; organizace nestátní neziskové; standardy kvality; implementace

Klíčová slova v angličtině: social services; non-governmental organisations; quality standards; implementation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. [Quality in social services: implementation of quality management tools at the level of social services providers.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 14-19 (6 s.).

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents the principal conclusions of the research project entitled Effect of Social Services Quality Standards in the Period before They Were Made Law, which sought to examine the influence of municipal social services policy in selected municipalities on the provision of social services in their territory. Specifically, we focused on identifying what position the Social Services Quality Standards held in municipal policy and what significance that had for this instrumentĺs impacts on the culture of personal social services provision in a selected non-governmental non-profit organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; výzkum; standardy; organizace neziskové; obce

Klíčová slova v angličtině: social services; implementation; culture of social services provision; quality in social services; municipal policy; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Průběh a efekty implementace vybraných pracovněprávních směrnic EU v ČR. [The process and effects of implementation of selected EU Labour Law Directives in the Czech Republic.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 56 s. - ISBN 978-80-7416-058-5

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kvalitativně zaměřená studie přibližuje procesy implementace 6 vybraných pracovněprávních směrnic EU v gesci MPSV upravujících některé aspekty pracovních podmínek v ČR. U každé směrnice provádí exploraci formálních aspektů implementace, věcné stránky implementace a pochopitelně také praktických dopadů přijatého způsobu transpozice směrnice na českém trhu práce. V závěru nabízí určité zobecnění společných rysů implementačních procesů.
 
Anotace v angličtině:  This study is qualitatively oriented and describes the implementation of the six Labour Law Directives governing some aspects of the working conditions in the CR. All the Directives are in gestion of the Czech Ministry of Labour and Social Affairs. This paper explores the formal aspects of implementation, material aspects of implementation and of course, the practical implementation and effects on the Czech labour market. In very conclusion it presents certain generalizaČtion of the common features of these processes.
Klíčová slova: směrnice EU; právo pracovní; podmínky pracovní; implementace

Klíčová slova v angličtině: EU directives; labour law; working conditions; implementation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Solidarity at margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities [Solidarita na okrajích evropské společnosti: propojení evropského sociálního modelu na místní podmínky a solidarity]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Reinventing social solidarity across Europe. - Bristol : The University Press, 2012. - s. 29-48 (20 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Kapitola se zabývá tím, jak je Sociální OMC (otevřená metoda koordinace) zarámována národním porozuměním a úrovní solidarity v České republice, a jak toto chápání ovlivňuje navrhování a implementaci politik v některých konkrétních oblastech sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The subject of this chapter is how the Social OMC (Social Open Method of Coordination) is framed by national understanding and level of solidarity in th Czech Republic, and how this understanding has influenced the design and implementation of policies in some specific fields of social inclusion.
Klíčová slova: politika sociální; solidarita; začleňování sociální; Sociální OMC; ČR

Klíčová slova v angličtině: Social Open Method of Coordination; social policy; social solidarity; social inclusion; Czech Republic; implementation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  sig: 5721
celkem s. 270
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi [The early phase of implementation of the reform within the agenda of assistance in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-124-7

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v HN na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Zaměřili jsme se zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost jsme rovněž věnovali typům pojetí sociální pomoci, která v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně toho, zda a jaká dilemata tito pracovníci při práci s klienty pociťovali.
 
Anotace v angličtině:  Since January 2012, the implementation of the reform of social assistance for people in material need (MN) has been launched. The reform included deep changes both in the organization and the rules of provision of social assistance in MN. The aim of our monograph was to capture the situation in the everyday provision of social assistance to people in MN by the front-line workers shortly after the initiation of the reform. In particular, the analysis focused on the factors affecting the success of reform imple-mentation. Attention was also devoted to the concepts of social assistance applied by the front-line workers under the new conditions, including whether and what kind of dilemmas they felt when working with clients.
Klíčová slova: nouze hmotná; reforma; implementace; pojetí sociální pomoci; dilemata sociální práce s klienty; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: material need; reform; implementation; concepts of social assistance; dilemmas of social work with clients; qualitative methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC7/2012 Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny [Methodology for monitoring and evaluation of the grant programs of the Office of the Government of the Czech Republic focused on the integration of the Roma minority]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 136 s.

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR, v rámci stejnojmenného projektu aplikovaného výzkumu TD03000321. Metodika představuje komplexní nástroj interního hodnocení dotačních programů zejména pro zástupce Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny ÚV ČR, kteří mají přímý vliv na věcný obsah a implementaci programů. Cílem jejího uplatnění je přinést informace užitečné pro strategické rozhodování o koncepci programů a jejich další implementaci. Metodika obsahuje sadu kritérií a indikátorů hodnocení dotačních programů, s cílem vyhodnotit programy ze tří perspektiv: z hlediska souladu programových cílů s národními integračními cíli; z hlediska souladu implementace podpořených projektů s koncepčními záměry dotačních programů a z hlediska výstupů a výsledků, které programy přinášejí pro změnu situaci koncové cílové skupiny ľ příslušníků romské etnické menšiny.
 
Anotace v angličtině:  Methodology was created with the financial support of the TA CR, in the course of a project applied research TD03000321. The methodology is a comprehensive tool for the internal evaluation of the grant programs and it is intended especially for representatives of the Government Council Departments for Roma Minority Affairs and the Government Council Secretariat for the Roma Minority Affairs who have a direct impact on the content and implementation of the programs. The aim is to bring useful information for strategic decision-making about the conception of programs and their further implementation. The methodology includes a set of criteria and indicators of grant programs, to evaluate programs from three perspectives: harmony of the programsĺ objectives with the national integration objectives; consistent implementation of supported projects with the conceptual intentions of the subsidy programs and the aspect of the outputs and results of the programs that bring the change the situation of the target group
ľ members of the Roma ethnic minority.
Klíčová slova: monitorování; hodnocení; implementace; začleňování sociální; integrace; Romové; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: monitoring; Evaluation; implementation; social inclusion; integration; Roma minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT