Publikační činnost: 2007
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zavedení daňového zvýhodnění na dítě a pobídkovost k práci v ČR. Modelová analýza současného a žádoucího stavu. [Introduction of of child tax credit and motivation to work in the CR. Model analysis of contemporary and desirable state.]. / Robert Jahoda - In: Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-494-4. - s. 261- 274 (14 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Banská Bystrica, 2007, EUR
Anotace:  Předložená studie se věnuje analýze vlivu zavedení daňového zvýhodnění na dítě na pobídkovost k práci. Dopad daňových změn je hodnocen pomocí ukazatele mezní efektivní daňové sazby (METR) mezi r. 2004 a 2006. Analýza dokazuje, že nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovým zvýhodněním na dítě může ovlivnit nabídku práce vybraných domácností.
 
Anotace v angličtině:  The report is aimed at analyzing the influence of the introduction of child tax credit on households work decision. It is examined on model households using marginal effective tax rates (METRs) concept between 2004 and 2006. Analyze proved that replacement of child tax deduction by child tax credit might influence labour supply of selected households.
Klíčová slova: vydaje daňové; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: tax expenditure; inactivity traps; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour market response of the Czech households to the selected tax-benefit changes. [Reakce českých domácností na trhu práce na vybrané změny v oblasti daqně-dávky.]. / Robert Jahoda - In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress. - Szeged : Universitas Szeged Press, 2009. - ISBN 978-963-88468-3-9. - 1 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Szeged, 19.-21.11.2009, EUR
Anotace:  Kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity, v níž domácnosti rezignují na snahu hledat příjem na trhu práce a závisí spíše na sociálních dávkách. Podle analýzy mezní efektivní daňové sazby (METR) jsou nejohroženější domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (substandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Cílem článku je analyzovat reakce na trhu práce na vybrané změny v systémech daní a dávek mezi ohroženými skupinami domácností v ČR. První část článku analyzuje nejohroženější domácnosti podle nadměrně vysoké METR v ČR. Ve druhé části článku jsme použili mikrosimulační model pro analýzu dopadu vybraných změn daně-dávky na nabídku práce vybraných domácností. Článek je ukončen doporučením změn v systému daně-dávky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The combination of taxes and social benefits on the supply side of the labour market creates inactivity traps in which household resigns from seeking income on the labour market and depends more on social benefits. According to the analysis (METR), the most endangered are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. The aim of the article is to analyze the labour market response of selected tax benefit systems changes among affected groups of households in the Czech Republic. The first part of the article analyses the most endangered households by excessively high METR in the CR. In the second part of the article we use microsimulation model for analyzing impact of selected tax-benefit changes on the labour supply of the chosen households. The article is finished by the recommendation toward changes of the tax benefit systems in the Czech Republic.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; past neaktivity; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; inactivity traps; tax system; social security system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  nezadávat do RIV - poze 1 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT