Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Effect of incapacity to work on the macroeconomic performance of the economy in the Czech Republic. [Vliv pracovní neschopnosti na makroekonomickou výkonnost ekonomiky v České republice.]. / Věra Jeřábková, Kristýna Vltavská - In: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420 - Roč. 6, č. 5 (2010), s. 91-102 (12 s.).

[ Jeřábková, Věra - Vltavská, Kristýna ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext časopisu

Anotace:  Pracovní neschopnost je významným ukazatelem nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale i v oblasti hospodářské politiky. Práce je jedním z hlavních výrobních faktorů a pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů ovlivňuje jak individuální život, tak i makroekonomickou výkonnost ekonomiky a veřejné finance. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu v letech 2004 až 2009, zjistit nejčastější zdravotní příčiny vzniku pracovní neschopnosti a vyčíslit ztrátu v makroekonomické výkonnosti ekonomiky v souvislosti s pracovní neschopností.
 
Anotace v angličtině:  Incapacity to work is an important indicator not only in the field of the health state of population but also in the area of economic policy. Labour is one of the main components of production, and incapacity to work due to medical reasons influences the individual life as well as the macroeconomic performance of the economy and public finance. The aim of this paper is to analyze the development of incapacity to work due to disease or injury between 2004 and 2009, to find out the most common cause of incapacity to work and to estimate the loss in macroeconomic performance of the economy inflicted by incapacity to work.
Klíčová slova: ČR; neschopnost pracovní; makroekonomická výkonnost; makroekonomická ztráta

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; incapacity to work; macroeconomic performance; macroeconomic loss
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do_1567
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU [Overview of measures in the field of employment policy of persons with disabilities in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-141-4

[ Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie podává komplexní souhrn o systémech národních politik v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 10 vybraných evropských zemích - popisuje různé formy využívaných nástrojů a opatření k usnadnění vstupu na trh práce. Výběr států zahrnuje Belgii (Valonský region), Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko a Velkou Británii. Souhrnný přehled informací o legislativním rámci systému, nejdůležitějších subjektech zapojených v této oblasti, informací o posuzování zdravotního postižení, resp. pracovní schopnosti, informací o pracovní rehabilitaci, odborné přípravě a vzdělávání osob se zdravotním postižením.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a comprehensive perspective of national strategies regarding employment of people with disabilities. The study covers 10 selected European countries and describes various techniques that are used for facilitating the entry into the labor market. Amongst the selected countries can be found Belgium (Walloon region), Denmark, Finland, France, Germany, Poland, Austria, Slovakia, Spain and the UK. Summary includes information on the legislative framework, and an overview of the most important stakeholders involved in this area as well as information on the methods of assessing disability. Last but not least the study includes information on vocational rehabilitation, training and education of people with disabilities.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace postižených; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of handicapped people; supported employment; education-training; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku [Employment policy of persons with disabilities in Denmark]. / Marie Kořánová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 77 s. - ISBN 978-80-7416-137-7

[ Kořánová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Denmark, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Dánsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Denmark
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku [Employment policy of persons with disabilities in Finland and Spain]. / Lenka Krinesová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 77 s. - ISBN 978-80-7416-139-1

[ Krinesová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with systems of national policy on employment of people with disabilities in Finland and Spain, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Finsko; Španělsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Finland; Spain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii [Employment policy of persons with disabilities in France]. / Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 89 s. - ISBN 978-80-7416-138-4

[ Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in France, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Francie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; France
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo [Employment policy of persons with disabilities in Germany]. / Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-136-0

[ Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Německu, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Germany, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; SRN

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Germany
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku [Employment policy of persons with disabilities in Poland]. / Růžena Příhodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-135-3

[ Příhodová, Růžena ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Poland, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Polsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Poland
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku [Employment policy of persons with disabilities in Austria]. / Vítězslava Magerská - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-134-6

[ Magerská, Vítězslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Austria, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Austria
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) [Employment policy of persons with disabilities in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region]. / Katarína Švehlová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-140-7

[ Švehlová, Katarína - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii - Valonském regionu, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with systems of national policy on employment of people with disabilities in in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; SR; Belgie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Slovakia; Belgium
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii [Employment policy of persons with disabilities in Great Britain]. / Marie Kořánová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-133-9

[ Kořánová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Great Britain, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Great Britain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT