Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Společné zdanění manželů pomáhá rodinám s dětmi. [Joint family taxation helps families with children.]. / Robert Jahoda - In: Rovné příležitosti do firem. - ISSN 1802-7202 - č. 8 (2007), nestr. (2 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Příspěvek rozebírá základní pro a proti společnému zdanění manželů, které platilo v ČR mezi roky 2005 až 2007.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with pros and cons of the Joint family taxation, which held true from 2005 till 2007.
Klíčová slova: daně z příjmů; stimulace; společné zdanění manželů

Klíčová slova v angličtině: personal income tax; incentives; tax rebate; joint family taxation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2021043&als[nm]=2020860
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční zkušenosti se zpružněním trhu práce a jejich přenositelnost do ČR. [International experience with makeing labour market more flexible and its portability to the Czech Republic.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa 2009. : Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference, 2009. - Ostrava : VŠB-TU EKF, 2009. - ISBN 978-80-248-2049-1. - 10 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Ostrava, 8. - 10. 9. 2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na analýzu zahraničních zkušeností, jejichž cílem bylo zpružnění trhu práce. Analýza je omezena na zkušenosti s pobídkami nabídky práce pracovníků s nízkými příjmy. Pozornost je věnována změna daňových a dávkových nástrojů. Druhá část příspěvku hodnotí možnosti přenositelnosti těchto zkušeností do ČR. Pomocí konceptu analýzy efektivního zdanění modelových domácností jsou vybrány ty zkušenosti, které by mohly inspirovat českou praxi daňových a dávkových systémů.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with foreign countriesĺ experience, which main aim was to make labor market more flexible. Main restriction of the analyze lies in experience with the labor supply incentives of the employees with low incomes. Attention is paid to the changes in the tax and benefit system. Second part of the article evaluates possibilities with the portability of such experiences which could be employed in the Czech Republic. With the help of the concept of effective taxation of model households we choose examples which may inspire decisive level of the Czech administration.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; motivace pracovat; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; incentives; tax and benefit system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT