Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión? [Labour market exclusion of Roma in post-communist countries: is inclusion possible? /Vyloučení komunity Romů na trhu práce v post-komunistických zemích: je možné začlenění?]. / Tomáš Sirovátka - In: Documentación Social. - ISSN 0417-8106 - č. 137 (2005), s. 37-53 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; integrace; Romové; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: labour market exclusion; inclusion; Roma; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení) [Indicators of the integration of third country nationals in the Czech Republic and the inclusion of the Russian community into mainstream society (the EIF project and its conclusions)]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 6 (2015), s. 30.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Monitoring integračních procesů cizinců z třetích zemí je ve VÚPSV, v. v. i., prováděn dlouhodobě. Projekty s tímto zaměřením vyhlašuje a podporuje Ministerstvo vnitra, do jehož gesce problematika integrace cizinců spadá. Významnou roli při jejich financování sehrál Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF). První výzva k čerpání finančních prostředků pro vypracování ukazatelů a metodik pro hodnocení průběhu integračních procesů, úpravu politik a opatření byla vyhlášena již v 2008. Rok poté vypracoval VÚPSV metodiku pro soustavné sledování klíčových integračních ukazatelů. Výsledkem byla "Soustava kvantitativních ukazatelů monitorující integraci cizinců z třetích zemí" (CTZ), obsahující základní, analytické a srovnávací ukazatele. Tato soustava je v půlročních intervalech aktualizována a podává přehled v časových řadách pěti i více let.
 
Anotace v angličtině:  The Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA/ VÚPSV) has been involved in the monitoring of the third country nationals integration process in the Czech Republic. Projects on this issue are commissioned and supported by the Ministry of the Interior which is responsible for the issue of the integration of foreign nationals. The European Fund for the Integration of Third Country Nationals (EIF) plays an important role in this respect in terms of financing. The first call for the disbursement of funds for the development of indicators and methodologies for the evaluation of integration processes and the adjustment of relevant policies and measures was announced as early as in 2008. A year later the VÚPSV developed a methodology for systematically monitoring key integration indicators which resulted in the "system of quantitative indicators for the monitoring of the integration of third country nationals (CTZ)" containing basic, analytical and comparative indicators. This system is updated every si
x months and provides an overview in time series of five or more years.
Klíčová slova: ČR; integrace cizinců; ruská komunita; začlenění; ukazatele integrační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; integration of foreigners; Russian community; inclusion; integration indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce [Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work]. / Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola - In: Sociální pedagogika | Social Education. - ISSN 1805-8825 - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 69-84 (16 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je na základě shromážděných teoretických i empirických poznatků zodpovědět otázku: Jaké bariéry inkluze do multidisciplinárních týmů lze identifikovat ve vyjádřeních sociálních pracovníků ľ účastníků výzkumu? Autoři se nejprve zaměřují na objasnění základních pojmů, jako je inkluze do multidisciplinárních týmů a profesní identita, dále se věnují vztahu mezi sociální prací a sociální pedagogikou, která představuje jeden z oborů kvalifikačního vzdělávání pro sociální pracovníky, následně popisují výzkumnou strategii a výzkumný vzorek, který tvořilo 14 sociálních pracovníků. V analytické části prezentují vztah sociálních pracovníků ke své profesi a poté se zaměřují na jejich zkušenosti s rolí sociálního pracovníka v multidisciplinárních týmech. Bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou prestiží sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to answer the following question based on theoretical research and empirical data: Which barriers to inclusion in multidisciplinary teams can be identified in the statements of social workers, i.e. the research participants? The authors first focus on the clarification of basic concepts such as inclusion in multidisciplinary teams and professional identity, then on the relationship between social work and social education, then latter of which is one of the fields of qualification education for social workers. At this point the research strategy and research sample, which consisted of 14 social workers, is described. In the analytical section the relationship of social workers to their profession is presented, following which focus is placed on their experiences regarding the role of social workers within multidisciplinary teams. Barriers to social worker inclusion in multidisciplinary teams were found to be related to identity issues regarding the profession along with the low prest
ige of social work.
Klíčová slova: multidisciplinární tým; spolupráce; bariéry; inkluze; pedagogika sociální; práce sociální; pomáhající profese; profesní identita

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinary team; cooperation; barriers to cooperation; inclusion; social work; social education; helping professions; professional identity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.05
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora digitálního začleňování starších osob [Promoting the Digital Inclusion of Older People]. / Helena VYCHOVÁ - In: Veřejná správa a sociální politika. - ISSN 2695-1223 - Roč. 1, č. 2 (2021), 91-113 (23 stran).

[ VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rozšiřující se digitalizace všech oblastí každodenního života, včetně oblastí služeb, volného času a přístup k nim jsou spojeny či začínají být založeny na předpokladu samozřejmého využívání digitálních technologií uživateli. Nedostatečný přístup starších osob k digitálnímu světu tak může vést až k jejich izolaci z důvodu, že více služeb, informací a činností se transformuje do digitálního formátu. Článek se zabývá problematikou digitálního začleňování starších osob, které se potýkají s řadou omezení v souvislosti s využíváním digitálních technologií a mají tak nejvyšší riziko digitálního vyloučení. Současně představuje příklady dobré praxe, iniciativ, jež lze využít jako možné inspirativní přístupy zaměřené na podporu digitálního začleňování starších osob.
 
Anotace v angličtině:  The expanding digitization of all areas of everyday life, including the areas of services, leisure and access to them, are linked or are beginning to be based on the assumption of the user's natural use of digital technologies. Insufficient access for older people to the digital world can lead to their isolation due to the fact that more services, information and activities are transformed into a digital format. The article deals with the issue of digital inclusion of older people, who face a number of limitations in connection with the use of digital technologies and thus have the highest risk of digital exclusion. At the same time, it presents examples of good practice, initiatives that can be used as possible inspirational approaches to support the digital inclusion of older people.
Klíčová slova: staří; stárnutí aktivní; digitalizace; technologie nové; začlenění; dobrá praxe

Klíčová slova v angličtině: older people; active ageing; digitalization; new technologies; inclusion; good practice
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT