Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). [The families and households income differentiation, the impact of state social support benefits on family incomes (selected implication with natality behavior).]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2003. - 49 s.

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná práce je součástí projektu "České rodiny: současný stav a vývojové trendy". Je zaměřena na příjmo-vou úroveň a diferenciaci zejména čistých úplných rodin. Je rozdělena do tří částí: První se věnuje datovému souboru a jeho struktuře. Druhá zkoumá příjmové nerovnosti domácností v závislosti na přítomnosti a počtu dětí v rodině a ekonomické aktivitě rodičů (členů domácnosti). Studie zároveň zjišťuje ekonomickou situaci mladých domácností s přednostou do 35 let věku. Třetí kapitola je zaměřena na význam a vliv dávek státní sociální pod-pory na celkové příjmy rodiny. Vše je porovnáváno v rámci jednotlivých sociálních skupin.
Datovým souborem je statistika rodinných účtů za rok 2000.
 
Anotace v angličtině:  The presented study is a part of the research project "The Czech families: Status quo and development trends" and aims at an income level and differentiation especially among two-parent families. The report is divided into three main chapters. The first part devotes to data structure of household budget statistics in 2000. The following part focuses on households income inequalities in dependence on children being (and their number) and number of economically active members of households. The report is also concerned with living standards of young households with maximum 35-years old head of a household. State social support benefits, their significance and impact on total family incomes are described in the third chapter. All these aspects are considered by social groups of households (households of manual workers, employees, self-employed persons, and farmers).
Klíčová slova: rodina; příjmy; příjmy-domácnosti; rodina vícedětná; rodina mladá; příjmy sociální; diferenciace příjmová

Klíčová slova v angličtině: family; families with children; young family; social income; income; income differentiation; income of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část šestá: Diferenciace mezd a příjmů. [Section Six: The Wage and Income Differentiation.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 193-225.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan ]

Anotace:  Historie moderního českého trhu práce jako místa, které oceňuje práci a alokuje pracovní sílu s odrazem v příjmech domácností se po 50 letech direktivní regulace obnovila v 90. letech. Uplynulá léta transformace přirozeně nemohla odstranit všechny deformace nashromážděné ve druhé polovině 20. století a vytvořit standardní mechanismy.. Na základě již zpracovaných analýz kapitola Diferenciace mezd a příjmů práce mapuje institucionální rámec a vývoj výdělků v komplexu jejich funkcí a jejich vztah k příjmové situaci jednotlivých typů rodin od roku 1989. Snaží se vytipovat základní problémy a trendy, které se budou po vstupu ČR do EU střetávat s praxí jednotného vnitřního evropského trhu.
 
Anotace v angličtině:  The history of the modern Czech labour market as a place which values work and allocates the labour force as reflected by household incomes which has renewed itself in the nineties after 50 years of regulation. The recent years of transformation cannot have eliminated all the forms of deformation built up in the second half of the 20th century and then created standard mechanisms. Based on previously compiled analyses the chapter monitors the institutional framework and earnings trends within their function and relation to the income situations of different types of families since 1989. It attempts to identify the basic problems and trends which will come up against the reality of a single internal European market after the CR's entry into the EU.
Klíčová slova: ČR; EU; trh práce; diferenciace mzdová; diferenciace příjmová; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour market; wage differentiation; income differentiation; European integration
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). Studie 3. [Demand for Czech skilled specialists in foreign countries. : Study No. 3]. / Jana Vavrečková, Marie Gazdagová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  ředmětem studie jsou výsledky kvalitativního průzkumu s představiteli předních personálních agentur (zprostředkovatelen práce) působících na českém trhu práce s licencí pro zprostředkování legálního zaměstnání českých občanům v zahraničí. Průzkum byl realizován v čtvrtém kvartále 2004; jeho cílem bylo zjistit poptávku po kvalifikovaných českých odbornících v zahraničí..
 
Anotace v angličtině:  The study is cincerned with results of a quantitative survey among representatives of prominent personal agencies (employment agencies) working on the Czech labour market with licence to legal work mediation in foreign countries for Czech citizens. The survey was realized in 4th quarter 2004 and its aim was to find out the demand for Czech skilled specialists in foreign countries.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po kvalifikovaných odbornících v ČR (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). : Studie 4. [Demand for skilled specialists in the Czech Republic. : Study No. 4]. / Jana Vavrečková, Marie Gazdagová - Praha: VÚPSV, 2005. - 29 s.

[ Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem studie jsou výsledky kvalitativního průzkumu s představiteli předních personálních agentur (zprostředkovatelen práce). Cílem šetření bylo zjistit charakter poptávky po vysokokvalifikované pracovní síle na domácím trhu práce. Otázky směřovaly k určení struktury nejžádanějších profesí, k vývoji poptávky odborníků v ČR. Realizace 2. kvartál 2005.
 
Anotace v angličtině:  Results of the qualitative survey among representatives of prominent personal agencies are the are the objects of the study. The aim of the survey was to find out a character of demand for skilled specialists on home labour market. Questions were aimed at determination of the most requested professions structure, at development of specialists demand in the CR. Realization in 2nd quarter 2005.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách v evropských sítích mobility EURES a ERA-MORE. : Studie 5. [Demand for skilled workers in European mobility networks EURE and ERA-MORE. : Study No. 5]. / Jan Vlach, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2005. - 20 s.

[ Vlach, Jan - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie informuje o charakteru poptávky po kvalifikované (vysokoškolsky vzdělané) pracovní síle v evropských sítích mobility provozovaných Komisí. Cílem bylo kvantifikovat a charakterizovat tuto poptávku na jednotném evropském trhu práce v třídění KZAM.
 
Anotace v angličtině:  The study provides information on the character of demand for skilled (university educated) labour force in European mobility networks carrying by the Commission. The aim of the study was to quantify and characterize the demand within single European labour market by classification KZAM.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain; potřeba kvalifikovaných pracovníků; sektor soukromý; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; modelling experts needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí. [Skilled labour migration.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 56 s.

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrnná studie je výstupem první etapy výzkumného projektu äRiziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničíô. Shrnuje ve stručné formě poznatky dílčích výzkumných zpráv k této tématice zpracovaných ve VÚPSV v letech 2004 a 2005. Těžiště studie spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském trhu práce. Práce je doplněna úvahou o příjmové motivaci k zahraniční migraci odborníků a komparací vzdělanostních struktur ekonomicky aktivního obyvatelstva v ČR a vybraných státech EU.
 
Anotace v angličtině:  The summary study is an output from the first stage of a research project titled ôThe Risk of a Possible Brain Drain from the Czech Republicö; it offers a concise summary of the findings of several survey reports drawn up by the RILSA in 2004 and 2005. The study emphasizes the identification of deficit silled specialists on Czech and European labour market. The study also covers a consideration about income motivation to international migration of specialists and comparison of educational structures of economically active population in the CR and selected states of the EU.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; potřeba kvalifikovaných pracovníků; modelování potřeb odborníků; diferenciace příjmová; brain drain

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration from CR; gualified labour; modelling experts' needs; income differentiation; brain drain; qualified public-sector labour; private-sector labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT