Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and comparison with the EU.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 84 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem zprávy je využít různé zdroje dat a různé přístupy k analýze problematiky chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení v České republice a ke srovnání se zeměmi Evropské unie a v souvislosti s tím vyhodnotit i roli dávkových systémů při eliminaci chudoby. V prvním díle, jenž využívá dat ze statistických šetření, si všímáme v první kapitole příjmové chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení, ve srovnání se zeměmi EU, a to na datech rozsáhlého statistického šetření Sociální situace domácností (2001). Rovněž věnujeme pozornost účinnosti sociálních transferů na eliminaci chudoby. Ve druhé kapitole provádíme analýzu Laekenských indikátorů sociálního vyloučení. Ve třetí kapitole prohlubujeme analýzu subjektivní chudoby na datech z Výběrových šetření pracovních sil, jež umožňují dost podrobně sledovat vliv postavení na trhu práce. Ve druhém díle předkládáme analýzu struktury a příjmů příjemců dávek sociální péče - sociální pomoci podle výběrového šetření, které jsme provedli na vzorku asi 15 % základního souboru příjemců dávek na datech z roku 2003 pocházejících z databází referátů sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the report is to use different sources of data and different approaches to the analysis of poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and to the comparison with the EU as well as to evaluate the role of benefit systems in poverty elimination. Part 1: Chapter 1 is focused on income poverty, material deprivation and social exclusion in comparison to the EU based on the data of an extensive statistical survey Social Situation of Households (2001). The efficiency of social transfers in poverty elimination is also discussed. Chapter 2 contains an analysis of the Laeken indicators of social exclusion. Chapter 3 contains an in-depth analysis of subjective poverty based on the data from Selected Surveys of the workforce. Part 2 analyses the structure and incomes of the social care benefits recipients.
Klíčová slova: chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: Income poverty; material deprivation; social exclusion; poverty lines
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se pokouší přispět k zodpovězení otázky ôJaká jsou rizika chudoby pro české domácnosti a jak dobře jsou tato rizika eliminována systémem dávek sociální pomociö. Autor využívá 3 zdroje: databázi Šetření sociálních podmínek domácností z r. 2001. Mikrocenzus 2002 a data o příjemcích dávek získaná speciálním šetřením, provedeným v polovině r. 2002.
 
Anotace v angličtině:  This chapter attempts to contribute to answering the question öWhat are the risks of poverty for Czech households, and how well are these risks eliminated by the system of social assistance benefitsö. The author utilises three resources: the database of the Social Conditions of Households Survey from 2001, Microcensus 2002, and the data on benefits recipients gained by a special survey carried out in mid-2002.
Klíčová slova: chudoba příjmová; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; efektivnost eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Studie se zaměřuje na zhodnocení chudoby a na příjmovou a materiální deprivaci v ČR. Porovnává situaci se zeměmi EU a dívá se také na vliv sociálních transferů na úroveň chudoby v domácnostech v závislosti na jejich složení, věkové struktuře, ekonomické aktivitě jejich členů a dalších kritérií. Autoři založily svůj výzkum na souhrnu statistik EU o příjmových a životních podmínkách (EU-SILC) za r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on poverty as well as income and material deprivation in the Czech Republic. It compares it with situation in EU countries and also looks at the influence of social transfers on the level of poverty in households depending on their makeup, age-structure, the economic activities of their members and other criteria. The authors base their research on a summary of EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2006.
Klíčová slova: ČR; chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; transfery sociální; skupiny ohrožené chudobou

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT