Publikační činnost: 2003
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2002. Bulletin No 18. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2002. Bulletin No. 18.]. / Jaroslav Kux, a kol. - Praha: VÚPSV, 2003. - 63 s.

[ Kux, Jaroslav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; daně z příjmů; mzdy; pojistné; zabezpečení sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; LABOUR PRODUCTIVITY; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; INCOME TAX; contributions; wages; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce. [The comparative analysis of the Czech tax system with emphasis on the labour market.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 40 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva je jedním z průběžných výstupů projektu "Aktuální otázky vývoje systému sociální ochrany obyvatelstva". Za pomoci statistik daňových příjmů OECD zpráva srovnává český daňový systém se zeměmi OECD. Zvláštní důraz je položen na zdanění práce (daně z příjmů fyzických osob a sociální pojistné) a interakci daňového a dávkového systému. Práce poukazuje na aktuální problémy české daňové politiky a na možnosti jejich řešení. Speciální část je věnována aktuálnímu vývoji daňových systémů v zemích EU, opět s důrazem na zdanění práce. V závěru rekapitulujeme doporučení ke změně českého daňového systému a navrhujeme další směry výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report refers to the outcomes of the project "Current issues of the development of the system of social pro-tection of the population". With the help of tax revenue statistics (OECD) report compares Czech tax system with systems of OECD countries. Extra emphasis is given on labour taxation (personal income tax and social security contributions) and interaction between tax and benefit system. The analysis outcomes point out prob-lems of the present tax policy and show their possible solutions. Special part addresses current developments of tax systems in European countries, again with emphasis on labour taxation. Recommendations towards Czech tax systems are summed up and proposals for future research are made at the end of the report.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; zdanění práce; politika daňová; trh práce; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: taxes; taxing labour; INCOME TAX; tax policy; labour market; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice. [Selected Questions on the Nature of Social Transfers for Families with Children in the Czech Republic.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2004. - 36 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  V 1. polovině 90. let došlo v rámci realizace sociální a daňové reformy k přijetí řady nových zákonů významně se dotýkajících a ovlivňujících příjmovou situaci každé domácnosti. V sociální oblasti byly koncipovány tři nové sociální systémy - systém sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. V daňové oblasti byl přijat celý soubor nových právních předpisů upravujících jednotlivé daňové okruhy. Příjmové redistribuce v některých příjmových pásmech narušují, resp. přesněji deformují příjmovou diferenciaci vzniklou na trhu práce, což ve svém důsledku snižuje, především v nízkopříjmových skupinách, motivaci k ekonomické aktivitě. Zpráva hledá řešení, která by přispěla ke zmírňování neodůvodněných rozdílů a k odstranění existujících disproporcí mezi uvedenými formami sociálních transferů.
 
Anotace v angličtině:  In the 1st half of the nineties a number of new laws which considerably effected and influenced the income situation of every household were passed as part of the implementation of social and tax reforms. Three new social systems were conceived - the social insurance system, state social support and social assistance. For taxation a whole range of new legislation was passed which amended individual tax circles. The income redistribution in some income brackets disturbed or more precisely deformed the income differential which had occurred on the labour market, which resulted in a reduction in motivation to perform economic activity, particularly for low-income groups. This report seeks a solution which could contribute to reducing unjustified differences and eliminate the existing disproportion between the given forms of social transfers.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; příjmová redistribuce; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; daně z příjmů; pojištění sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOCIAL SUPPORT; INCOME REDISTRIBUTION; SOCIAL ASSISTANCE-BENEFITS; INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; SYSTEM
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. [Change of income tax relief on children and its impact.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe.. - Brno : Akademie Sting, 2004. - ISBN 80-86342-47-6. - s. 35-36.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 10.-11.9,2004, EUR
Anotace:  Článek analyzuje současné změny v zákoně o daních s příjmů, které se týkají rodin s dětmi. Jedná se o nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovou slevou. Ukazuje, že na jedné straně se jedná o systémový krok směrem k větší spravedlnosti poskytování této dávky. Na straně druhé se jedná o velký nárůst administrativy a komplikovanosti zákona.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses change of income tax relief on children. Tax deduction on children is being replaced by tax credit from the beginning of 2005. It shows pros of this amendment - it is step towards improving fairness distribution of such ôbenefitö. On the other hand, it has cons as well - increasing state administration and complexity of the tax law.
Klíčová slova: finance veřejné; daně z příjmů; rozpočet státní; politika daňová; politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: public finance; income tax; tax expenditure; tax compliance; state budget; tax policy; fiscal imbalance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Osoby samostatně výdělečně činné - významná součást ekonomického života společnosti. [The self-employed - an important part of societyĺs economic life.]. / Daniela Bruthansová, Magdalena Kotýnková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 15, č. 7-8 (2006), s. 3-12 (10 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Definice osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Historické ohlédnutí. Uvolňování v oblasti individuálního podnikání v 80. letech. Činnost OSVČ z hlediska současných právních norem. Živnostníci a řemeslníci. Osoby vykonávající tzv. svobodná povolání. Podnikatelé v oblasti průmyslu a obchodu. Podnikatelé v zemědělství. Rozmach skupiny OSVČ po roce 1990. Rozdíly v zatížení příjmů zaměstnanců a OSVČ. Výše daně z příjmu a výše pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 
Anotace v angličtině:  The definition of a sole-trader (OSVČ). Historic aspects. Relaxing the conditions of individuals doing business in the 80s. Sole-trading in terms of current legislation. Sole-traders and tradesmen. People concerned with so-call free professions. Entrepreneurs in industry and trade. Agricultural entrepreneurs. The explosion in the numbers of self-employed after 1990. Differences in deductions from wages for employees and the self-employed. Income tax and social and health insurance amounts.
Klíčová slova: samostatní; zaměstnanost; pojistné; daně z příjmů; podnikání soukromé; základ vyměřovací; definice; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; self employed; employment; contribution; income tax; private enterprise; EU; assessment basis; definition; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář o podpoře rodin s dětmi. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 31.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Informace o semináři pořádaném Výzkumným ústavem práce asociálních věcí 19. dubna 2007. Cíl semináře, účastníci, přednesené referáty, diskuse. Závěry.
Klíčová slova: rodina vícedětná; konference; ochrana sociální; pojištění sociální; daně z příjmů; služby sociální; pečovatelé; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: family with children; conference; social protection; social insurance; income tax; social services; caregivers; reconciliation of work and family life; labour flexibility
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Porovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie. Analýza statistických údajů. [Comparison of levels, development and position of minimum wages and minimum labour costs in the EU member states. Statistical data analysis.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 64 s. - ISBN 978-80-87007-80-8

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je zaměřena na mezinárodní porovnání úrovní a vývoje zákonných (statutárních) minimálních mezd (jejich absolutní výše a relací k průměrným výdělkům) a minimálních nákladů práce odvozených ze statutárních minimálních mezd zvýšením o mimomzdové náklady. Analyzuje rovněž úroveň reálné kupní síly čistých minimálních mezd a souhrnně se hodnotí politika jednotlivých států (jejich vlád) v nákladovém, motivačním a ochranném působení statutárních mzdových minim. Informační základ analýz tvoří datové báze OECD a Eurostatu za období 2000 až 2007.
 
Anotace v angličtině:  This study is focused on international comparison of levels and development of legal (statutory) minimum wages (their absolute level and relations to average earnings) and minimum labour costs, which were derived from statutory minimum wages by a way of increasing of non-wage costs. It also analyses a level of real purchasing power of net minimum wages and estimates policies of individual countries (their governments) in cost, motivational and protective functioning of statutory wage minimum. The information base of analyses is created by OECD and Eurostat databases for period from 2002 to 2007.
Klíčová slova: náklady práce; mzda minimální; náklady práce nemzdové; pojištění zdravotní; pojištění sociální; daně z příjmů

Klíčová slova v angličtině: labour costs; minimum wage; non-wage labour costs; social insurance; health insurance; income tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Porovnání výběru pojistného a daní. [Comparison of insurance and tax collection. ]. / David Prušvic, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 145 s. - ISBN 978-80-87007-99-0

[ Prušvic, David - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem řešení daného projektu byla analýza společných rysů a diverzit systémů výběru daní z příjmů fyzických osob a výběru pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve vybraných zemích, a to zejména s ohledem na náklady výběru a na efektivnost institucí spravujících příslušné pojistné či osobní důchodovou daň. Studie porovnávala země s integrovaným výběrem daní a pojistného (Švédsko, Kanada, USA a Estonsko) se zeměmi s odděleným výběrem (Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko). Struktura a tendence národních systémů výběrů daní a pojistného jsou odlišné a obtížně porovnatelné. Výstupy studie nedaly jednoznačnou odpověď na otázku výhodnosti jednoho ze dvou systémů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this project was to analyse the common characteristics and differences between person income tax collection system and social and health security contribution collection system in selected countries. The paper concentrates mainly on tax collection costs and efficiency of institutions managing insurance or person income tax. The study compares countries with an integrated tax and social insurance collection system (Sweden, Canada, USA and Estonia) with countries, where is used a segregated tax and social insurance collection system (Germany, Poland, Slovakia and Austria). The structure of national tax and social insurance collection systems and its trend are different and hard to compare. The outcomes of this study did not give a straight/clear answer to posed question about convenience either one of those two systems.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT