Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 7-8 (2003), s. XIV-XVI.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Problémy mezinárodního srovnání invalidity. Podrobnější porovnání ČR a vybraných zemí EU - Belgie, Francie, SRN. Výdaje na invalidní a starobní důchody v % HDP. Počet nově přiznaných invalidních důchodů na 100 000 obyvatel podle WHO (1996-2001). Nově přiznané invalidní důchody na 100 000 obyvatel v období 1993-1999 (všechny typy invalidních důchodů). Nově přiznané ID podle pohlaví důchodců (1993-1999). Struktura nově přiznaných ID podle věku v roce 1998. Srovnání nově přiznaných plných a částečných invalidních důchodů v roce 1998 podle věku - Francie a ČR. Příčiny invalidity podle hlavních skupin diagnóz - Francie a ČR.
Klíčová slova: postižení; invalidita; ukazatele; statistika; důchod invalidní; skupiny věkové; gender

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disability; indicators; statistics; disabled; disability pension; age groups; gender; GDP
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring satisfaction with key elements of working life. [Měření spokojenosti prostřednictvím klíčových prvků pracovního života.]. / Hana Doleželová, Lenka Svobodová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 21 s.

[ Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků šetření z r. 2006 příspěvek popisuje význam různých aspektů pracovního života a odpovídající spokojenost pracovníka. Většina Čechů je se svým zaměstnáním spokojena. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány mzdy, spravedlivé odměňování pracovní výkonnosti a zajištěné zaměstnání. Pouze dva z pěti pracovníků jsou však spokojeni se svým platem. Celkově se rozdíly objevují mezi různými socioekonomickými skupinami.
 
Anotace v angličtině:  Based on the results of a 2006 survey, this report describes the importance of various aspects of working life and corresponding worker satisfaction. The majority of Czechs are satisfied with their job. Pay, fair reward for work performance and job security are considered the most important factors. However, only two out of five workers are satisfied with their pay. Overall, disparities in satisfaction levels emerge between different socioeconomic groups.
Klíčová slova v angličtině: CR; job satisfaction; quality of working life; indicators; working conditions; wages; remuneration; labour relations; professional development; gender differences; EDUCATIONAL ATTAINMENT; reconciliation of family and work life; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 01-04-2009; viz Do 1500
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Informace o řešení projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 1. fáze (2009)". / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 29.

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Vypracování projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR". Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze jako řešitel opatření s názvem: "Vypracování ukazatelů a metodik hodnocení pro posouzení pokroku, úpravu politik a opatření". Financování projektu. Fáze projektu.
Klíčová slova: ČR; integrace; cizinci; financování; ukazatele; projekty; integrace evropská; migrace; Mezinárodní; výzkum; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; integration; foreigners; financing; indicators; projects; European integration; migration; International; research; conference
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [Selected indicators of the social services availability for seniors and persons with disabilities.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 20-23 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V tomto článku je pozornost věnována dostupnosti sociálních služeb ve smyslu jejich přístupnosti pro klienta, respektive jeho možnostem konkrétních sociálních služeb využít. Šetření VÚPSV mezi poskytovateli sociálních služeb sledovalo následující typy údajů: údaje o poskytovateli, údaje o klientech sociální služby, údaje o její dostupnosti a informace návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení sociálních služeb. Předmětem zájmu byly také nejčastější a nejzávažnější potíže, s nimiž se oslovení poskytovatelé potýkali.
 
Anotace v angličtině:  In this article attention is paid to the availability of social services in terms of their accessibility for the client, or its ability to take advantage of specific social services. The RILSA survey among social service providers followed the following types of data: data about providers, data about clients of social service, data about its availability and information about continuity of services, cooperation between organizations and satisfaction of clients needs outside of social services institutions. The object of interest was also the most common and most serious difficulties encountered by addressing providers faced.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; služba pečovatelská; staří; postižení; ukazatele; šetření; výzkum; bariéry; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; institutional care; nursing care; elderly; disabled; indicators; opinion polls; research; quality of social services; barriers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ??? recenzovaný článek
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj - Švédsko. / Anna Šťastná - 2010. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Švédsko je zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích.
Klíčová slova: Švédsko; demografie; ukazatele; struktura populace; vývoj; skupiny věkové; úmrtnost; porodnost; soužití nesezdané; interrupce; sňatečnost; rozvodovost; migrace

Klíčová slova v angličtině: Sweden; demography; indicators; population structure; development; age groups; mortality; birth rate; cohabitation; abortion rate; marriage rate; divorces; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1566
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 ľ 2020 [Evaluation of indicators system of the Strategy of social inclusion of the Czech Republic for the years 2014 - 2020]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-304-3

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2014. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2014. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Family, Partnership and Demographic Ageing [Rodina, partnerství a demografické stárnutí]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2010; Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-87007-77-8

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice došlo v 90. letech minulého století k historicky nejdramatičtějším změnám reprodukčního chování, s nebývalým poklesem plodnosti, odložením rodičovství do pozdějšího věku a nárůstem podílu mimomanželských porodů. V současné společnosti existuje mnoho partnerských forem a životní strategie mladých lidí se dnes v mnoha směrech liší od strategií, které převažovaly mezi generacemi jejich rodičů. Tato kniha prezentuje výsledky průzkumu nazvaného "Muži a ženy v České republice: Život a mezigenerační vztahy", který byl proveden v roce 2005 jako součást mezinárodního longitudinálního programu Generace a gender a koordinován UNECE (Hospodářskou komisí OSN pro Evropu). Cílem průzkumu bylo prozkoumat životní strategie jednotlivců a dynamiku rozvoje rodiny a rodinných vztahů. Jedním z cílů průzkumu bylo pokrýt několik etap životního cyklu. Hlavními tématy této knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vztahy, ekonomický status, příjmový status a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdraví a
dopad zdraví na každodenní život. Knihu otevírají dvě kapitoly shrnující demografický a sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny 20. století, následované jednotlivými kapitolami popisujícími výsledky průzkumu. V návaznosti na tuto publikaci je analytická studie "Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v České republice".
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic the 1990s saw historically the most dramatic changes in reproductive behaviour, with an unprecedented decline in fertility, the postponement of parenthood to a later age, and the rise in the share of extramarital births. There is a plurality of partnership forms in contemporary society and the life strategies of young people today in many ways differ from the strategies that prevailed among their parents'generations. This book presents the results of a survey titled 'Men and Women in the Czech Republic: The Life Course and Intergenerational Relationships', which was conducted in 2005 as part of the international longitudinal Generations and Gender Programme and coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The objective of the survey was to examine the life strategies of individuals and the dynamics behind the development of the family and family relationships. One of the survey's aims was to cover several stages of the life cycle. The main topics in this book
are partnerships and parenthood, family relationships, economic status, income status, and the living standard of individuals and families, the assessment of health and the impact of health on everyday life. The book opens with two chapters summarising demographic and socio-economic developments on the territory of the Czech Republic since the middle of the 20th century, followed by individual chapters describing the survey findings. A follow up to this publication is an analytical study'Partnership, Family, and Intergenerational Relationships in the Czech Republic'.
Klíčová slova: demografie; ukazatele; chování demografické; cyklus životní; vztahy mezigenerační; situace sociální; situace ekonomická; rodina; plánování rodiny; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demography; indicators; demographic behaviour; life cycle; intergenerational relationships; social situation; economic situation; family; family planning; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 [Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020]. / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 71 s. - ISBN 978-80-7416-349-4

[ Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2017. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; indikátory

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT