Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Studie 6/2006. [Determination social problems indicators of individual regions in the Czech Republic. Study 6/2006.]. / Ladislav Průša - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. - 81 s. - ISBN 80-86729-28-1

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem projektu bylo přispět k nalezení takové struktury ukazatelů, na jejichž základě by bylo možno identifikovat sociálně problémové regiony a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zmírnění důsledků negativních společensko ekonomických jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení obyvatel. Byly analyzovány makroekonomické charakteristiky, demografické ukazatele, sociální charakteristiky, vybrané ukazatele z oblasti vzdělávací politiky a některé vazby mezi vybranými charakteristikami. Získané poznatky předurčují možné formy opatření, která by přispěla ke snížení sociální problémovosti ohrožených regionů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to contribute to a finding of such structure of indicators,that are able to identify regions with social problems and to draft solustions for abatement of negative economic phenomenon in the society leading to a social exclusion. Macroeconomic characteristics, demographic indicators, social characteristics, selected indicators of educative policy and some relations between selected characteristics were analysed. The acquired knowledge predetermine possible forms of provisions leading to a reduction of social problems in regions at risk.
Klíčová slova: problémy sociální; regiony; ukazatele; regiony rizikové; vyloučení sociální; demografie; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: social problems; regions; indicators of social problems; regions at risk; social exclusion; macroeconomic characteristics; demographic indicators; social characteristics
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Indikátory sociální problémovosti jednotlivých regionů. [The indicators of social problems in regions.]. / Ladislav Průša - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 41-47 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Brno, 25.-26.5.2006, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na identifikaci kritérií, charakterizujících sociální problémovost jednotlivých regionů v ČR, a na její vyhodnocení. Rozhodujícím ukazatelem sociální problémovosti je úroveň nezaměstnanosti a celková situace na trhu práce. Z realizovaného hodnocení vyplývá, že sociálně nejproblémovější regiony jsou kraje Ústecký a Moravskoslezský.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the identification and evaluation of the criteria that characterize social problems of individual regions in the Czech Republic. The dominant indicators of social problems are the unemployment rate and the situation in the labour market. The result of the evaluation shows that the most socially problematic regions are the Usti Region and the Moravian-Silesian Region.
Klíčová slova: vyloučení sociální; problémy sociální; nezaměstnanost; ukazatele; regiony

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regions; social problems; unemployment; indicators of social problems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  kód UT ISI: 000262921200004
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT