Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial Literacy as Part of the Preparation for Old Age.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 28-29 (2 s.).

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Cílem článku je krátce představit projekt äFinanční gramotnost jsou součást přípravy na stáříô realizovaný ve VÚPSV, v.v.i., v rámci grantového projektu äAktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidaritaô. Záměrem tohoto výzkumu je analyzovat orientaci populace předdůchodového věku v okruhu otázek spjatých s problematikou individuálního důchodového plánování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to briefly present the project ôFinancial Literacy as Part of the Preparation for Old Ageö, implemented at the Research Institute for Labour and Social Affairs, within the framework of the grant project ôActive Aging: the Family and Intergenerational Solidarity.ö The aim of this research is to analyse the orientation of the population at pre-pension age as regards questions linked to issues concerning individual pension planning.
Klíčová slova: důchodci; odchod do důchodu; informace; stárnutí aktivní; plánování

Klíčová slova v angličtině: pensioners; retirement; information; planning; active ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 23-24.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti jsou neopominutelnými subjekty na trhu práce. Podílejí se na vytváření státní politiky zaměstnanosti, jejíž významnou součástí je zabezpečování práva fyzických osob na zaměstnání a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí. Aby mohly úřady práce úspěšně plnit zákonem stanovené úkoly, je nezbytné i plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, zejména hlášení volných pracovních míst úřadům práce a ohlašování vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Tato povinnost nabývá na významu s rostoucím podílem cizinců na českém trhu práce. Zaměstnávání cizinců v ČR.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; úřady práce; zaměstnavatelé; příležitosti pracovní; informace; politika zaměstnanosti; poradenství pracovní; práce-cizinci; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; labour offices; employers; employment opportunities; information; employment policy; vocational counselling; employment-foreigners; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systém pro informování veřejnosti v Sociální pojišťovně. : Závěrečná zpráva projektu. / Martin Mácha, Aleš Langr - Praha: VÚPSV, 2001. - 78 s.

[ Mácha, Martin - Langr, Aleš ]

Externí odkaz
Klíčová slova: zabezpečení sociální; pojištění; informace

Klíčová slova v angličtině: social security; insurance; information
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS58/00 - Systém pro informování veřejnosti v Sociální pojišťovně
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. [Primer of financial literacy.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: COFET, a.s., 2009. - 448 s. - ISBN 978-80-254-4207-4

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Anotace:  Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Nedílnou součástí finanční gramotnosti je i porozumění základní makroekonomickým ukazatelům a daňová oblast. K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická, informační a právní. Slabikář je plně v souladu s dokumenty EU a vychází ze systému budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; gramotnost finanční; chování ekonomické; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní; příjmy; informace; půjčky; poradenství finanční; pojištění; bankovnictví; inflace; daně; gramotnost právní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; family budget; social exclusion; economic behaviour; subsistence minimum; living minimum; income; information; loans; money; financial counselling; insurance; banking; inflation; taxes; legal literacy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  učebnice
Další autoři: Noveský, Ivan ľ Tuvora, Jiří ľ Kotýnková, Magdalena ľ Kopecký, Leoš ľ Abrahámek, Jan ľ Kasal, Josef ľ Pelcák, Stanislav ľ Bělík, Václav ľ Kudelová, Miluše ľ Masníkosová, Pavla ľ Fiala, Petr ľ Tejkal, Jan ľ Vávrová, Hana
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Právní odpovědnost lékaře. [Legal responsibility of doctors.]. / Daniela Bruthansová - In: Propedeutika ve vnitřním lékařství / Pavel Klener. - Praha : Galén, 2009. - ISBN 978-80-7262-643-4. - s. 182-193 (12 s.).

[ Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Pomineme-li povinnost lékaře postupovat při léčbě pacienta lege artis, je též třeba, aby se lékař (a všichni zdravotničtí pracovníci) řídil při své činnosti platnými právními normami, které mimo jiné upravují vztahy mezi pacientem a lékařem, poskytování nebo využívání informací z lékařské dokumentace pacienta třetími osobami či vedení zdravotnické dokumentace. Vztah lékař-pacient z pohledu práva. Poskytování zdravotnické dokumentace. Zpracování osobních údajů souvisejících se zajištěním zdravotní péče.
 
Anotace v angličtině:  Besides doctorsĺ responsibility to proceed lege artis when treating patients, doctors also have to observe the applicable laws and regulations defining, among other things, relations between doctor and patient, the provision or use of the patientĺs medical information by third parties or the keeping of medical documentation. The doctor/patient relationship from the point of view of the law. Provision of medical documentation. Processing personal data related to healthcare provision.
Klíčová slova: právní odpovědnost lékaře; vztah mezi pacientem a lékařem; zdravotnická dokumentace; poskytování informací; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: legal responsibility of a doctor; relationship between patient and physician; medical records; information; personal information; health services
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1528
celkvý počet stran: 324 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace. [Foreigners from third countries in the South Moravian Region; initial analysis of social integration]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Hana Pořízková - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2009. - 59 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Pořízková, Hana ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum se zaměřil na získání komplexních znalostí o integračních procesech probíhajících v JMK, včetně identifikace významných problémů a bariér. Byli osloveni klíčoví aktéři integrace, tj. cizinci samotní, instituce veřejného sektoru a zaměstnavatelé. Výzkumná strategie se zaměřila na následující otázky: Jaké jsou obecné charakteristiky cílové skupiny cizinců v JMK. Jaká je situace cílové skupiny cizinců v JMK na pracovním trhu (postavení cizinců na trhu práce, kvalita jejich pracovních míst, problémy při hledání zaměstnání, pracovní diskriminace, riziko nezaměstnanosti, riziko ztráty legálního postavení). S jakými problémy se cizinci setkávají při integraci do společnosti (bydlení, dostupnosti sociálních služeb, dostupnosti informací, navazování sociálních kontaktů s příslušníky majoritní populace, diskriminace atd.). Jak jsou zajištěny integrační služby v regionu.
 
Anotace v angličtině:  The research focused on obtaining comprehensive knowledge of integration processes in South Moravian Region (SMR), including the identification of major problems and barriers. The key actors of integration were addressed, i.e. the foreigners themselves, the public sector institutions and employers. The research strategy was aimed at the following questions: What are the general characteristics of the target group of foreigners in the SMR. What is the situation of target group on the labour market in the SMR (the status of foreigners on the labor market, the quality of their jobs, difficulties in finding employment, labour discrimination, the risk of unemployment, the risk of loss of legal status). What are the problems faced by foreigners to integrate into society (housing, availability of social services and information, social networking with members of the majority of the population, discrimination, etc.). How are provided integration services in the region.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; kraje; trh práce; kvalita pracovního života; diskriminace; diskriminace pracovní; nezaměstnanost; společnost; služby sociální; informace; služby

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country migrants; integration of foreigners; South Moravian Region; quality of employment; discrimination; discrimination in the workplace; unemployment; society; social services; information; services
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1296
Pozn. typ H ľ konc: Tato analýza se stala jedním z podkladových dokumentů pro vytvoření strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji (viz uložené 1297)
Tato výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců" financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2007).
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dostupnost a plánování služeb v obcích [Accessibility and planning of services in communities]. / Ladislav Průša - In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb / Zdeněk Kalvach. - Praha : Diakonie ČCE, 2014. - ISBN 978-80-87953-07-5. - s. 61-67 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  One of the key issues of all developed European countries is to ensure sustainable financing system of long-term social and health care. The number of people aged over 65 is increasing. This development requires focused attention on the issue of the availability of these services in individual municipalities, cities and regions. In assessing the availability can not apply the same terms throughout the territory, it is necessary to take into account a number of objective characteristics determinative tell the difference.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; služby sociální; plánování komunitní; plánování sociálních služeb; obce; regiony; stárnutí; financování; informace

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services; accessability social services; social services planning; community planning of social services; ageing; financing; information
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  celkem 95 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT