Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 7-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vymezení některých pojmů. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání návrhu na prohlášení konkurzu. Žádost o uspokojení mzdových nároků. Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Shrnutí povinností úřadu práce.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; bankroty; kompenzace; VÚPSV; společnosti zahraniční; výplata-způsob; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; bankruptcies; replacement rate; RILSA; foreign companies; method of payment; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. [Guide to employment in the period of economic recession.]. / Olga Bičáková, Miriam Kotrusová, Tomáš Soukup, Marta Ženíšková, Eva Banzetová - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2009. - 87 s. - (Průvodce extra 3/2009) - ISBN 978-80-86140-56-8

[ Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva ]

Anotace:  I. Státní politika zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření aktivní politiky zaměstnanosti). Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám, slevy na pojistném. Úlevy poskytované právnickým a fyzickým osobám z resortu Ministerstva financí. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo, chráněná dílna. Agenturní zaměstnávání. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli. Podpora prostřednictví ESF. Povinnosti zaměstnavatele při platební neschopnosti. II. Uchazeči o zaměstnání. Činnost úřadů práce ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Přehled o poskytování příspěvku, náhrad a dávek podle zákona o zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  I. State employment policy (active labour market policy, measures of active labour market policy). Relief provided to legal and natural persons, discounts on insurance payments. Relief provided to legal and natural persons from the department of the Ministry of Finance. Employment of disabled persons and work rehabilitation, sheltered jobs, protected workshop. Agency employment. Employment of foreign nationals. Labour officesĺ cooperation with employers. Support via the ESF. Employersĺ obligations in the event of insolvency. II. Job-seekers. The work of the labour offices relative to job-seekers. Overview of contributions, compensations and benefits provided under the act on employment.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; rekvalifikace; samostatní; podnikání soukromé; daně; pojistné; práce-postižení; rehabilitace pracovní; zaměstnavatelé; práce chráněná; zaměstnávání agenturní; zaměstnávání podporované; práce-cizinci; úřady práce; insolvence; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; dávky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; retraining; self employed; private enterprise; taxes; contribution; employment of disabled people; employment of foreigners; vocational rehabilitation; employers; supported employment; temporary agency work; labour offices; insolvency; job seekers; unemployment insurance; benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 7-8 (2009), s. 3-12.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Základní charakteristika pracovního místa. Vyplňování doporučenek do zaměstnání vydaných ÚP. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, příspěvky. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Hromadné propouštění. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zasměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Podpora a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; úřady práce; práce-cizinci; práce-postižení; insolvence; krize ekonomická; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; employers; labour offices; employment-foreigners; employment-disabled; insolvency; economic crisis; vocational rehabilitation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 9 (2009), s. 14-17.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Společně se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl též s účinností od 20. cervence 2009 novelizován i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozšíření okruhu zaměstnanců, na které se zákon vztahuje. Nové vymezení pojmů. Uplatnění mzdových nároků zaměstnancem. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Další povinnosti pro zaměstnavatele. Nová povinnost součinnosti dalších právnických a fyzických osob. Minimalizace sociálních dopadů v přechodných ustanoveních.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 9 (2009), s. 44-52.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  K výkladu zákona č. 118/200 Sb., který byl čtyřikrát novelizován. Naposledy zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. července 2009. Okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje. Vymezení některých pojmů pro účely zákona. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání insolvenčního zákona. Žádost o uspokojení mzdových nároků zaměstnancem. Lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance se nově prodlužuje. Uplatnění mzdobých nároků zaměstnancem. prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Informační povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči členskému státu EU.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; foreign companies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT