Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Česká politika zaměstnanosti v období před vstupem do ČR do EU. [Czech employment policy in period Czech Republic´s entry into the EU.]. / Jiří Winkler - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210_3565-X. - s. 115 - 124.

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Autor pojednává s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Author deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; politika zaměstnanosti; rámec institucionální

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; employment policy; institucional context
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I : Integrační politika [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic I : Integration policy]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována analýze přistěhovalecké politiky v České republice a hodnocení vybraných nástrojů integrační politiky; významnou část tvoří analýza cizinecké legislativy. Jednotliví autoři v monografii, mimo jiné, poukazují na různé aspekty přístupu státu v oblasti přistěhovalectví a identifikují v nich řadu problémů a selhání.
 
Anotace v angličtině:  The publication is devoted to analysis of immigration policy and evaluation of selected instruments of integration policy in the Czech Republic. Analysis of immigration law also forms an important part of the book. Individual authors of the monograph, among others, show various aspects of stateĺs approach in the area of immigration and identify a number of its problems and failures
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; zákonodárství; osoby migrující; integrace sociální; podmínky institucionální; právo cizinecké

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrants; social integration; institucional context; legislative framework; immigration law
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT