Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Protection and Support Measures for Third Country Nationals Street Children in the EU Member States. The Case of Prague. Final report. [Opatření na ochranu podporu dětí ulice z třetích zemí v členských státech EU. Případ Prahy. ]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - Praha: VÚPSV, 2006. - 63 s. - ISBN 80-87007-05-0

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Externí odkaz
Anotace:  Prakticky žádná pozornost nebyla dosud věnována dětem ulice z třetích zemí v Praze nebo celé ČR. Problematika těchto dětí je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného/mediálního pokrytí jevu. V rámci projektu bylo provedeno celkem 15 rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Tyto rozhovory tvoří základ 2. části zprávy. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Practically no attention has yet been paid to third country national street children in Prague or the Czech Republic as a whole. The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Under framework of the project total 15 interviews were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. These interviews form a basis for second part of the report. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; rámec institucionální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Poznámka:  DAPHNE Project - European Commission
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Case of Prague. Phenomenon of Third Country National Street Children in Prague. [Případ Prahy. Fenomén dětí ulice z třetích zemí v Praze.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - In: The Situation of Third Country National Street Children in Four European Cities. - Berlin : Edition Parabolis, 2007. - ISBN 978-3-88402-364-8. - s. 199-252 (54 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Anotace:  Problematika dětí ulice z třetích zemí v Praze je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného resp. mediálního pokrytí jevu. Statistické údaje. Výsledky rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Statistical data. Results of interviews that were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; bezdomovci; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; zákonodárství; rámec institucionální; organizace neziskové; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; homeless persons; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework; nonprofit organizations; social work
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Poznámka:  DAPHNE II programme 2004-1080-YC (European Commission, Directorate-General for Justice, Freedom and Security)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? [Zavádění aktivačních politk: Fragmentace nebo synergie?]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Horák, Markéta Horáková - 2007.

[ Sirovátka, Tomáš - Horák, Pavel - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Aktivační politiky se zdají být komplexní záležitostí, pokud je chápeme jako dynamické spojení mezi politikami trhu práce, sociálním zabezpečením a dalšími veřejnými politikami. Rámec řízení a zavádění takových komplexních politik hraje zásadní roli při vytváření jejich podstaty a dopadů. Tato zpráva se zabývá otázkou, jak dobře koordinovat aktivační politiky, které jsou zaváděny činiteli na národní a lokální úrovni, a jak tito činitelé vytváří profil aktivačních politik v ČR. Dále zpráva zkoumá faktory, které jsou rozhodující v rámci procesu zavádění shora dolů a zdola nahoru, aby vysvětlila vzájemnou souhru mezi národní a lokálními úrovněmi řízení. Závěry jsou založeny na institucionální analýze a lokálních případových studiích o zavádění aktivačních politik, opakovaně provedených v r. 2003 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Activation policies seem to be a quite complex issue when understood as a dynamic linkage between labour market policies, social security and other public policies. The framework of governance and implementation of such complex policies plays a crucial role in shaping their essence and impacts. This paper deals with the question how well-coordinated activation policies implemented by actors at the national and local levels are, and how the actors are shaping the profile of activation policies in the Czech Republic. Secondly, we examine the factors which are decisive within the top-down and bottom-up implementation process in order to explain the interplay between the national and local levels of governance. The findings are based on institutional analysis and local case studies on implementation of activation policies carried out repeatedly in 2003 and 2006.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; motivace; rámec institucionální; financování

Klíčová slova v angličtině: activation policy; active employment policy; institutional framework; resources; process of implementation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1395 - konference ISSA
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce. 2. etapa. [The Role of Employment Policy in Motivating of Employers to Employ Hard-to-place Unemployed Persons. 2nd stage. ]. / Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 1999. - 2 sv. (59, 286 s.)

[ Rudolf, Vladimír ]

Anotace:  Úkolem 2. etapy projektu ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE bylo na základě analýz formulovat úlohu - cíle, nástroje, institucionální zabezpečení - politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání obtížně umístitelných občanů na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na podporu tvorby pracovních míst. Řešitelé projektu se v prvé řadě pokusili definovat uchazeče o zaměstnání obtížně umístitelné na trhu práce včetně analýzy dosavadního vývoje. Dále pak je podán základní přehled řešení při uplatňování těchto skupin na trhu práce ve státech Evropské unie a na Slovensku. Projekt se vedle zhodnocení účinnosti stávajících opatření politiky zaměstnanosti v České republice pokusil nastínit i některé možné nové směry řešení.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; rámec institucionální; osoby obtížně umístitelné; trh práce; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: employment policy; institutional framework; hard-to-place persons; labour market; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  2. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských státech EU. Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. : Závěrečná zpráva -překlad [Protection and Support Measures for Third Country Nationals Street Children in the EU Member States.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - Praha: VÚPSV, 2006. - 51 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Externí odkaz
Anotace:  Prakticky žádná pozornost nebyla dosud věnována dětem ulice z třetích zemí v Praze nebo celé ČR. Problematika těchto dětí je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného/mediálního pokrytí jevu. V rámci projektu bylo provedeno celkem 15 rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Tyto rozhovory tvoří základ 2. části zprávy. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Practically no attention has yet been paid to third country national street children in Prague or the Czech Republic as a whole. The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Under framework of the project total 15 interviews were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. These interviews form a basis for second part of the report. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; rámec institucionální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; third country national street children; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The case of the Czech Republic [Případ České republiky]. / Soňa Veverková - In: Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia / Igor Guardiancich. - Budapest : ILO, 2012. - ISBN 978-92-2-126994-6. - s. 47-70 (24 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola je organizována následovně: 1. část kapitoly ilustruje industriální vztahy před hospodářskou a finanční krizi charakteristikou zúčastněných subjektů, institucionálního rámce pro tripartitní konzultace a hlavních rysů kolektivního vyjednávání. Části 2 až 4 ukazují úspěchy sociálního dialogu v zotavení z krize během r. 2008-9. Část 2 obsahuje důkladný popis výkonnosti ekonomického a pracovního trhu během recese. Část 3 analyzuje roli tripartitních jednání při navrhování jak krátkodobých opatření, která podporují firmy za účelem zachování zaměstnanosti a příjmu pracovníků, tak i dlouhodobých opatření, která podporují udržitelnost podniků a zaměstnatelnost pracovníků. Část 4 zkoumá roli sociálního dialogu při zmírňování dopadů krize. Závěrečná část se zaměřuje na fiskální konsolidaci a posuzuje, do jaké míry vedla jednání v průběhu let 2010-12 k implementaci opatření podporujících úsporná opatření a fiskální udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is organized as follows: in Section 1, the chapter illustrates the industrial relations set up before the economic and financial crisis by presenting the actors involved, the institutional framework for tripartite consultations, and the main features of collective bargaining. Sections 2 to 4 show the achievements of social dialogue in the recovery from the crisis during 2008ľ9. Section 2 includes a thorough description of the economic and labour market performances during the recession. Section 3 analyses the role of tripartite concertation in devising both short-term measures that support firms to preserve employment and workersĺ income, and long-term measures that promote enterprise sustainability and workers employability. Section 4 explores the role social dialogue played in mitigating the impact of the crisis. Finally, Section 5 focuses on fiscal consolidation and assesses the extent to which the negotiations held during 2010ľ12 led to the implementation of measures promoting austerity and fi
scal sustainability.
Klíčová slova: ČR; dialog sociální; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; odbory; organizace zaměstnavatelů; rámec institucionální; trh práce; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social dialogue; economic crisis; collective bargaining; collective agreements; industrial relations; trade unions; organizations of employers; institutional framework; labour market; employment policy; Labour Code
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Poznámka:  ISBN 978-92-2-126994-6 (print) ISSN 978-92-2-126995-3 (web pdf)
celkem 131 s.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT