Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi [Evaluation of protection, incentive and integration functions of social policy for people in material need]. / Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-244-2

[ Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie je jedním z navazujících výstupů projektu TAČR "Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování". Zaměřuje se především na výběr nejvýznamnějších výstupů, tedy takových informací, které dobře popisují funkce systému a jejichž získání přitom až na výjimky nevyžaduje pokročilé statistické procedury. Dopady programů APZ zde nejsou vyhodnocovány. V této monografii se zabýváme vyhodnocením působení opatření sociální politiky na situaci osob, které v roce 2014 čerpaly dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pomoc v hmotné nouzi je tradičně definována jako součást systému sociální pomoci (jednoho ze tří základních pilířů sociálního zabezpečení). Situace osob v hmotné nouzi je zde posuzována na základě tří očekávaných funkcí systému: ochranné, pobídkové a integrační.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is one of the follow-up of the project outputs TAČR "Usage of the merged administrative (evidence) databases in area of unemployment and in area of social assistance (material need) for the monitoring of the situation in active inclusion". It focuses primarily on the selection of the most significant outcomes, i.e. such an information that clearly describes the functions of the system while the acquisition of the information, with exceptions, does not require application of advanced statistical procedures. The impact of ALMP programs is not evaluated. In this monograph we focus on evaluating the impact of social policy on the situation of persons who in 2014 claimed benefits from the system of assistance in material need. Assistance in material need is traditionally defined as part of the social assistance system (one of the three basic pillars of social security). The situation of people in material need is assessed on the basis of three expected system functions: protection, incentive and inte
gration.
Klíčová slova: pomoc v hmotné nouzi; ochranná funkce; pobídková funkce; integrační funkce; příjem reziduální; minimum životní; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: assistance in material need; protective function; incentive function; integration function; residual income; subsistence level; active labour market policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 [The evaluation of the two systems of social policy for persons in material need in 2014]. / Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 3 (2017), s. 2-8 (7 s.).

[ Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Osoby v hmotné nouzi a jejich domácnosti tvoří specifický soubor klientů sociálního státu. Vedle nezbytné solidarity, v podobě finanční či hmotné pomoci, vyjadřuje společnost také ambici, prostřednictvím odpovídajících opatření, trvaleji zlepšit životní podmínky těchto osob. K tomu je nutné, aby míra solidarity na jedné straně neohrožovala nutnou motivaci na straně klientů a současně zajišťovala minimum pro důstojný život. Vhodná opatření musí také umožnit reintegraci těchto osob do společnosti, především skrze nalezení zaměstnání. Tento příspěvek je věnován hodnocení funkcí dvou významných systémů sociální politiky - systému pomoci v hmotné nouzi a aktivní politiky zaměstnanosti. Oba systémy jsou hodnoceny z hlediska plnění ochranné, pobídkové a integrační funkce u osob a domácností, které se v období mezi březnem a prosincem 2014 ocitly v hmotné nouzi a v evidenci úřadu práce (ÚP). Analýza byla provedena na datovém souboru, který obsahoval propojené údaje ze dvou nezávislých databází: databáze uchazečů o za
městnání (OKpráce) a databáze osob (domácností) v hmotné nouzi (OKnouze).
 
Anotace v angličtině:  Persons claiming social assistance and their households represent a specific group of welfare state's clients. Besides the necessary solidarity, in the form of financial or material aid, society also expresses the ambition to permanently improve the living conditions of these people through appropriate measures. This requires that, on the one hand, the level of solidarity in the system does not endanger motivation of clients to work, whilst, on the other hand, it provides minimum for a dignified life. Reintegration of these people into society through finding an employment should be also enabled by providing appropriate active labour market policy measures. This article deals with the evaluation of the two important systems of social policy - the system of social assistance and active labour market policy. Both systems together are evaluated in terms of their protective, incentive and integration functions. Analysis was conducted on database of people who were clients of system of material need and were simul
taneously unemployed between March and December 2014 and their households. Analysis was thus performed by linking the data from two independent databases: a database of job seekers (OKpráce) and a database of individuals (households) in material need (OKnouze).
Klíčová slova: systém pomoci v hmotné nouzi; politika zaměstnanosti aktivní; chudoba příjmová; funkce ochranná; funkce pobídková; funkce integrační

Klíčová slova v angličtině: social assistance; active labour market policy; low-income households; protective function; incentive function; integration function
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT