Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? [Immigration and immigration policy as a element of the Czech demographic situation solution.]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 58 s.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva se na základě speciálně provedeného sociologického šetření na reprezentativním vzorku po-pulace ČR zabývá otázkou, jakým způsobem česká populace percipuje cizince a do jaké míry a za jakých pod-mínek je připravena cizince akceptovat. Jejím předmětem je tedy imigrace a její potenciální efekty. Zpráva je vypracována v kontextu diskusí o současném i budoucím demografickém vývoji české společnosti, kdy jako jedno z řešení, které má na tuto očekávanou demografickou situaci reagovat, je zvažováno řešení imigrační.
Klíčová slova: migrace; cizinci; společnost; integrace cizinců; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; society; integration of immigrants; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Identita v procesu integrace imigrantů. [The Identity of Immigrants during the Integration Process.]. / Olga Nešporová - In: Evropská identita v podmínkách evropské integrace. : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 26.-27. října 2006 v Opavě. - Opava : Slezské zemské muzeum Opava, 2007. - ISBN 978-80-86224-62-6. - s. 55-62 (8 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Akce: Opava, 26.-27.10.2006, EUR
Anotace:  Pojem osobní identity. Integrační politiky a jejich vliv na utváření identit migrantů. Model pracovní migrace/diferenční model začlenění, který je aplikován v ČR, klade větší důraz na ekonomickou integraci imigrantů do většinové společnosti, menší na další aspekty. Významné faktory, které mají přímý dopad na transformaci identity: motivace pro migraci a účel pobytu, délka pobytu, právní statut, sociální bariéry, postavení na trhu práce a v neposlední řadě postoj majoritní společnosti k imigrantům. Autorka tvrdí, že úloha státu a majoritní společnosti je v procesu integrace imigrantů a transformace jejich identity klíčová.
 
Anotace v angličtině:  The concept of personal identity. Integration policies and their impact on forming of migrants´ identity. The working migration model/differential incorporation model, which applies in the Czech Republic, puts more emphasis on the economic integration of immigrants into the majority population and less on other aspects. Important factors which have a direct impact on the transformation of identity: the motivation for migration and the purpose of the stay, the length of the stay, legal status, social barriers, position in the labour market and not least the attitudes of the majority population towards immigrants. The author maintains that the role of the state and the majority population is pivotal as regards the process of integration of immigrants and the transformation of their identities.
Klíčová slova: imigranti; identita osobní; integrace cizinců; transformace identity imigrantů

Klíčová slova v angličtině: immigrants; personal identity; integration of immigrants; transformation of immigrants identity
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Možnosti reflexe fenoménu "dětí ulice" z třetích zemí v Praze a institucionální kapacity k jeho řešení. [The third country national "street children" phenomenon in Prague - How can the problem be defined and solved?]. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Běla Hejná - In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Vybrané teorie aspekty teorie a praxe. Acta Universitatis Palackianae. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-244-1813-1. - s. 15-23 (9 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Hejná, Běla ]

Akce: Olomouc, 2007, EUR
Anotace:  Fenomén "děti ulice" patři ke smutné realitě dnešních světových i evropských metropoli. Jeho existence se stala impulzem pro vznik mezinárodního výzkumného projektu "Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States" podporovaného evropskou komisi v rámci programu Daphne. Příspěvek se zaměřuje na nejdůležitěji metodické otázky, jaké vznikají v souvislosti s empirickým výzkumem nástrojů ochrany "děti ulice ze třetích zemi". Stěžejním pojmem je kategorie "nezletilý bez doprovodu". Příspěvek objasňuje i další relevantní pojmy a dostupné zdroje dat včetně zhodnoceni jejich reliability. Teoretická východiska jsou doplněna výsledky výzkumného šetřeni, které se opírá o strukturované rozhovory se zástupci instituci angažujících se v problematice.
 
Anotace v angličtině:  The phenomenon of third country national "street children" is a reality in many cities across the globe and European cities are no exception. Consequently, the "Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in EU Member States" international project was set up. This presentation discusses the most important methodological aspects surrounding the implementation of the project in the Czech Republic. The central term of Czech legislation (unaccompanied minors) and its application are investigated. Consequently, all the currently available data sources on the occurrence of the problem have been exploited. The results of interviews with experts from relevant institutions are discussed; the project's fi ndings and recommendations are presented at the end.
Klíčová slova: integrace cizinců; organizace nevládní; socioprávní ochrana dětí; statistika; statut pobytu; nezletilí bez doprovodu

Klíčová slova v angličtině: integration of immigrants; non-governmental organisations; socio-legal protection of children; statistics; residence status; unaccompanied minor
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Delineating the State of Research into the Family Life of Foreigners in the Czech Republic. [Stav výzkumu rodinného života migrantů v České republice.]. / Pavel Bareš - In: On some migration and development issues : Collection of papers presented at the conference "Migration and development" / Jiří Novosák. - Ostrava : University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development, 2008. - ISBN 978-80-7368-442-6. - s. 7-21.

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Ostrava, 4th-5th September 2007, WRD
Anotace:  Příspěvek shrnuje informace o rodinném životě obsažené v dostupné odborné literatuře o integraci cizinců. Příspěvek se opírá o analýzu literatury zaměřující se na integraci cizinců jakožto jednotlivců, tak literatury věnující se situaci cizineckých komunit. Zamýšlí se nad pojmem komunita, vztahem mezi pojmy komunita a rodina a souvislostmi různých rodinných modelů s příslušností jedince k určité komunitě. Poukazuje také na skutečnost, že zdroje informací, informace o jednotlivých komunitách samotné a také jejich spolehlivost se výrazně liší. Jsou uvedeny klíčové závěry, vztahující se k rodinnému životu vietnamských, čínských, ruských a ukrajinských komunit a k situaci Řeků, řeckých Makedonců, Bulharů, Chorvatů, Srbů, jugoslávských Makedonců a imigrantů z Bosny a Hercegoviny. Pozornost je také věnována rodinám osob, které se vrátily do České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This paper constitutes a summary of currently available information related to family life found in literature focused on the integration of both individuals and communities. It consider the notion of community, the relationship between the notions of community and family, differing family patterns according to the respective foreign community as well as the fact that information on each community differs widely according to the source. The key findings on family life with respect to the Vietnamese, Chinese, Russian and Ukrainian communities are outlined as well as situation of Greeks and Greek-ethnic Macedonians, Bulgarians, Croats, Serbs, Yugoslav-ethnic Macedonians and immigrants from Bosnia-Herzegovina. Attention is also devoted to the families of persons returning to the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; rodina; rodiny imigrantů; cizinci; integrace cizinců; společnost

Klíčová slova v angličtině: CR; international; family; families of foreigners; integration of immigrants; society
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 107-InterFace
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální integrace přistěhovalců v České republice. [Social Integration of Immigrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, (eds.) - Praha: SLON, 2009. - 309 s. - ISBN 978-80-7419-023-0

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - (eds.) ]

Anotace:  Publikace zachycuje poznatky o procesu sociální integrace a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které představují samostatné kapitoly, vzniklých analytickým rozdělením přistěhovalců dle zemí původu. Každá z těchto případových studií věnuje pozornost sociální integraci dané skupiny v různých dimenzích tohoto procesu (strukturální, kulturní, interaktivní dimenze). Kniha rozkrývá řadu specifik jednotlivých skupiny, současné však ukazuje i společné rysy sociální integrace bez ohledu na původ přistěhovalců.
 
Anotace v angličtině:  The book presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. Various aspects in the integration process to the host society are discussed as several case studies of different groups of immigrants that are analysed on the basis of origin. Each case study elaborates on the social integration of a given group and different dimension of the process (structural, cultural, interactive dimensions). The book shows a number of specificities, but at the same time it identifies common features of social integration for immigrants regardless of their origin.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; integrace přistěhovalců; trh práce; dimenze integrace; výzkum; aspekty integračního procesu

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; integration of immigrants; labour market; dimensions of integration; research; aspects of integration process
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  Do RIV10 zadány jednotlivé kapitoly publikace (za r. 2009)
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: Moving Societies towards Integration. - Eutin : CJD Eutin, 2010. - s. 102-121 (20 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub- systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o současné situaci v této oblasti. Programy a služby dostupné pro mladé imigranty ze třetích zemí. Příležitosti pro zvýšenou otevřenost sub-systému pro migranty. Relevantní kritéria otevřenosti sub-systému. Bariéry interkulturní otevřenosti. Pokyny a politická doporučení.
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Knowledge of the current situation in this area. Programmes and Services Available to Young Third-Country Immigrants. Opportunities for the Increased Opening of the Sub-system to Migrants. Relevant Criteria for Opening up the Sub-system. Barriers against intercultural opening. Conclusions and guidelines for the future. Policy recommendations.
Klíčová slova: imigranti; mládež; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; trh práce; politika zaměstnanosti; služby; poradenství; organizace; organizace nevládní; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: migrants; immigrants; youth; integration of immigrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions; counselling; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Závěrečná zpráva projektu - http://cjd-eutin.eu/fileadmin/content/Moving_Societies_Final_Report.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity [How to collect data on migrants and their families: the possibilities, advantages and limits]. / Zdeněk Uherek, Pavel Bareš, Veronika Beranská, Stanislav Brouček, Milada Horáková, Blanka Kissová, Jan Kubát, Danica Schebelle - In: Culturologia ľ The Journal of Culture. - ISSN 1805-2886 - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56 (5 s.).

[ Uherek, Zdeněk - Bareš, Pavel - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, Milada - Kissová, Blanka - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Anotace:  Článek porovnává 3 klíčové zdroje dat, které lze použít při studiu integrace rodin migrantů. V první části textu reflektuje posun od studia integrace jednotlivců k integraci rodin migrantů a podtrhuje význam tohoto kroku. V další části srovnává možnosti dat ze Sčítání lidu, domů a bytů s daty Cizineckého informačního systému a s daty, které lze získat konstrukcí výběrového souboru, resp. panelu. Vedle otázky zaměření jednotlivých datových souborů se text soustřeďuje též na problematiku sledování změn v čase a sledování dopadů jednotlivých kroků integrační politiky státu. V případě konstrukce panelu se soustřeďuje podrobněji na otázku opakování výzkumu, obměny členů panelu a na jejich ochotu k následným výzkumům. Text konstatuje, že hromadně získávaná data prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů a prostřednictvím Cizineckého informačního systému jsou bohužel k analýze údajů o rodinách málo uzpůsobená. Navíc sčítání neumožňuje pružně sledovat dynamiku vývojových změn. Výhody panelu snižují náklady na získání
dat a jejich nereprezentativnost.
 
Anotace v angličtině:  The article compares three key sources of data, which can be used in the study of integration of the families of migrants. In the first part of the text, it reflects the shift from the study of integration of individuals to the integration of families of migrants and underscores the importance of this step. In the next section, it compares the possibilities of the data from the census (Census of People, Homes and Flats) with the data of the Alien Information System and with the data that can be acquired by the construction of a sample of respondents, or panel. Besides the question of the aims of the individual data sets, the text also concentrates on the issue of the observation of changes in time and the observation of the impacts of the individual measures of the integration policy of the state. In the case of the construction of the panel, it therefore focuses in more detail on the question of the repetition of research, replacement of members of the panel and their willingness to participate in subsequent
research. The text notes that the mass acquisitions of data through the Census of People, Homes and Flats and through the Alien Information System are, unfortunately, not adapted enough for analysis of the data on families. Moreover, the census does not allow the flexible observation of the dynamics of development changes. The construction of the panel lowers the costs of data acquisition and the lack of their representativeness.
Klíčová slova: migrace; osoby migrující; cizinci z třetích zemí; rodiny imigrantů; integrace; integrace migrantů; politika migrační; šetření; metody; system informační

Klíčová slova v angličtině: migration; migrants; families of migrants; integration of immigrants; migration policy; surveys; methods; information sources; information systems
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Poznámka:  viz Do 1589
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT