Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodinná politika a mezigenerační solidarita. / Kamila Svobodová - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Reportáž o IX. mezinárodní konferenci Rodinná politika jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu, která se konala 19.10.2009 v prostorách Senátu PČR. Cílem setkání bylo poukázat na šíři souvislostí vztahů mezi generacemi a různé podoby jejich vzájemné výpomoci.
Klíčová slova: konference mezinárodní; politika rodinná; solidarita mezigenerační; vztahy mezigenerační; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: international conference; family policy; intergenerational relationships; intergenerational solidarity; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezigenerační vzájemná výpomoc v českých rodinách vyššího věku a její srovnání s vybranými evropskými zeměmi [Intergenerational Exchange among Czech Late Families and Its Cross-country Comparison]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 102-112 (11 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této studie je nejprve popsat podobu mezigenerační solidarity převládající v českých rodinách vyššího věku, následně zjistit, jak se podoba vzájemné pomoci mezi různými generacemi v českých rodinách jeví ve světle mezinárodního srovnání a v neposlední řadě přispět k diskusi o tom, jaké výzvy a příležitosti taková podoba mezigenerační pomoci a podpory přináší pro služby sociální práce v českém kontextu. Ve studii aplikujeme koncept mezigenerační solidarity a typologii rodinných modelů. Prezentovaná zjištění jsou založena na statistické analýze mezinárodního datového souboru SHARE reprezentativního pro národní populace 50+. Výsledky naznačují, že české rodiny nejčastěji uplatňují model sestupného i vzestupného familialismu, přičemž nejvíce shodných znaků v oblasti mezigenerační směny jsme nalezli mezi českými a španělskými rodinami.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is: firstly, to describe the form of intergenerational solidarity prevailing among the Czech late families; secondly, to compare the identified form of intergenerational exchange with selected European countries; thirdly, to discuss the challenges which are created by the identified form of intergenerational solidarity with respect to the social work services. Using the intergenerational solidarity concept and family models typology, we analyze data from the European survey SHARE, which are representative for the national populations 50+. Our findings suggest that the Czech late families approach mainly the family models of descending as well as ascending familialism; additionally, they have many features common with Spain late families.
Klíčová slova: solidarita mezigenerační; populace starší; pomoc sociální v rodině; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: intergenerational solidarity; exchange; population 50+; SHARE; cross-country comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného statusu neformální péče [Direct Payments in the Context of a Vague Status of Informal Care]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 113-125 (13 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Hlavním cílem tohoto textu je otevřít debatu o tom, jaké důsledky pro celý systém přímých plateb za péči v ČR může mít fakt, že tato zásadní změna byla do systému sociální péče vnesena, aniž by pro ni byl vyjednán dostatečný konsensus a aniž by byla podstata přímých plateb pochopena a akceptována. Součástí diskutovaného problému je, že přímé platby za péči jsou v ČR využívány ve více než třech čtvrtinách případů na neformální péči, poskytovanou blízkými příbuznými, avšak souvislosti a význam neformální péče nejsou dostatečně pochopeny. Status neformálních pečovatelů není odpovídajícím způsobem etablován ľ ani na diskurzivní, ani na sociálně-ekonomické a právní rovině.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of this paper is to open a discussion on the possible consequences of the introduction of the system of direct payments for care was introduced in the Czech Republic without sufficient understanding of its context and adequate consensus about the nature and the function of the direct payments on the part of both policy makers and front-line workers of the direct payments agenda. The essential part of the problem is that despite the fact that direct payments are in the CR used in more than three quarters cases for informal care provided mainly by the close relatives, the substance and context of informal care has not been here comprehended enough yet. The status of an informal caregiver has not beet established correspondingly ľ neither in the discursive nor in the socioeconomic and legal way.
Klíčová slova: péče neformální; neformální pečovatel; přímé platby; reciprocita v rodině; solidarita mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: informal care; informal caregiver; direct payments; intrafamilial reciprocity; intergenerational solidarity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT