Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 5. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 5.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 48 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statis-tické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému poby-tu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offi-ces, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and count-ry of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of la-bour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains availa-ble statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; statistika; cizinci; zaměstnanost cizinců; pracovníci migrující; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; migration workers; statistics; foreigners; employment of foreigners; work permit; residence permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 6. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 6.]. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha: VÚPSV, 2001. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Macounová, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statis-tické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému poby-tu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offi-ces, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and count-ry of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of la-bour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains availa-ble statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; cizinci; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; povolení pracovní; statistika

Klíčová slova v angličtině: migration; migrant workers; internantional migration; labour migration; foreigners; employment of foreigners; work permit; residence permit; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Risiko eines möglichen Abflusses hoch qualifizierter Fachleute aus der Tschechischen Republik ins Ausland. [Riziko možného odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků z České republiky do ciziny.]. / Jana Vavrečková - 2005.

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: internantional migration; migration of highly skilled labour
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. / Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Petr Dostál, Jiří Tomeš, Milada Horáková, Dagmar Dzůrová, Andrea Baršová - Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2000. - 116 s.+nestr. příl.

[ Drbohlav, Dušan - Čermák, Zdeněk - Dostál, Petr - Tomeš, Jiří - Horáková, Milada - Dzůrová, Dagmar - Baršová, Andrea ]

Anotace:  Studie je členěna do 4 hlavních oddílů. První je věnován obecným souvislostem migračního procesu. 2. blok tvoří stručný přehled současné situace mezinárodní migrace v ČR. Uvádí rozsáhlé statistické přehledy v tabulkové a grafické příloze. 3. část je věnována analýze potenciálních zdrojů imigrace pro Česko s širším pohledem na problematiku uprchlíků. Následuje rozbor české migrační politiky na pozadí legislativy EU. Tato část je doplněna o pokus o konstruktivní kritiku migrační politiky a praxe ČR. V závěru je nastíněn pravděpodobný budoucí scénář vývoje mezinárodní migrace v ČR, resp. středoevropském prostoru.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; politika migrační; cizinci; uprchlíci; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: internantional migration; migration policy; foreigners; refugees; legislation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  Výzkumný projekt zpracovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR - RB 19/01/99
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí. Souhrnná studie. [The position of the science and research in the Czech Republic; the risk of the outflow of scientists, researchers and developers from the ČR abroad. Summary study.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-82-2

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je výstupem 3. etapy řešení výzkumného projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí". Zabývá se migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního, lidského potenciálu v současném světě. Analyzován je nástup znalostní ekonomiky, trendy rozvoje vědy a výzkumu v EU i cíle Lisabonské strategie v této oblasti. Po charakteristice specifických rysů mezinárodní migrace vědeckých a výzkumných pracovníků se pozornost soustřeďuje na zjištění konkrétních postojů k zahraniční migraci u studujících doktorandů na pražských vysokých školách a odborníků z výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru. Součástí studie je ekonomická analýza výdělkové motivace tvůrčích pracovníků v podnikatelském a základním výzkumu a analýza vybraných tvůrčích skupin zaměstnání podle metodiky KZAM.
 
Anotace v angličtině:  This study is output of the 3rd part of the research project "The risk of the potential outflow of qualified professionals from the CR". It deals with the migration tendencies of researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research, and the knowledge and human potential in the contemporary world. In the study is analyzed the onset of knowledge economy, development trends of science and research in the EU and also the goals of the Lisbon Strategy in this area. After characterizing specific features of international migration of scientists the study is focused on findings of the attitudes toward migration abroad among postgraduate students at Prague universities and professionals from research institutions and development of entrepreneurial sector. The part of study is economic analysis of income motivation of inventive workers in the entrepreneurial and basic research and analysis of selected inventive job groups according to the KZAM methodology.
Klíčová slova: ekonomika znalostní; věda a výzkum; migrace mezinárodní; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: knowledge economy; science and research; internantional migration; migration of highly skilled labour
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 11 [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 11]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2003. - 48 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; statistika

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; employment of foreigners; residence permits; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 12 [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 12]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2003. - 48 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; statistika

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; employment of foreigners; residence permits; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 13 [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 13]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 56 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Číslo 13 Bulletinu Mezinárodní pracovní migrace v ČR je oproti předchozím obohaceno o nové tabulky 23-27, které vypovídají o složení cizinců podle pohlaví. Tabulky 3 a 4 jsou změněny, obsahují dostupné časové řady celkové zaměstnanosti cizinců v ČR. podle okresů, krajů a regionů a podle státního občanství. V tabulce 1 jsou oproti minulým číslům Bulletinu uvedeny počty cizinců s povolením k zaměstnání (osoby), v časových řadách jsou nadále uvedena platná povolení k zaměstnání (dokumenty). Je tomu tak proto, že počty osob a vydaných platných povolení k zaměstnání nebyly v minulosti odlišovány (rozdíl v počtu byl velmi malý) a časové řady nebylo možno zrekonstruovat. Údaje v tabulce 1 jsou nyní sjednoceny, vztahují se k počtu osob.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; statistika

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; employment of foreigners; residence permits; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 26. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-084-4

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů, krajů a regionů a podle státního občanství. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněny o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dány do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Nově zařazené tabulky vypovídají o složení cizinců podle pohlaví.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to region, district and citizenship, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany. New tables contains data on foreigners working and living in the CR by gender.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; statistika

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; employment of foreigners; residence permits; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT