Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Relace důchodu ke mzdě. [Replacement ratio.]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová - Praha: VÚPSV, 2004. - 46 s.

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie se pokouší zmapovat situaci kolem tzv. náhradového poměru (relace důchodu ke mzdě). Cílem projektu je získat poznatky o relaci důchodu ke mzdě, přehled zahraničních zkušeností včetně vývojových trendů. Autoři se pokusili odpovědět na otázku jaký náhradový poměr počítat a jak jej interpretovat. Vycházeli přitom především ze zkušeností třech významných vyspělých zemí s různými systémy důchodového zabezpečení USA, Německa, Švédska a z mezinárodních studií srovnávajících systémy starobního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  This study is trying to survey the situation on replacement ratio. The aim of this project is to find out information on replacement ratio and international experiences including trend lines. The authors tried to answer the question how to count replacement ratio and how to interpret it. The study is based mainly on experiences from three countries with a developed social security system - USA, Sweden, Germany - and international comparative studies on pension systems.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; pojištění důchodové; reforma; důchody; mzdy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; internatioanal; pension insurance; reform; pensions; wages; Sweden; USA; Germany
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. [Risk of outflow of scientific, research and development workers from the Czech Republic abroad in the context of the meaning of science and research in contemporary society.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 115 s. - ISBN 978-80-87007-88-4

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního potenciálu v současném světě. 1. část se zabývá nástupem znalostní ekonomiky v moderní Evropě a charakterizuje domácí vědu a výzkum. Předmětem 2. části je problematika zahraniční migrace českých odborníků ze základního i aplikovaného výzkumu. 3. část shrnuje vybrané výsledky dotazníkového šetření obou sledovaných skupin. Tabulková příloha je věnována výdělkovým parametrům. Grafická příloha: financování a zaměstnanci VaV v mezinárodním srovnání.
 
Anotace v angličtině:  The publication deals with migration tendencies of scientists, researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research and knowledge potential in the world. 1st part is concerned with the onset of knowledge economy in moder Europe. Futhermore, domestic science and research is characterised. 2nd part deals with the issue of foreign migration of Czech experts from basic and applied research. 3rd part summarizes selected results of the questionnaire of both observed groups in more details. Tables appendix is devoted to the remuneration-related parameters. Graphic appendix: financing and employees in R&D in a international comparison.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; ekonomika znalostní; migrace; migrace odborníků; věda a výzkum; evropská strategie výzkumu

Klíčová slova v angličtině: CR; internatioanal; migration of Czech specialists; science and research; knowledge economy; European research strategy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodinný život neregulérních migrantů. [Family life of irregular migrants.]. / Olga Nešporová - In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. / Jitka Polanská, Markéta Kadlecová. - Praha : Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008. - s. 37-41.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jaký dopad má neregulérní status migrantů na jejich rodinný život. Normy lidských práv nejsou na neregulérní migranty vztahovány. Neregulérní status vede ke ztíženým podmínkám pro vytváření a udržování rodinných a sociálních vazeb a k omezenému přístupu k životně důležitým službám (sociální systémy, zdravotní péče). Nelegální status se dotýká i psychiky migrantů.
Klíčová slova: Mezinárodní; cizinci; imigranti; pracovníci migrující; migrace tajná; situace sociální; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: internatioanal; foreigners; migrant workers; illegal migration; immigrant families; immigrants; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1462
sborník - uložené 923
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak se organizuje mezinárodní sociologie : Zpráva z Druhého sociologického fóra Mazinárodní sociologické asociace. Buenos Aires , 1-4. srpna 2012. / Lucie Vidovićová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 48, č. 5 (2012), s. 1039-1041.

[ Vidovićová, Lucie ]

Klíčová slova: sociologie; Mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: sociology; internatioanal; international conference
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT