Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nová klasifikace nemoci a zdraví. [New Classificatio of Disease and Health.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 90-96 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  V současné době jsou v ČR pro potřeby zdravotnictví a sociální oblasti k dispozici 2 klasifikační systémy. K všeobecně známé a osvědčené Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10) přibyla od r. 2008 i Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Vzhledem k odlišnému účelu i použití obou klasifikací lze očekávat, že se v praxi postupně uplatní obě. Obecné srovnání obou klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  There currently exist two systems of classification for health care and social care in the Czech Republic. There is the generally known and time tested International Classification of Diseases in its 10th version (ICD-10). Then there is the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), which was added in 2008. Given the different use and purpose of each classification, we expect that both of them will gradually coexist in practice. General comparison of both classifications.
Klíčová slova: Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů; Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; invalidita; klasifikace invalidity; aktivita; participace; péče sociální; populace starší

Klíčová slova v angličtině: International Classification of Diseases; International Classification of Functioning, Disability and Health; disability; classification of disability; activity; social care; older population
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1505
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT