Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 4. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 4.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 44 s.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statis-tické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému poby-tu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offi-ces, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and count-ry of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of la-bour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains availa-ble statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; statistika; migrace pracovní; migrace mezinárodní; pracovníci migrující; cizinci; zaměstnanost; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; statistics; international migration trends; international labour migration; migration workers; work permit; residence permit; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj pracovních migrací v České republice. [Development of labour migration in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 43 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o současném vývoji pracovních migrací v České republice je součástí dlouhodobého výzkumu probíhajícího ve VÚPSV již od roku 1991. Zpráva popisuje a hodnotí vývoj zahraničních pracovních migrací s ohledem na migrační politiku ČR v období přípravy na vstup do EU. Kromě dostupných dat o vnějších migracích směřujících do ČR, pracovních migracích a vývoji počtu povolení k pobytu cizinců obsahuje informace o změnách v právních předpisech o vstupu a pobytu cizinců a o zaměstnanosti cizinců. Data o migracích jsou členěny podle regionů, okresů ČR a zemí původu cizinců. Zaměstnanost cizinců (součet povolení k zaměstnání cizinců, registrací slovenských občanů a počtu živnostenských oprávnění cizinců) je uvedena za období let1995-1999.
Klíčová slova: migrace; migrace pracovní; migrace mezinárodní; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; labour migration; international migration trends; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004. [Foreigners on the labour market in the Czech Republic in 1994-2004.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2005. - 35 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva patří k pravidelným výstupům VÚPSV. Podává stručný přehled o zahraničních migračních trendech v České republice během uplynulé dekády. Analýza pracovních migrací cizinců je zasazena do kontextu vývoje zaměstnanosti a celkové situace na trhu práce v České republice. Zvláštní pozornost je věno-vána pracovním migracím občanů EU-25. Zpráva shromažďuje dostupné údaje o demografické skladbě cizinců a o jejich zastoupení v odvětvích a oborech národního hospodářství a postavení v zaměstnání. Zpráva vychází z dat publikovaných Bulletinu č. 14 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, která rozšiřuje o výsledky Výběrového šetření pracovních sil shromažďované českým statistickým úřadem a o další dostupné údaje shromažďované MPSV/SSZ, MPO, MV a ČSÚ.
 
Anotace v angličtině:  The research report is a regular output of the RILSA. It gives a brief survey of the international migration trends in the Czech Republic during last decade. The labour migration analysis is incorporated into context of employ-ment and overall situation on the labour market in the Czech Republic. A special attention is given to labour migration of the EU-25 MS citizens. The report compiles available data on demographic structure of foreigners and their share in sectors of the Czech economy branches as well as their position as employees. The report is based on data published in the Bulletin No. 14 - International Labour Migration in the Czech Republic and amends it for results of the Labour Force Sample Survey of the Czech Statistical Office and other available data collected by MLSA/ESA, MTO, MI and CZSO.
Klíčová slova: ČR; trh práce; migrace mezinárodní; migrace pracovní; zaměstnanost; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; international migration trends; labour migration; employment; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT