Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. [Skilled labour migration and the need for qualified labour.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2006. - 87 s. - ISBN 80-87007-00-X

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje problematiku mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém, formuluje motivaci a impulzy ovlivňující zahraniční migraci u této skupiny obyvatel. Dokumentuje vytváření nabídkových programů pro udržení domácích elitních pracovníků a aktivity k získání zahraniční kvalifikované síly u řady vyspělých států. Těžiště publikace spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském pracovním trhu.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. The core of publication is identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; programy imigrační; motivace příjmová; struktura vzdělanostní

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; need for skilled labour; qualified labour force; national immigration programmes; income motivation; educational structure of labour force
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí. [International migration of skilled labour and the risk of outflow of Czech doctors to other countries.]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 6-10 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek analyzuje otázky mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém a identifikuje faktory, které motivují a ovlivňují migraci v této skupině populace. Dokumentuje také vytváření motivačních programů pro udržení rodilých elitních pracovníků i to, co se dělá pro přilákání kvalifikovaných cizích pracovníků v řadě vyspělých evropských státech. Autorka se zaměřuje na identifikování nedostatku kvalifikovaných specialistů na českém a evropském trhu práce. Článek vychází z výsledků terénních šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. Author is concentrated on identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets. The article is mainly based on information from field surveys.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; lékaři

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; the need for skilled labour; doctors; attitude of doctors to foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční migrace odborníků - specifický problém při utváření znalostní ekonomiky [Foreign migration of qualified professionals - the specific problem in the forming of knowledge economy]. / Jana Vavrečková - In: Znalostná ekonomika ľ nové výzvy pre národohospodársku vedu. - Bratislava : Národohospodárská fakulta Ekonomické university Bratislava, 2007. - ISBN 80-225-2239-2. - nestr. (6 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Akce: Bratislava, 19.-20.10.2006, WRD
Anotace:  Problematika BRAIN DRAIN představuje specifický problém v etapě formování znalostní ekonomiky v Nových členských státech. Příspěvek prezentuje výsledky první etapy řešení výzkumného projektu "Riziko možného odlivu českých kvalifikovaných odborníků do zahraničí". Ve stručné formě shrnuje poznatky o poptávce nejžádanější kvalifikované pracovní síly na českém a evropském trhu práce a identifikuje z hlediska zahraniční, pracovní migrace rizikové profesní skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Brain drain and related issues represent the specific problem during the forming of knowledge economy in new member states of the EU. The paper presents results of the 1st stage of the research project The risk of the potential outflow of qualified professionals from the Czech Republic. It briefly summarizes findings relating to qualified professionals that are very much in demand on Czech and European labour markets and identifies risk professional groups from the point of view of foreign labour migration.
Klíčová slova: brain drain; migrace mezinárodní; migrace odborníků; migrace pracovní; ekonomika znalostní; potřeba kvalifikovaných pracovníků

Klíčová slova v angličtině: brain drain; international migration; international skilled migration; migration of highly skilled labour; need for skilled labour; knowledge economy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT