Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce [Trends of assessing the complexity, responsibility and difficulty of work]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 4 (2017), s. 16-17.

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je nejen základem výdělkové diferenciace u jednotlivých zaměstnavatelů, ale do značné míry i prostředkem pro určování výdělkového a společenského postavení skupin obyvatelstva. Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je ale také velmi citlivou oblastí pracovněprávních a obdobných vztahů. Hodnocení prací a činností na základě výše uvedených faktorů je nástrojem výdělkové ochrany a základním prvkem diferenciace zaměstnanců. Vhodným nastavením metody hodnocení prací lze seřadit jednotlivé práce dle jejich náročnosti a nastavit tak vhodnou diferenciaci odměn za práci.
 
Anotace v angličtině:  Evaluation of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is not only the basis of earnings differentiation for individual employers, but to a large extent also a means of determining earnings and social status of population groups. However, evaluating of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is also a very sensitive area of industrial relations and similar relationships. Evaluation of works and activities based on the above factors is an instrument of earnings protection and an essential element of employee differentiation. By appropriate setting of the method of evaluation of works it is possible to arrange individual works according to their intensity and thus to set appropriate differentiation of remuneration for work.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; práce obecně; plánování; odměňování; metody; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; labour in general; planning; remuneration; methods; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. / Lenka Říhová, Július Szabo - In: . - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 33 s..

[ Říhová, Lenka - Szabo, Július ]

Akce: workshop Praha, MPSV ČR, 25. 5. 2018 Externí odkaz
Anotace:  Význam hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a činností ve společenském kontextu, vpracovních a obdobných vztazích a vsystémech odměňování. Analytická metoda hodnocení prací. Dílčí zjištění a probíhající práce: etalon prací, testování metody, plánované výstupy. Testování současné analytické metody v ČR.
Výstup z workshopu, který se konal 25. 5. 2018 v Praze.
Klíčová slova: odměňování; analýza práce; hodnocení práce

Klíčová slova v angličtině: remuneration; analysis of labour; job evaluation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poznámka:  viz uložené 2163
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací [Proper system for the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work ]. / Lenka Říhová, Dominik Fojtík - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 66, č. 7-8 (2018), s. 41-43.

[ Říhová, Lenka - Fojtík, Dominik ]

Externí odkaz
Anotace:  Spravedlivé odměňování je v současné společnosti často diskutovaným tématem. K posouzení spravedlivého odměňování je nezbytné zaměřit se nejdříve na hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Legislativní rámec problematiky. Aktuální stav výzkumu dané oblasti: příklad dobré praxe.
Klíčová slova: odměňování; hodnocení práce

Klíčová slova v angličtině: remuneration; job evaluation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců [Workshop: System for the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work and its application with respect to the remuneration and protection of employees]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 4 (2018), s. 24-25.

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Dne 25. 5. 2018 uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí workshop realizovaný v rámci dlouhodobého projektu Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. Jeho hlavní obsahovou náplní bylo seznámení s cíli a významem projektu, s poznatky a zkušenostmi získanými z jeho dosavadní realizací a získání zpětné vazby, názorů a připomínek účastníků workshopu k dosavadním výstupům a dalšímu zaměření výzkumu. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni s významem klasifikací prací a činností podle hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s jejich úlohou a využitím ve státní politice ochrany mzdy, při tvorbě systémů odměňování zaměstnanců v pracovním poměru a dalších skupin osob v obdobných vztazích. Workshopu se účastnili zástupci celé řady institucí, například: MF ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, MHMP, ale i zástupci akademické sféry z ČVUT či VŠE.
 
Anotace v angličtině:  On 25 May 2018, the Research Institute for Labour and Social Affairs hosted a workshop in the context of a long-term project on the theme of the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work and its application with respect to the remuneration and protection of employees. The main purpose of the workshop was to acquaint attendees with the objectives and importance of the project, as well as with the knowledge and experience gained from the project to date, and to elicit feedback, opinions and comments from the participants of the workshop on past outputs and the further focus of the research. Participants were acquainted with the importance of the classification of work and work activities in terms of complexity, responsibility and difficulty and the role and utilisation thereof in the state remuneration protection policy, in the creation of remuneration systems for workers in an employment relationship and other groups of persons in similar relationships. The workshop was attended by re
presentatives of a wide range of institutions, such as the Ministries of Finance, Interior, Education and Labour and Social Affairs, the Office of the Public Ombudsman and Prague City Hall, and representatives of the academic sphere, i.e. the Czech Technical University and the University of Economics, Prague.
Klíčová slova: odměňování; hodnocení práce; analýza práce; workshop

Klíčová slova v angličtině: remuneration; job evaluation; analysis of labour; woekshop
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [The potential for the application of selected work evaluation methods in the public and civil service sectors]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 20-25 (6 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sed
m metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.
 
Anotace v angličtině:  The choice of a suitable method of assessing the complexity, accountability and workload, the relevance of the assessed criteria and their updating in response to the development of the content of the work performed is a basic prerequisite for a fair remuneration of employees. The development of new technologies (automation, robotic automation and digitization), as well as the increasing emphasis on continuous training of employees and the emergence of new work activities, change the demands for work itself. These changes are going in the work carried out in public services, the state administration and the private sector. The aim of the paper was to find possibilities of application of selected systems and methods of work evaluation, both domestic and foreign, for the use of the work evaluation of public servants and employees in public services. There were analyzed strengths and weaknesses, including revealing of opportunities to specify the currently used Analytical Method of Work Evaluation applied just t
o assess the work of civil servants and employees in public services. The analysis was focused on seven methods, namely: REFA; Bedaux system; NEMA; Criteria comparison method; Decision-making method; Method Urwick Orr; ISOS job evaluation system.
Klíčová slova: hodnocení práce; sluzby veřejné; zaměstnanci státní; práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; work; public service; civil servants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The influence of contemporary trends on the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work [Vliv současných trendů na hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce]. / Lenka Říhová - In: Conference Proceedings International Scientific Conference. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní (University of Social and Administrative Affairs), 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 339-350 (12 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Posouzení, složitost a obtížnost práce tvoří výchozí bod pro stanovení odměňování. K hodnocení práce zaměstnanců, jejichž odměna je hrazena ze státního rozpočtu ČR, slouží tzv. Analytická metoda pro posuzování složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce, která se skládá z dvanácti hodnotících aspektů. Cílem příspěvku je nastínit dopady hypotetické změny v analytické metodě a ukázat složitou povahu problematiky kolem hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce ve vztahu ke změnám cílů a předmětu činnosti vykonávané práce. Testování změny vybraných aspektů analytické metody na celkem devíti typech prráce ukázalo, že i relativně malé změny ve vztahu k vážení mohou mít zásadní dopad, jako například posunutí pracovní pozice do jiné platové třídy. Jakákoli změna v aplikaci Analytické metody ve vztahu k současným trendům může tedy přímo ovlivnit odměňování konkrétních pracovníků. Aby tedy byla dodržena zásada stejné odměny za stejnou práci, je nezbytné, aby veškeré úpravy analytické metody byly testovány n
a reprezentativním vzorku typů prací a různých činností vykonávaných zaměstnanci, jejichž odměny jsou vypláceny ze státního rozpočtu.
 
Anotace v angličtině:  The assessment, complexity and difficulty of work forms the starting point for the determination of fair remuneration. The so-called Analytical Method for the Assessment of the Complexity, Responsibility and Difficulty of Work, which is composed of twelve assessment aspects, serves for the assessment of the work of employees whose remuneration is paid from the Czech state budget. The aim of this paper is to outline the impacts of a hypothetical change to the Analytical Method and to demonstrate the complicated nature of issues surrounding the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work in relation to changes in the objectives and subject matter of the work performed. The testing of the changing of selected aspects of the Analytical Method on a total of nine types of work revealed that even relatively small changes with respect to weighting may exert a fundamental impact such as, for example, shifting the work position to a different remuneration grade. Any change in the application of
the Analytical Method in relation to current trends may, therefore, directly affect the remuneration of specific workers. Thus, in order that the principle of equal pay for the same work be respected, it is essential that any adjustments to the Analytical Method be tested on a representative sample of types of work and the various activities performed by employees whose remuneration is paid from the state budget.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; kvalifikace odborná; rovné odměňování

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; occupational qualification; fair pay
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

THE CAUSES OF CHANGES IN THE DEMANDS OF WORK OF CIVIL SERVANTS IN THE CZECH REPUBLIC [Příčiny změn v pracovních požadavcích státních zaměstnanců v České republice]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 503-516.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 2019-09-03 Čeladná, WRD Externí odkaz
Anotace:  Společenské změny vedly k transformaci požadavků spojených s prací, tj. ke změnám s ohledem na složitost, odpovědnost a obtížnost práce, jejichž posouzení je rozhodující pro stanovení spravedlivé odměny za vykonanou práci. Jediným způsobem, jak zajistit dodržování principu "stejné odměny za stejnou práci", je zmapovat a vyhodnotit různé vlivy, které způsobují změny ve stanovených pracovních požadavcích, včetně identifikace jejich příčin. Cílem této práce je proto definovat příčiny změn v požadavcích na práci s přihlédnutím k práci a činnostem státních zaměstnanců v ČR a určit, které z těchto vlivů by se měly zohlednit při hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce, což tvoří výchozí bod pro zavedení systému spravedlivého hodnocení provedené práce. Než bylo možné definovat příčiny změn, bylo nejprve nutné určit různé změny, ke kterým došlo. Proto autor za účelem naplnění cíle studie posoudil výsledky meziresortního průzkumu provedeného technikou osobního pohovoru pomocí počítače (CAPI) ve spolupráci
s Národní komisí pro hodnocení tvorby práce a tvorby katalogu zaměstnání. Analýza získaných dat umožnila definovat příčiny změn týkajících se předmětu a charakteru práce, jakož i změn v procesech a vzniku duševního a smyslového stresu.
 
Anotace v angličtině:  Societal changes have led to the transformation of the demands associated with work, i.e. to changes with concern to the complexity, responsibility and difficulty of work, the assessment of which is crucial for determining fair remuneration for the work performed. The only way in which to ensure compliance with the principle of "equal pay for the same workö is to map and evaluate the various influences that bring about changes in the demands set by work, including the identification of the causes thereof. The aim of this paper is, therefore, to define the causes of changes in the demands of work via the consideration of the work and activities performed by civil servants in the Czech Republic and to determine which of these influences should be taken into account when evaluating the complexity, responsibility and difficulty of work, which forms the starting point for establishing a system for the fair evaluation of work performed. Before being able to define the causes of change, it was first necessary to det
ermine the various changes that have occurred. Therefore, in order to fulfil the aim of the study, the author considered the results of an inter-ministerial survey conducted via the computer-assisted personal interviewing (CAPI) technique in cooperation with the National Commission for the Evaluation of Work and Job Catalogue Creation. The analysis of the data obtained allowed for the definition of the causes of changes concerning the subject matter and character of work as well as changes in terms of processes and the creation of mental and sensory stress.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; zaměstnanci státní; vývoj práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; civil servants; development of work
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT