Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. [The long-term unemployed - living conditions and strategies.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Vyhlídal - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 39, č. 1 (2003), s. 37-54.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Stále větší pozornost v ČR přitahuje problematika dlouhodobé nezaměstnanosti. Tato stať shrnuje výsledky dvou vln panelového šetření nezaměstnaných osob ve vybraných okresech ČR. Výzkum se zabýval především dopadem nezaměstnanosti na domácnosti a efektivitou strategií použitých k nalezení nového zaměstnání. Mezi respondenty převládala náchylnost k aplikaci pasivních strategií, které mohou dále zhoršovat jejich pozici na trhu práce. Situace je o to horší, že často jsou bez zaměstnání nejen oni sami, ale i nejbližší příbuzní - negativní důsledky nezaměstnanosti se tak kumulují. Řada z těchto osob se dříve či později ocitá v épasti nezaměstnanostiĹ.
 
Anotace v angličtině:  The issue of long-term unemployment has become the focus of attention in the Czech Republic (CR). This article presents the results of a two-round panel survey of unemployed people (upon their registration at the labour office and after a lapse of 6-8 months) in 7 selected districts of the CR. We studied the impact of unemployment on the households of several social categories of the respondents (defined particularly by their education) and the nature and effectiveness of their respective job-search strategies. The data confirm not only the diversity of situations and variety of strategies followed by the unemployed in dependence on their human capital (indicated by education), but also the fact that a category of marginalised persons has been forming in the Czech labour market, characterised by a discontinuous job career (repeated unemployment). The current welfare-state practice at best allows the unemployed to use long-term waiting tactics and at worst catches many of them in the trap of unemployment.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; kariéra profesionální

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; job search strategies; discontinuous job career
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). [Strategy of long term unemployed people (original extended version)]. / Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 385 s. - ISBN 978-80-7416-004-2

[ Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě nezaměstnaných osob v širším kontextu jejich životní situace. Hledáme tedy odpověď na výzkumnou otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? V práci se nejprve věnujeme zpracování teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme především na různá vysvětlení dlouhodobé nezaměstnanosti. Poté se věnujeme určení těch strategií (případně jejich typů), které souvisejí se zkoumaným problémem. Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní kariéře, ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti, vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání, vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných a strategiím hledání zaměstnání. Nakonec uvádíme některé závěry získané na základě rozhovorů a několik podnětů k diskusi v oblasti politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This study is focused on the individual behavior of long term unemployed people in wider context of their life situation. We try to address the research question: How do long-term unemployed people solve their life situation? First, we discuss the theoretical background of the research; especially we focus on various theoretical explanations of the individual behavior of unemployed. Then we identify strategies (their types), which are connected to the researched problem. We focused on the work history of long-term unemployed people, economic situation of their households and their income strategies, perception of unemployment by unemployed people and their social networks, motivation of long-term unemployed people to accept work offers and factors that influence this motivation, perception of social security system, and their strategies of job-search. Finally, we drew a conclusion based upon information gained from the interviews and we addressed some preliminary points for discussion in the field of employme
nt policy.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; hledání zaměstnání; politika sociální; politika zaměstnanosti; nezaměstnaní; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: long term unemployment; strategies of the unemployed; job search strategies; social policy; employment policy; long-term unemployed; social situation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT