Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigranti na trhu práce. / Milada Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 25-44.

[ Horáková, Milada ]

Klíčová slova: trh práce; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: immigrants; labor market; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 100 s. - ISBN 978-80-87007-50-1

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Kvalifikovaní odborníci jsou požadováni ve všech vyspělých ekonomikách světa a význam kvalifikace má všeobecně zvyšující se tendenci. Přes relativně vysokou míru nezaměstnanosti pociťuje řada zemí nedostatek kvalifikovaných odborných sil. Všeobecně žádáni jsou zejména uchazeči o moderní technické obory informační a komunikační technologie a rovněž vysoká poptávka je po celé škále zdravotnických profesí. Publikace zahrnuje základní, souhrnné poznatky za obě sledované skupiny odborníků a některé vybrané výsledky terénního šetření lékařů a zaměstnanců IT/ICT oboru. Výzkumné aktivity byly realizovány ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) v roce 2006.
 
Anotace v angličtině:  Qualified Professionals are in demand in all of the world's developed economies, and qualifications in general are becoming more important. Despite relatively high levels of unemployment many countries are suffering from a lack of qualified Professionals. Job seekers in modern information and communications technologies are particularly in demand, and there is also high demand for the full range of medical professions. The publication includes fundamental aggregate information on both groups of professionals monitored, and selected results from field surveys of doctors and IT/ICT workers. Research work was carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA) in 2006.
Klíčová slova: lékaři; IT/ICT odborníci; trh práce; monitorování; trendy zaměstnanosti; migrace pracovní; výdělková motivace pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: doctors; IT/ICT professionals; labor market; monitoring needs; employment trends; labour migration; earnings motivations for labour migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. - ISBN 978-80-87007-47-1 (angl. verze)
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Studie Best practice : Realizace rekvalifikací v zahraničí [Study Best Practice : Implementation of Retraining Abroad]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Klaudius ŠILHÁN, Thomas HANNAN, Karl ZEHETNER - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 66 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠILHÁN, Klaudius - HANNAN, Thomas - ZEHETNER, Karl ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o pojetí dalšího vzdělávání a rekvalifikací ve vybraných zemích EU, konkrétně v Německu, Rakousku a na Slovensku. Text zachycuje názory národních expertů jednotlivých zemí na uvedenou problematiku, popisuje systém dalšího vzdělávání v dané zemi, systém rekvalifikací a jejich místo v systému dalšího vzdělávání. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům, které jsou jak s dalším vzděláváním, tak s rekvalifikacemi spojeny ľ struktura, nositelé, kvalita, financování, motivace atd. Text slouží jako příklad dobré praxe ze zahraničí a je inspirativním podnětem pro změny v českém systému dalšího vzdělávání a rekvalifikací.
 
Anotace v angličtině:  This text deals with the concept of further education and retraining in selected EU countries, specifically in Germany, Austria and Slovakia. The text captures opinions of national experts of individual countries on this issue, describes the education system in a given country, the system of retraining and their place in further education. Attention is paid to individual aspects, which are associated with both further education and retraining ľ structure, task bearers, quality, funding, motivation, etc. The text serves as example of good practice from abroad and is an inspirational stimulus for changes in the Czech system of further education and retraining.
Klíčová slova: ČR; další vzdělávání; rekvalifikace; úřady práce; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education and training; retraining; employment office; employers; labor market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT