Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí [Monitoring of labour costs and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský, Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Jaroslav Hála, Štěpánka Pfeiferová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 24 s.

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš - Baštýř, Ivo - Šlapák, Milan - Hála, Jaroslav - Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bylo tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování: nákladů práce, jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině, faktorů ovlivňujících vývoj jednotkových nákladů práce, podílu práce na jednotkových nákladech.
 
Anotace v angličtině:  As a consequence of the production of a large amount of irrelevant information and the need to use multiple sources to track labour costs, it is difficult to make international comparisons of labour costs. The research team therefore considered it necessary to create a unified methodology as well as to determine the resources needed to monitor: total labour costs, unit labour costs at national and comparative price level, factors affected the development of the unit labour costs, the share of labour costs.
Klíčová slova: náklady práce; práce; monitorování; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: labour costs; labour; monitoring; certified methodology
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges [Industriální vztahy v České republice: Nedávný vývoj a budoucí výzvy]. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Prague: RILSA, 2017. - 38 s.

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje sociální dialog a vztahy mezi sociálními partnery v České republice od roku 2012. Ekonomický růst v ČR v roce 2014 pokračoval, oživení však nemělo žádný významný dopad na vztahy mezi různými sociálními partnery. Důležitou změnou, která ovlivnila vztahy mezi sociálními partnery a vládou i mezi samotnými sociálními partnery, byla nová středo-levá vláda po předčasných volbách v říjnu 2013. Vztahy mezi sociálními partnery a předchozí středo-pravou vládou se postupně zhoršovaly zejména proto, že podle sociálních partnerů vláda ignorovala jejich připomínky k vládní hospodářské politice. Naopak, nová vláda se ve svém politickém prohlášení zavázala zapojit sociální partnery do aktivního dialogu. Tento závazek vůči sociálním partnerům byl splněn a je pozitivně vnímán jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vztahy mezi sociálními partnery na tripartitní úrovni pozitivně ovlivňuje bipartitní sociální dialog, který byl udržován na dobré úrovni i v době hospodářské krize - zaměstnavatelé i odbory m
ěli především zájem na zachování pracovních míst, a proto i mzdové nároky odborů byly mírné. V roce 2015 se však největší odborová organizace v ČR - v souvislosti s hospodářským oživením - zaměřila na kampaň "Konec levné práce" s cílem zajistit mzdový růst, který by postupně vedl k dosažení širších mzdových úrovní v EU. Panuje však obava, že tato kampaň, která pokračovala do roku 2016, může v budoucnu vést ke konfliktu mezi sociálními partnery.
 
Anotace v angličtině:  The study describes social dialogue and relations between social partners in the Czech Republic since 2012. Economic growth in the Czech Republic resumed in 2014 following the economic crisis; nevertheless, the recovery exerted no major impact on relations between the various social partners. That said, one important change that influenced relations between social partners and the government as well as between social partners themselves consisted of the election of a new centre-left government following pre-term elections in October 2013. Relations between social partners and the previous centre-right government had gradually deteriorated especially since, according to the social partners, the government ignored their comments on the governmentĹs economic policy. Conversely, the new government in its policy statement pledged to involve social partners in active dialogue. This commitment to social partners has been fulfilled and is seen in a positive light by both employee and employer representative bodies. R
elations between social partners at the tripartite level positively influence bipartite social dialogue, which was maintained at a good level even during the economic crisis ľ both employers and the trade unions were primarily interested in preserving job positions and, therefore, the wage demands of the unions were moderate. In 2015, however, the largest trade union organisation in the Czech Republic ľ in connection with the economic recovery ľ focused on their End of Cheap Labour campaign aimed at securing wage increases which would gradually result in the attainment of wider EU wage levels. It is feared however that this campaign, which continued into 2016, may result in conflict between social partners in the future.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; odbory; zaměstnavatelé; smlouvy kolektivní; práce netypická; digitalizace; partneři sociální; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers; collective agreements; digitalization; labour; atypical forms of employment; new forms of employment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení
Poznámka:  spot ľ viz http://www.cittadella.cz/c/sites/File/video/Prenos//VUPSV/VUPSV-zamestnanost-HiRes.mp4
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT