Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Uplatnění konta pracovní doby u zaměstnavatele v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 4 (2008), s. 24-26.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; doba pracovní; právo pracovní; zákoník práce

Klíčová slova v angličtině: CR; working hours; Labour Code; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Utváření, vývoj a fungování minimální mzdy v České republice. [Creation, development and operation of the minimum wage in the Czech Republic.]. / Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 18-24.

[ Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek je zaměřen na přehledný popis a hodnocení právního a institucionálního uplatňování minimální mzdy a vývoje její absolutní i relativní úrovně. Věnuje se také socioekonomickým důsledkům tohoto vývoje v období 1991 ľ 2007. Zpráva také stručně zmiňuje přístupy ke koncepční interpretaci minimální mzdy v kontextu odborných debat i politických diskusích na mezinárodní i národní úrovni. Jasně nastiňuje opatření zahrnutá v zákoníku práce a dalších předpisech, jejichž prostřednictvím je vláda oprávněna stanovit výši a podmínky pro poskytování minimální mzdy.
 
Anotace v angličtině:  The report is focused on a description and evaluation of the legal and institutional establishment of the minimum wage and the development of its absolute and relative level as well as the socioeconomic consequences of this development during the period 1991 ľ 2007. The paper also briefly mentions approaches to the conceptual interpretation of the minimum wage in the context of expert discourse and political discussion at an international and national level. It lucidly outlines the arrangements included in the Labour Code and in regulations, through which the government is authorised to set the level and conditions for the provision of a minimum wage.
Klíčová slova: mzda minimální; vývoj; zákonodárství; zákoník práce; ekonomické aspekty minimální mzdy

Klíčová slova v angličtině: minimum wage; DEVELOPMENT; legislation; Labour Code; economic aspects of the level of minimum wage; CR
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The case of the Czech Republic [Případ České republiky]. / Soňa Veverková - In: Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia / Igor Guardiancich. - Budapest : ILO, 2012. - ISBN 978-92-2-126994-6. - s. 47-70 (24 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola je organizována následovně: 1. část kapitoly ilustruje industriální vztahy před hospodářskou a finanční krizi charakteristikou zúčastněných subjektů, institucionálního rámce pro tripartitní konzultace a hlavních rysů kolektivního vyjednávání. Části 2 až 4 ukazují úspěchy sociálního dialogu v zotavení z krize během r. 2008-9. Část 2 obsahuje důkladný popis výkonnosti ekonomického a pracovního trhu během recese. Část 3 analyzuje roli tripartitních jednání při navrhování jak krátkodobých opatření, která podporují firmy za účelem zachování zaměstnanosti a příjmu pracovníků, tak i dlouhodobých opatření, která podporují udržitelnost podniků a zaměstnatelnost pracovníků. Část 4 zkoumá roli sociálního dialogu při zmírňování dopadů krize. Závěrečná část se zaměřuje na fiskální konsolidaci a posuzuje, do jaké míry vedla jednání v průběhu let 2010-12 k implementaci opatření podporujících úsporná opatření a fiskální udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is organized as follows: in Section 1, the chapter illustrates the industrial relations set up before the economic and financial crisis by presenting the actors involved, the institutional framework for tripartite consultations, and the main features of collective bargaining. Sections 2 to 4 show the achievements of social dialogue in the recovery from the crisis during 2008ľ9. Section 2 includes a thorough description of the economic and labour market performances during the recession. Section 3 analyses the role of tripartite concertation in devising both short-term measures that support firms to preserve employment and workersĺ income, and long-term measures that promote enterprise sustainability and workers employability. Section 4 explores the role social dialogue played in mitigating the impact of the crisis. Finally, Section 5 focuses on fiscal consolidation and assesses the extent to which the negotiations held during 2010ľ12 led to the implementation of measures promoting austerity and fi
scal sustainability.
Klíčová slova: ČR; dialog sociální; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; odbory; organizace zaměstnavatelů; rámec institucionální; trh práce; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social dialogue; economic crisis; collective bargaining; collective agreements; industrial relations; trade unions; organizations of employers; institutional framework; labour market; employment policy; Labour Code
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Poznámka:  ISBN 978-92-2-126994-6 (print) ISSN 978-92-2-126995-3 (web pdf)
celkem 131 s.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Competition versus labour costs in the European Union in the period 2006 - 2016 [Konkurence versus náklady práce v Evropské unii v období 2006 - 2016]. / Vlastimil Beran - In: Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 35-47 (13 s.).

[ Beran, Vlastimil ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Konkurence a její zachování na úrovni země představuje alfu a omegu současných mezinárodních ekonomických změn a náklady práce nadále tvoří jeden z nejdůležitějších faktorů, které odborníkům umožňují určit úroveň konkurenceschopnosti. Náklady práce, podíl nákladů práce na celkových nákladech a jednotkové náklady práce poskytují zvláště vhodné ukazatele, které se týkají stanovení konkurenceschopnosti jednotlivých členských států EU v kontextu mezinárodních změn. Cílem článku je zjistit, zda jednotlivé členské státy ohrožují jeden druhého nebo zda se vzájemně doplňují, pokud jde o mezinárodní obchod. A ať už spolu soutěží jako soupeři nebo ne, je důležité, aby byla tato otázka řešena. Výsledky studie vycházejí z údajů Eurostatu, OECD a databáze statistiky obchodu s komoditami OSN. Sledované období bylo od roku 2006 do roku 2016.
 
Anotace v angličtině:  Competition and the preservation thereof at the country level represents the alpha and omega of current international economic shifts and labour costs continue to make up one of the most important factors that enable experts to determine the level of competitiveness. Labour costs, share of labour costs of total costs and unit labour costs provide particularly appropriate indicators with concern to determining the competitiveness of individual Member States of the European Union in the context of international shifts. The aim of the article is to ascertain whether individual Member States pose a threat to each other with respect to international trade or whether they are mutually complementary. And, indeed, whether they compete with each other as rivals or not, it is important that this question be addressed. The findings of the study are based on data obtained from Eurostat, the OECD and the UN Commodity Trade Statistics Database. The period monitored was from 2006 to 2016.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; náklady práce; náklady práce jednotkové; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: competitiveness; Labour Code; unit labour costs; productivity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT