Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K současnému stavu vnitropodnikové sociální politiky. / Jaroslav Hála - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 11 (2000), s. 9-11.

[ Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Cíle a obsah sociální politiky podniku jako jedné z disciplín personálního řízení firmy a specifický nástroj v systému řízení lidských zdrojů. Příčiny nedostatečného uplatňování firemní sociální politiky v rámci podnikatelských organizací v ČR. Příčiny nízké efektivity vnitropodnikové sociální politiky. Postupy při vytváření či transformaci firemních sociálních systémů.
Klíčová slova: ČR; politika personální; péče o zaměstnance; politika sociální firemní; podmínky pracovní; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; personnel policy; workers welfare facilities; labour conditions; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. [Equal Opportunities of Women and Men on the Labour Market.]. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2000. - 105 s.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost příležitostí pro muže a ženy patří k hlavním prioritám politiky EU. Týká se především postavení žen a mužů ve sféře práce a oblastech s ní souvisejí-cích. Výzkum realizovaný v roce 1999 se zaměřuje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat důležité podmínky profesního postavení a pracovního uplat-nění žen, a jednak zjistit jaké předpoklady pro zajišťování rovnoprávných pod-mínek žen a mužů dává v této oblasti přístup zainteresovaných subjektů, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o relevantních otáz-kách, o očekáváních a připravenosti na plnění požadavků rovnoprávnosti v intencích doporučení EU. Hlavními námi sledovanými subjekty jsou zaměst-navatelé, úřady práce a odbory.
 
Anotace v angličtině:  Equal Opportunities of Women and Men belong to the main priorities of the EU policy. It concerns especially the employment situation of women and men and the connected with it spheres. The research carried out in 1999 deals with this topic with an aim to explore important conditions of employment and profes-sional status of women as well as to find out how the relevant subjects are pre-pared to ensure equal conditions for women and men. Our intention was to col-lect initial information on their present knowledge of the relevant questions, on their expectations and preparedness concerning the task to meet the equality requirements defined in the EU recommendations in the given field. The main subjects in our surveys were employers, labour offices and trade unions.
Klíčová slova: práce-ženy; ženy; zaměstnanost; podmínky pracovní; gender; rovnost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment of women; labour conditions; gender differences; gender equity; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Industrial relations and social dialogue : Working life during the COVID-19 pandemic as observed through national research data . / Renata KYZLINKOVÁ - Dublin: Eurofound, 2021. - 21 stran

[ KYZLINKOVÁ, Renata ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Jak ukázala řada reprezentativních průzkumů v jednotlivých zemích, pouze menšina obyvatel EU zůstala ve stejném pracovním režimu jako dříve (nezměněná pracovní doba, stejné pracovní pozice a stejná odměna jako před pandemií). V roce 2020 vedly ztráta zaměstnání, programy zkrácených pracovních úvazků, změna profesí, omezení podnikatelských aktivit, práce na dálku, strukturální neslučitelnost nabídky a poptávky na trhu práce a ztráta institucionální podpory rodin s dětmi k pracovní nejistotě i celkové nejistotě velké části obyvatelstva. Kromě toho se prohloubily sociální nerovnosti. Výzkumy rovněž naznačily nárůst stresu a problémů s duševním zdravím, zejména u nejvíce postižených skupin společnosti. Naopak poměrně velká skupina lidí měla ze změn prospěch v podobě vyšší míry životní a pracovní spokojenosti a celkového přizpůsobení životních priorit. Reprezentativní průzkumy v jednotlivých zemích naznačují, že negativní dopady pandemie se v zemích EU projevily v různé míře.
 
Anotace v angličtině:  As a number of national representative surveys indicated, only a minority of the EU population remained in the same working regime as previously (unchanged working hours, in the same job positions and with the same remuneration as before the pandemic). In 2020, the loss of employment, short-time work (STW) schemes, changing professions, restrictions on business activities, teleworking, the structural incompatibility of labour market supply and demand, and the loss of institutional support for families with children led to both work uncertainty and overall insecurity for a large part of the population. In addition, social inequalities were exacerbated. Research has also suggested a rise in stress and mental health problems, particularly among the most affected groups in society. Conversely, a relatively large group of people have benefited from the changes in the form of enhanced levels of life and job satisfaction and the overall readjustment of life priorities. The national representative surveys suggest tha
t the negative effects of the pandemic have impacted on the EU countries to varying degrees.
Klíčová slova: EU; trh práce; podmínky pracovní; homeworking; teleworking; práce z domova; flexibilní formy práce; podpora sociální; nezaměstnanost; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: EU; labour market; labour conditions; homeworking; teleworking; work at home; flexible forms of employment; social support; unemployment; COVID-19
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21058.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT