Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady práce. [Labour costs.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach, David Prušvic - Praha: VÚPSV, 2004. - 35 s.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan - Prušvic, David ]

Externí odkaz
Anotace:  Úplné náklady práce spojují ekonomickou a sociální sférou, odrážejí mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů, působí na vztahy mezi sociálními partnery a dalšími sociálními skupinami, ovlivňují konkurenceschopnost domácích podniků a kvalitu pracovní síly. Jejich nominální i reálná úroveň je vzájemné interakci s pohybem a úrovní HDP, produktivitou práce a cenovou hladinou. Struktura je odrazem souvislostí politického, ekonomického a sociálního pohybu. Práce se věnuje zejména dynamice jednotkových nákladů práce a její komparaci s ostatními zeměmi Evropské unie, zejména pak s těmi, které jsou strukturou a výkonem ekonomiky české republice nejvíce podobné. V ČR je systém utváření nákladů práce pod tlakem rozporných tendencí: postupná ztráta konkurenční výhody levné práce (důsledek vyrovnávání cenových hladin s evropským trhem a apreciace Kč), nedostatek zdrojů v sociálním, zdravotnickém a vzdělávacím systému, nahrazování práce kapitálem v procesu restrukturalizace podnikatelské sféry.
 
Anotace v angličtině:  Total labour costs connect the economic and social spheres, reflect the mechanisms of distributive and overdistributive processes, influence the relations between social partners and other social groups, influence the competitiveness of domestic enterprises and the quality of the workforce. Their nominal and real level is a mutual interaction with the movement and level of the GDP, productivity of labour and the price level. The structure reflects the context of the political, economic and social movement. Paper describes a unit labour costs dynamism and its comparison with other countries in the European union, mainly with those, which have similar structure and performance of the economy. It devotes to factors which contribute to unit labour costs movements as well. In the Czech Republic the system of formation of labour costs is under the pressure of contradictory tendencies: the gradual loss of the competitive advantage of inexpensive work, a lack of resources in the social, health and education system, the replacement of work by capital in the process of the restructuring of the business sphere.
Klíčová slova: ČR; náklady práce; EU; produktivita práce; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR COST; EU; LABOUR PRODUCTIVITY; COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. [Nature of the false self-employment (švarcsystem), its benefits and risks.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 94-111 (18 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek je příspěvkem k diskusi o legalizaci falešné samostatné výdělečné činnosti v rámci protikrizových opatření. Shrnuje výsledky výzkumu VÚPSV o samostatné výdělečné činností, který probíhal v období 2005 - 2008. Autor vybírá a shrnuje problematiku zdánlivé samostatné výdělečné činnosti v české ekonomice na základě získaných poznatků o sociálně-ekonomickém postavení samostatně výdělečně činných osob. První část článku se snaží definovat falešnou samostatnou výdělečnou činnost a předpoklady pro její rozšíření z právního a ekonomického hlediska. Druhá část mapuje postoje veřejnosti k tomuto jevu. V závěru uvádí klíčová rizika samostatné výdělečné činnosti a možné způsoby, jak eliminovat jejich negativní dopady.
 
Anotace v angličtině:  The article represents a contribution to the discussion on legalization of the false self-employment within the anti-crisis measures. It summarizes the result of the RILSA research on self-employment which was carried out in the period from 2005 to 2008. The author picks out and summarizes the issue of the apparent self-employment in the Czech economy on the basis of aggregate acquired findings about social-economic status of the self-employed people. The first part of the article tries to define the false self-employment and the prerequisites for its expansion from legal and economic point of view. The second part is mapping out the attitude of the public to this phenomenon. The conclusion features key risks of the self-employment and possible ways how to eliminate their negative impacts.
Klíčová slova: ČR; samostatní; daně; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zdánlivá samostatná výdělečná činnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; taxes; social insurance; contribution; labour cost; legislation; false self-employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAV

Trh práce po krizi [Labour market after crisis]. / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s. - ISBN 978-80-7416-342-5

[ Vlach, Jan - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Přívětivé domácí prostředí firmám umožnilo nákladově vzdorovat na nadnárodních trzích technicky vyspělejší konkurenci. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
 
Anotace v angličtině:  Due to the aging population, the number of people in the productive age is decreasing. During the recession (2008-13), the companies did not face labour shortages. Cheap labour has enabled companies installed in the Czech Republic to survive the crisis. The entrepreneurial sphere did not make use of low interest rates to modernise its industrial basis. Firms mostly limited themselves to non-technical and organizational innovations. This was reflected in the partial changes in the structure of unemployment. Friendly local environment has enabled firms to defy technically more advanced competition in the multinational markets thanks to the cost advantage. The subsequent economic expansion after 2013 has revealed the unpreparedness of the economy for the starting digitalisation and robotics, and the firms using the extensive growth strategy hit the limits of labour force size, especially in manual occupations. The high demand for labour and the deformed demand structure resulted in labour cost increase.
Klíčová slova: krize ekonomická; oživení; konjunktura; zaměstnanost; cena práce; mzda; plat

Klíčová slova v angličtině: crisis; boost; boom; employment; labour cost; wage; salary
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ; EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT