Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Závislá práce nebo podnikatelská činnost. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 7-8 (2008), s. 37-39.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Definice závislé práce podle nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Odlišení podnikatelské činnosti od činnosti v pracovněprávním vztahu.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; právo pracovní; práce obecně; definice

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; labour law; labour in general; definition
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce [Trends of assessing the complexity, responsibility and difficulty of work]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 4 (2017), s. 16-17.

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je nejen základem výdělkové diferenciace u jednotlivých zaměstnavatelů, ale do značné míry i prostředkem pro určování výdělkového a společenského postavení skupin obyvatelstva. Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je ale také velmi citlivou oblastí pracovněprávních a obdobných vztahů. Hodnocení prací a činností na základě výše uvedených faktorů je nástrojem výdělkové ochrany a základním prvkem diferenciace zaměstnanců. Vhodným nastavením metody hodnocení prací lze seřadit jednotlivé práce dle jejich náročnosti a nastavit tak vhodnou diferenciaci odměn za práci.
 
Anotace v angličtině:  Evaluation of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is not only the basis of earnings differentiation for individual employers, but to a large extent also a means of determining earnings and social status of population groups. However, evaluating of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is also a very sensitive area of industrial relations and similar relationships. Evaluation of works and activities based on the above factors is an instrument of earnings protection and an essential element of employee differentiation. By appropriate setting of the method of evaluation of works it is possible to arrange individual works according to their intensity and thus to set appropriate differentiation of remuneration for work.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; práce obecně; plánování; odměňování; metody; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; labour in general; planning; remuneration; methods; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT